ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ค้นหาบทความ / Article Search

dot


The45thBIMS2024
WorkshopPhotography
UranusV-Reflection
Thainess Capital
Comme c’est bon
nawarat
IconM
THE THAI REAL ESTATE ASSOCIATION
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
AREA
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
สมาคมการผังเมืองไทย
icons
Realist
Smart Living
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สมาคมธนาคารไทย
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
ธนาคารแห่งประเทศไทย
TAT
ATTA
Tourism Council of Thailand (TCT)
The Royal Automobile Association of Thailand under Royal Patronage
The Thailand Automotive Institute (TAI)
MotorExpo2023
BIMS2023
MotorExpo2022
BIMS2022
Motor Show 2019
MotorExpo2020
MotorExpo2019
MotorExpo2018
Food4Change
มูลนิธิสุขภาพไทย
Thaicityfarm
Thai Green Market
Center Market
Sustainable Agriculture
Agri-nature Foundation
Sustainable Agriculture Foundation (Thailand)
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมหม่อนไหม
กรมส่งเสริมอุสาหกรรม
Thai Textile
SACICT
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มูลนิธิก้าวไกลในเอเชีย
IconM
IconM News : G+
Oknation-lumnamsiam
Tarot Life Coach


งานสถาปนิก'63 : ASA 2020

งานสถาปนิก'63 : ASA 2020

'สมาคมสถาปนิกสยามฯ’ จับมือ ‘นีโอ’ เตรียมจัดงานสถาปนิก’63 “มองเก่า ให้ใหม่ : Refocus Heritage” นำเสนอมรดกสถาปัตยกรรมและการอนุรกัษ์ในมุมใหม่ เผยยอดจองพื้นที่แสดงสินค้าทะลุเป้า พร้อมยกระดับงานสู่สากล

 
 
กรุงเทพฯ, 3 ธันวาคม 2562 - สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ บรษิท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จํากัด แถลงขา่วการจัดงานสถาปนิก’63 “มองเก่า ให้ใหม่ : Refocus Heritage” ชูแนวคิดการปรับเปลี่ยนมุมมองของสังคมที่มีต่อมรดกสถาปัตยกรรมและการอนุรกัษ์ เตรียมจัดยิ่งใหญ่ ระหว่าง 28 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2563 ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
 
นายอัชชพล ดุสิตนานนท์ นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชปูถัมภ์ กล่าวถึงภาพรวมงานครั้งนี้ว่า
 
“สมาคมสถาปนิกสยามฯ จัดงานสถาปนิกครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ.2529 โดยจัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่าสามทศวรรษ กระทั่งได้พัฒนารูปแบบ และขยายพื้นที่จนเป็นงานจัดแสดงสถาปัตยกรรม วสัดุ และเทคโนโลยีการก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน วัตถุประสงค์การจัดงานยังคงจุดยืนคือ แสดงศักยภาพและผลงานของสถาปนิก ให้สังคมได้รับรู้บทบาทของสถาปนิกที่มีต่อสังคม 
 
สําหรับแนวคิดปีนี้ สมาคมสถาปนิกสยามฯ ต้องการนําเสนอเรื่องราวของมรดกสถาปัตยกรรมจากอดีต การอนุรักษ์อาคาร และการรักษาคุณค่าเพื่อส่งต่อจากคนรุ่นเรา ซึ่งงานอนุรกัษ์สถาปัตยกรรมเป็นภารกิจที่สมาคมทํามาโดยตลอด จึงเป็นที่มาของแนวคิด “มองเก่า ให้ใหม่ : Refocus Heritage” 
 
ดร.วสุ โปษยะนันทน์ ประธานการจัดงานสถาปนิก’63  กล่าวถึงรายละเอียดการจัดงานว่า
 
“งานสถาปนิก’63 “มองเก่า ให้ใหม่ : Refocus Heritage” ต้องการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ‘มรดก’ หรือ ‘Heritage’ ในหลากหลายมิติ หลายคนอาจคิดว่างานอนุรักษ์อาคารหรือเรื่องมรดกสถาปัตยกรรมเป็นเรื่องไกลตัว เป็นหน้าที่ของกรมศิลปากร หรือนักอนุรักษ์เท่านั้น แต่จริงๆ แล้วสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจําวันของเราทุกคนเกี่ยวกับคนทุกสาขาอาชีพ คนที่มีบ้านเก่าต้องการจะปรับปรุงอาคาร สามารถมาหาความรู้เกี่ยวกับวัสดุและการ ซ่อมแซมอาคารเก่าได้อย่างถูกหลักและถูกสตางค์ การปรับเปลี่ยนอาคารโบราณเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ตลอดจนการพัฒนาเมืองและชุมชน ตัวอย่างเช่น การเกิดของชุมชนสร้างสรรค์ในย่านเก่า สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจมากมาย 
 
งานสถาปนิก’63 จัดบนพื้นที่กว่า 75,000 ตารางเมตร แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือส่วนจัดแสดงสินค้าที่ร่วม ผู้แสดงสินค้าชั้นนําทั่วโลกกว่า 850 ราย และส่วนนิทรรศการธีมงาน (Thematic Exhibitions) โดย สมาคมสถาปนิกสยามฯ ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 5,000 ตารางเมตร ใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการก่อสร้าง รูปทรงที่ลํ้าสมัย สะท้อนแนวคิดจากอดีต ผู้ชมจะได้พบกับกิจกรรมที่ให้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลินมากมาย อาทิ  
 
นิทรรศการช่างกับงานมรดก พบกับองค์ความรู้ด้านวัสดุและเทคโนโลยการก่อสร้างโบราณที่หาชมยาก ตื่นตากับการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมของช่างในอดีตที่ได้นํามาเสนอในรูปแบบชวนติดตาม กิจกรรมฉายหนังสั้นมรดก 63 ชวนผู้ชมสํารวจ 63 ความเห็น อันหลากหลายของคนในสังคมที่มีต่อการอนุรักษ์ จัดฉายในโรงหนังไม้ไผ่สุดลํ้าที่ได้แรงบนัดาลใจจากภูมิปัญญางานพื้นถิ่นในอดีต  
 
นิทรรศการวกิฤตมรดกบนโลกออนไลน์ นําเสนอประเดน็รอ้นในโลกโซเชยีล เช่น การร้อืโบราณสถาน การ บูรณะซ่อมแซมวดัแบบขาดความรคู้วามเขา้ใจ ทงั้น้ีเพ่อืชวนให้ประชาชน ไปจนถึงผดูู้แลสมบตัสิาธารณะ ของประเทศมาช่วยกนัตงั้คาํถาม และมาร่วมคน้หาคาํตอบเกย่ีวกบัเร่อืงทส่ีงัคมกําลงัจบัตาไดร้บัทราบขอ้มูล ทถ่ีูกตอ้งจากผเู้ชย่ีวชาญและผเู้กย่ีวขอ้งโดยตรง 
 
สําหรับกิจกรรมประกวดออกแบบประจํางานสถาปนิกครงั้น้ีจะถูกยกระดับให้เป็นการประกวดแบบ สถาปัตยกรรมระดบัชาติ ภายใต้แนวคดิ ‘Everyday Heritage’ เปิดโอกาสให้กบัคนทม่ีคีวามคดิสร้างสรรค์ ทุกกลุ่ม รวมถงึนักเรยีนมธัยมทส่ีามารถใชร้างวลัน้ใีนการต่อยอดเพ่อืการศกึษาได้ 
 
นิทรรศการเกย่ีวกบัสถาปัตยกรรมทน่ี่าสนใจยงัมใีหช้มกนัเตม็อมิ่ อาท ินิทรรศการรางวลัสถาปัตยกรรมเด่น ประจําปี 2563  รวมท่สีุดของผลงานออกแบบอาคารใหม่ซ่งึถูกคดัเลอืกโดยสมาคมสถาปนิกสยามฯ และ นิทรรศการรางวลัอนุรกัษ์ศลิปสถาปัตยกรรม ซ่งึปีน้ีไดย้กระดบัมาตรฐานการตดัสนิให้สอดคล้องกบัรางวลั UNESCO Asia-Pacific Awards นิทรรศการปฏิบตัิการกู้ชีพอาคารเก่า (Heritage in Danger) ซ่งึนําเสนอ ผลงานของนักศึกษาสถาปัตยกรรมทวั่ไทยในการออกแบบเพ่ือฟ้ืนฟูมรดกสถาปัตยกรรมในชุมชนท่ี สถาบนัการศกึษานนั้ตงั้อย่จูรงิๆ 
 
นอกจากน้ียงัมกีจิกรรมท่นี่าสนใจอกีมากมาย หมอบ้านอาษา บรกิารใหค้ําปรกึษาปัญหาการออกแบบและ ก่อสร้างโดยสถาปนิก วศิวกร และผู้เชย่ีวชาญในสาขาวชิาชพี บรเิวณลานอาษา พ้นืท่สีนัทนาการสําหรบั ผชู้มทุกกลุ่มทุกวยั เราเตรยีมกจิกรรมน่าสนใจ การบรรยาย เวริ์คชอ็ป หมุนเวยีนตลอด 6 วนัเตม็ และพบ กบัการนําเทคโนโลยลีํ้าสมยัทใ่ีชใ้นงานอนุรกัษ์ อย่างการสแกนวตัถุสามมติมิาสาธติใหช้มกนัอกีดว้ย 
 
สําหรบัผู้ท่เีป็นสถาปนิก พลาดไม่ได้กบัอาษาฟอรมั่ (ASA Forum) เวทีบรรยายด้านสถาปัตยกรรมระดบั นานาชาต ิ อาษาคลบั พน้ืทพ่ีบปะสงัสรรคส์าํหรบัสมาชกิสมาคมสถาปนิกสยามฯ ยงัคงมอีย่เูช่นเคย รวมถงึ รา้นอาษา (ASA Shop) และ รา้นหนังสอื (Book Club) ทค่ีราวน้เีราปรบัรปูแบบใหม่ เตรยีมสรรหาหนังสอืส ถาปัตย์ดๆี ทห่ีาไม่ไดต้ามรา้นหนังสอืทวั่ไปมานําเสนอ พรอ้มกบักิจกรรมเปิดตวัหนังสอืเล่มใหม่ๆ ในงาน อกีดว้ย 
 
แนวคิด ‘มองเก่า ให้ใหม่’ เป็นการ Refocus ท่ไีม่เพียงแต่เป็นการหวนกลบัมามองดูมรดกเหล่าน้ีอีกครงั้ เท่านัน้ แต่เป็นการปรบัความคมชดัด้านการรบัรทู้่มีตี่อมรดกสถาปัตยกรรม ยงัหมายถงึความยดืหยุ่นของ การอยู่ร่วมกนัเพ่อืการรกัษาคุณค่า ระหว่างความเก๋าของอาคารเก่าและความเก๋ของอาคารใหม่ร่วมสมยั เป็นการปลุกมุมมองต่อมรดกสถาปัตยกรรมใหม้ชีวีติทก่ีวา้งขน้ึ หลากหลายมติมิากขน้ึ สามารถเขา้ถงึผเู้ขา้ ชมงาน ทม่ีคีวามหลากหลายอาชพี และความแตกต่างทางยุคสมยั ใหทุ้กคนหนักลบัมาตระหนักถงึบทบาท ในความเป็นเจ้าของ มรดก ในอนัท่จีะมีส่วนร่วมในการรกัษาและส่งต่อสงิ่ท่มีคีุณค่าเหล่าน้ีให้กับสงัคมท่ี จะตอ้งกา้วต่อไปในวนัพรุ่งน้รี่วมกนัอย่างยงั่ยนื” 
 
นายศกัดชิ์ยั ภทัรปรชีากุล กรรมการผู้จดัการ บรษิัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบชินั่ ออกาไนเซอร์ จํากดั หรอืนีโอ ผบู้รหิารงานสถาปนิก’63 เปิดเผยความคบืหน้าการจดังานฯ ล่าสุด ว่า
 
“ในปีน้ีนีโอมกีารวางกลยุทธผ์ลกัดนั ใหง้านสถาปนิก’63 เป็นงานเเสดงสนิคา้สถาปัตยกรรมวสัดุและเทคโนโลยกีารก่อสรา้งระดบันานาชาตขิอง เอเชยี ผ่านการบรหิารพ้นืท่จีดัแสดงสนิคา้บนพ้นืท่รีวมกว่า 75,000 ตารางเมตร
 
พรอ้มขยายโปรไฟล์ใหม่ ครอบคลุมเร่อืงประกนัภยัเเละโซลูชนัไอโอท ีเพ่อืรองรบัผู้ร่วมแสดงสนิค้า (Exhibitors) จากทงั้ในประเทศ และต่างประเทศ เช่น ยุโรป อเมรกิา ออสเตรเลยี รสัเซีย เกาหลใีต้ ไต้หวนั ฮ่องกง ญ่ปีุ่น อนิเดยี จนี และ อาเซยีน รวมกว่า 850 บรษิทัชนั้นําทวั่โลก โดยขณะน้ีมยีอดการจองพน้ืทจ่ีดัแสดงสนิคา้แล้วกว่ารอ้ยละ 70 ผปู้ระกอบการรายใหญ่จากทงั้ในประเทศและต่างประเทศทต่ีอบรบัเขา้ร่วมแสดงสนิคา้แล้ว
 
เช่น AT EAST DESIGN, BANGKOK ROAD LIGHTING, CERAMIQUE, CHAMPACA, CNP PLASTIC INDUSTRIES, CRISTINA, COTTO, DP CERAMIC, DELTA, DOS,  DURAGRES, EDL, EE&C, EPSON, FORMICA, HAFELE, HI-KOOL, HP, LAMINA FILMS, JORAKAY, KOHLER, LAMPTITUDE (PEMCO), LED ON HOME, LEOWOOD, LIGMAN LIGHTING, MITSUBISHI ELECTRIC KANG YONG WATANA, OPPLE, PANASONIC, POLYMER MASTER, SATS, SCG, SEACON HOME, SIAM YAMATO STEEL, TAK, TPI POLENE, TS-TEAK, UTTHAYAN, VRH, WATTANA, WDC และอกีมากมาย 
 
นอกจากน้ี ผจู้ดังานฯ ยงัมกีารจดักจิกรรม Inno-talks เวททีจ่ีะรวมกูรูในวงการมาบอกเล่าถงึเทคโนโลยเีพ่อื งานสถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง พรอ้มเพมิ่โอกาสทางธุรกจิจากแคมเปญ Buyer Program ใหผ้รู้่วมแสดง สนิค้าได้พบกบักลุ่มผู้ซ้อืภายในงาน และเพมิ่โอกาสต่อยอดทางธุรกจิสําหรบัผปู้ระกอบการไทยท่ตี้องการ เป็นตวัแทนจําหน่ายใหก้บัผผู้ลติสนิคา้จากต่างประเทศผ่านการเขา้ร่วมเจรจาจบัค่ทูางธุรกจิ เพ่อืรองรบัการ ขยายธุรกจิระดบัเอเชยี 
 
งานสถาปนิก’63 พรอ้มแล้วทจ่ีะพลกิมุมมองของคุณให้ตระหนักถงึความสําคญัของมรดกโลกเตมิเต็มดว้ย นวตักรรมและเทคโนโลยดีา้นสถาปัตยกรรมใหม่ล่าสุด พรอ้มกิจกรรมท่คีุณหา้มพลาด งานน้ีจดัข้นึปีละ 1 ครงั้เท่านนั้” นายศกัดชิ์ยักล่าว 
 
 


ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
บ้านสวย / House

JEC รับเทรนด์โลก ชูเทคโนโลยีอาคารต้องยั่งยืน ตั้งแต่เริ่มจนส่งมอบงาน
'คุณาลัย' (KUN)เดินเกมรุก ปักหมุดยุทธศาสตร์ใหม่ขานรับปีเสือ
“สถาปนิก’65 พึ่งพา-อาศัย” ฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยฝ่าโควิด มั่นใจความพร้อมเต็มร้อย – ตั้งเป้าเม็ดเงินสะพัดกว่าสองหมื่นล้าน
เสนา ฮันคิว ฮันชิน แท็กทีม รุกตลาดแนวราบครั้งแรก
ซีบีอาร์อีชี้เป้าเจริญนครมาแรง เทียบเท่าย่านซีบีดี แต่ราคาที่ดินต่ำกว่าครึ่ง
งานสถาปนิก’63 “มองเก่า ให้ใหม่ : Refocus Heritage”
ALL มั่นใจรายได้ปีนี้ทุบสถิติใหม่
กรุงไทยประเมินบ้านแฝดมาแรงสุด มูลค่าโอนช่วง 3 ปีที่ผ่านมาโต 30%
MQDC คิดต่าง เปิดตัวหนังโฆษณาตัวแรกของแบรนด์
ALL เปิดบทวิเคราะห์ตลาดที่อยู่อาศัยย่านลาดพร้าว – สุทธิสาร
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ลุยตลาดบ้านเดี่ยวระดับ Super Luxury
ออลล์ อินสไปร์ กางแผนธุรกิจปี 62 เข้าตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
เมกาโฮมร่วมกับไทยผลิตภัณฑ์ยิปซั่ม จัดอบรมช่างกับยิปรอค
ออลล์ อินสไปร์ฯ ผนึก 2 พันธมิตรญี่ปุ่นยักษ์ใหญ่
อยากมีบ้านต้องรีบมา!! ธอส. เปิด 4 โครงการสินเชื่อปี 62
“เนอวานา ไดอิ” สร้างปรากฏการใหม่ “Living Revolution”
แนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยปี 2562
งานสถาปนิก ’62 (Architect’19) “กรีน อยู่ ดี : Living Green”
10 บริษัทพัฒนาที่ดินที่ใหญ่ที่สุดของไทย
นายกรัฐมนตรี มอบสินเชื่อให้ลูกค้าในโครงการบ้านล้านหลัง
โอกาสสุดท้าย! รีบจองและทำสัญญา ก่อนมาตรการรัฐ
ที่อยู่อาศัยต่อไปซื้อแล้วรวย
เฮงๆ รับต้นปี ธนาสิริ จัดแคมเปญ "บิ๊กอั่งเปา"
เปิดตัว S61 SUKHUMVIT BY KWG อย่างเป็นทางการ
ทำเล-ประเภท-ระดับราคา...ที่ราคาขึ้นสูงสดและลงต่ำสุด
20 อันดับ เจ้าตลาดบริษัทพัฒนาที่ดิน
ลงทุนเมืองนอกในยุคเมืองไทย 0.4
ตลาดที่อยู่อาศัย กทม. ปี 2561 จะลดลงกว่าปีก่อน 16%
ทำธุรกิจบ้านพักผู้สูงวัยอย่างไรดี
Tiny House
หมู่บ้านสีรุ้งที่อินโดนีเซีย
จ้างช่างพร้อมค่าของ หรือแยกซื้อของเองดี
10 สิ่ง ที่ช่วยให้ประสบความสำเร็จในวิชาชีพสถาปนิก
เยี่ยมชมบ้านเกิดของโมเน่ต์
พิพิธภัณฑ์ที่สวยที่สุดในโลก
สร้างบ้านด้วยตัวเองแบบง่ายๆ
ร้อยเรื่องราววังต้องห้าม
บ้านเคลื่อนที่ได้
บ้านสวยริมน้ำในเนเธอร์แลนด์
คิม แคตทรอล พาชมบ้านที่นิวยอร์ค
9 บ้านสวยกลางธรรมชาติ
บ้านพักตากอากาศในฝัน
7 แบบบ้านบนต้นไม้email : iconminfo@gmail.com / Copyright © 2016 All Rights Reserved.
IconM