ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สมัครสมาชิก / Subscribe
อีเมล :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
ค้นหาบทความ / Article Search

dot


MotorExpo2020
MotorExpo2019
Motor Show 2019
MotorExpo2018
nawarat
IconM News : G+
Oknation-lumnamsiam
IconM
The Royal Automobile Association of Thailand under Royal Patronage
The Thailand Automotive Institute (TAI)
IconM
THE THAI REAL ESTATE ASSOCIATION
สมาคมการผังเมืองไทย
AREA
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
สมาคมธนาคารไทย
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
TAT
ATTA
Tourism Council of Thailand (TCT)
Comme c’est bon
Food4Change
มูลนิธิสุขภาพไทย
Thaicityfarm
Thai Green Market
Center Market
Sustainable Agriculture
Agri-nature Foundation
Sustainable Agriculture Foundation (Thailand)
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมหม่อนไหม
กรมส่งเสริมอุสาหกรรม
Thai Textile
SACICT
icons
Realist
Smart Living
มูลนิธิก้าวไกลในเอเชีย
Thainess Capital
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Tarot Life Coach


การพัฒนาโครงข่ายพื้นที่สีเขียวกรุงเทพมหานคร

การพัฒนาโครงข่ายพื้นที่สีเขียวกรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานครมีการพัฒนาเมืองต่อเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากรและการเติบโตทางเศรษฐกิจทําให้มีการก่อสร้างและพื้นที่สิ่งปลูกสร้างมากขึ้น ในขณะที่พื้นที่โล่งว่างและพื้นที่สีเขียวในเมืองลดลง จึงเสียความสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเมือง เป็นปัญหาทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อประชาชนผู้อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร เกิดการตัดขาดพื้นที่สีเขียวทําให้ระบบนิเวศขาดความต่อเนื่อง องค์ประกอบธรรมชาติมีความเสี่ยงและเสียหายมากกว่าในพื้นที่ที่มีความต่อเนื่องของระบบนิเวศ

 

การพัฒนาโครงข่ายพื้นที่สีเขียวกรุงเทพมหานคร


ปีพ.ศ. 2556 กรุงเทพมหานคร ได้ประกาศผังเมืองรวมโดยมีประกาศแผนผังแสดงที่โล่งท้ายกฎกระทรวงให้บังคับใช้ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 โดยเน้นการเชื่อมต่อระบบนิเวศและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพื้นที่สีเขียวในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อให้แผนผังแสดงที่โล่งท้ายกฎกระทรวงให้บังคับใช้ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 และนโยบายการพัฒนาพื้นที่สีเขียวใช้ประโยชน์ได้จริง

สํานักผังเมืองกรุงเทพมหานครจึงได้ดําเนินโครงการจัดทําผังแม่บทโครงข่ายพื้นที่สีเขียวในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นที่ปรึกษา เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาแผนให้เกิดผลได้จริง


กรอบแนวคิด (Framework) ที่นํามาใช้ในการพัฒนาโครงข่ายพื้นที่สีเขียวกรุงเทพมหานคร ครั้งนี้คณะทํางานใช้กรอบแนวคิด 7 ข้อหลักในการพัฒนาโครงการ ดังนี้

1) การเชื่อมต่อ (Connectivity) กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่เครือข่ายการคมนาคมซับซ้อน ทั้งระบบราง ระบบถนนและระบบคลอง มีถนนและคลองจํานวนมาก นอกจากสร้างโครงข่ายเพื่อสิ่งแวดล้อมแล้ว ยัง
ควรเชื่อมต่อโครงข่ายคมนาคมเหล่านี้เข้าด้วยกัน เพื่อส่งเสริมการเชื่อมต่อของระบบทางจักรยานและทางเดินเท้าทั้งในระดับพื้นดินและทางยกระดับ

2) การบริการโครงสร้างพื้นฐานสีเขียว (Green infrastructure service) คือ การส่งเสริมให้มีการพิจารณานําพื้นที่โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ มาเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่โครงข่าย และพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ระบบระบายน้ำเชิงชีวภาพ รวมไปถึงการศึกษาเพื่อนําเทคโนโลยีใหม่ที่เน้นพลังงานสะอาดและการประหยัดพลังงานเข้ามาใช้

3) ประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อม (Environmental benefit) การพัฒนาโครงข่ายพื้นที่สีเขียวควรเน้นการลดมลภาวะทางน้ำและทางอากาศ การส่งเสริมให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้โครงข่ายพื้นที่สีเขียวเพื่อช่วยลดปัญหาเกาะความร้อน (Urban heat island) เพิ่มร่มเงาให้เกิดสภาวะน่าสบายในการเดินทางในเมือง

4) ความงามดึงดูดของเมือง (Urban attractiveness) การพัฒนาควรสร้างให้โครงข่ายเกิดความงามสดชื่นจากพืชพันธุ์ตามถนน เพื่อปรับสภาวะให้ผู้เดินทางในเมืองมีสุขภาวะทางจิตที่ดี นอกจากนี้ ณจุดที่เป็นจุดเชื่อมต่อ (Node) สําคัญของโครงข่ายควรพัฒนาการออกแบบที่สร้างให้เกิดพื้นที่เชิงสัญลักษณ์ที่มีอัตลักษณ์พิเศษตามลักษณะเฉพาะของพื้นที่ สามารถดึงดูดผู้เดินทางและนักท่องเที่ยวมาใช้พื้นที่มากขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ

5) ความเป็นไปได้ (Possibility) เป็นกรอบสําคัญหนึ่งในการพัฒนา ทั้งความเป็นไปได้เชิงกายภาพ สิ่งแวดล้อม การเงิน กฎหมาย สังคมและเทคโนโลยี เป็นสิ่งจําเป็นที่จะทําให้โครงการและองค์ประกอบของโครงการเกิดขึ้นได้สัญลักษณ์ที่มีอัตลักษณ์พิเศษตามลักษณะเฉพาะของพื้นที่ สามารถดึงดูดผู้เดินทางและนักท่องเที่ยวมาใช้พื้นที่มากขึ้น

6) การอนุรักษ์วัฒนธรรม (Cultural preservation) ในพื้นที่อนุรักษ์วัฒนธรรมเดิมจะต้องมีการพิจารณาการออกแบบรายละเอียดให้สอดคล้องผสมผสานเข้ากัน ไม่ทําลายวิถีชีวิตที่มีอยู่เดิมในพื้นที่ส่งเสริม

7) การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน (Private sector corporation) ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาโครงข่าย เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อกับสภาพทางกายภาพและการใช้งานเดิมที่เกี่ยวข้อง

BMA-Green City

 


 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดเมืองงาม / Urban

ความปลอดภัยในสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น Safety in Built Environments
MQDC ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการสร้างเมือง Smart City
Beautiful Bangkok : Smartphone Photo Contest
ทิศทางอนาคตโมเดลจัดการน้ำประเทศไทย 4.0
แก้ปัญหา "น้ำท่วม-ฝนแล้ง" ในระยะยาว...ได้หรือไม่ ?
อุสเบกิสถาน..เมืองประวัติศาสตร์โลก
ภูเก็ตพัฒนาเมือง...เปิดตัวบริษัทในเครือ ปี 2017
คลองดำเนินสะดวกปี พ.ศ.2513
มนต์เสน่ห์..อิตาลี
ศสช. เผย 5 “จังหวัดที่มีคนจนมากที่สุด”ในประเทศไทย
เที่ยวเมืองงาม-SaintPetersburg Russia
โครงการรถไฟฟ้ามหานคร
จักรยาน (น้ำ) คืนชีวิตให้คลองบางลำพู
การผังเมืองไทยจากประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติ
แนวคิดปรับปรุงการสัญจรบริเวณซอยอารีย์ ถนนพหลโยธิน
ระบบรถไฟฟ้าชานเมืองของกรุงปารีส
แผนที่การใช้ที่ดิน กทม.
Urban Geography: Why We Live Where We Do
การพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนสาทร
พระราชวังหลวงแห่งกรุงศรีอยุธยาemail : iconminfo@gmail.com / Copyright © 2016 All Rights Reserved.
IconM