dot dot
dot
สมัครสมาชิก / Subscribe
อีเมล :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
ค้นหาบทความ / Article Search

dot


Motor Show 2019
MotorExpo2020
MotorExpo2019
MotorExpo2018
nawarat
IconM News : G+
Oknation-lumnamsiam
IconM
The Royal Automobile Association of Thailand under Royal Patronage
The Thailand Automotive Institute (TAI)
IconM
THE THAI REAL ESTATE ASSOCIATION
สมาคมการผังเมืองไทย
AREA
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
สมาคมธนาคารไทย
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
TAT
ATTA
Tourism Council of Thailand (TCT)
Comme c’est bon
Food4Change
มูลนิธิสุขภาพไทย
Thaicityfarm
Thai Green Market
Center Market
Sustainable Agriculture
Agri-nature Foundation
Sustainable Agriculture Foundation (Thailand)
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมหม่อนไหม
กรมส่งเสริมอุสาหกรรม
Thai Textile
SACICT
icons
Realist
Smart Living
มูลนิธิก้าวไกลในเอเชีย
Thainess Capital
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Tarot Life Coach


ทิศทางอนาคตโมเดลจัดการน้ำประเทศไทย 4.0

ทิศทางอนาคตโมเดลจัดการน้ำประเทศไทย 4.0

วสท.ร่วมกับ สถาบัน DHI แห่งเดนมาร์ก จัดงาน “ทิศทางอนาคตโมเดลจัดการน้ำประเทศไทย 4.0” (Future Direction, Thailand Water Modeling 4.0 Prosperity, Security, Sustainability) ถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ แก่บุคลากรไทยให้มีทักษะความเชี่ยวชาญในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง อุทกภัย และการจัดการปัญหาชายฝั่ง

ทิศทางอนาคตโมเดลจัดการน้ำประเทศไทย 4.0

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดย ดร. ธเนศ วีระศิริ นายก วสท. และ ดร. ศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น ประธานคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ (วสท.) ร่วมกับ Danish Hydraulic Institute (DHI) สถาบันผู้นำบริหารจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศเดนมาร์ก นำโดย นาย เจสเพอร์ คอร์จ ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายโปรแกรมแบบจำลอง ร่วมเปิดงาน “ทิศทางอนาคตโมเดลจัดการน้ำประเทศไทย 4.0 เพื่อความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน” 
 
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร วสท. รามคำแหง 39 ได้รับเกียรติจาก คุณสถิตย์ จันทร์ทิพย์ Mr.Oluf Zeilund Jessen คุณนริศรา ฉัตรวัชรกุล  ดร. สมฤทัย ทะสะดวก และ ดร.เกษม ปิ่นทอง เป็นวิทยากร โดยมี ดร.สมชาย ชนวัฒนา เป็นผู้ดำเนินรายการ
ดร.ศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น ประธานคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ (วสท.) กล่าวว่า วสท. และสถาบัน DHI  ซึ่งเป็นสถาบันที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อมได้ร่วมกันจัดงานสัมมนา “ทิศทางอนาคตโมเดลจัดการน้ำประเทศไทย 4.0 เพื่อความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน” เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านการบริหารจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อมนิสิต นักศึกษา วิศวกร และผู้สนใจทั้งภาครัฐและเอกชน
 
รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเน้นการพัฒนาคนและเทคโนโลยีของแต่ละหน่วยงาน บูรณาการให้เกิดความร่วมมือและการสังเคราะห์ปัญหาร่วมกันในทุกภาคส่วนเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาด้านน้ำของประเทศอย่างเหมาะสมและยั่งยืน

ภายในงานสัมมนามีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาระบบแบบจำลองการคาดการณ์และเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลัน (MIKE Powered by DHI) ซึ่งได้ปรับใช้โปรแกรมจำลองกับการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในประเทศไทย
 
ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอ่าวสมดุลและแนวทางการจัดการอ่าวสมดุลในประเทศไทย ระบบช่วยตัดสินใจสำหรับการบริหารจัดการคุณภาพน้ำด้วยข้อมูลตรวจวัดปัจจุบัน
 
รวมถึงแบบจำลองการพยากรณ์และแบบจำลองชลศาสตร์ สิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง และมีโอกาสได้ฝึกใช้โปรแกรมแบบจำลองคณิตศาสตร์กับผู้เชี่ยวชาญด้วย

ในสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลก การพัฒนาแบบจำลองคณิตศาสตร์มีความสำคัญ เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่ใช้ร่วมกับเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน สนับสนุนให้การพยากรณ์และการติดตามสถานการณ์น้ำเป็นไปอย่างรวดเร็ว แม่นยำ มีประสิทธิภาพและประหยัดการใช้บุคคลากรยิ่งขึ้น
 
จากงานสัมมนาครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมงานได้แลกเปลี่ยนความรู้และนำข้อเสนอแนะการใช้งานแบบจำลองไปใช้พัฒนาองค์กรของตนได้ อันมีส่วนช่วยให้การพัฒนางานแหล่งน้ำของประเทศเจริญก้าวหน้า มีบูรณาการ สามารถรองรับการบริหารจัดการน้ำของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพได้ในอนาคต
 
 
 
 
 
 
 
 


ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
เมืองงาม / Urban

ยกระดับฉะเชิงเทราสู่ Smart City
สมาคมเพื่อนชุมชนรับโล่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับ 4
ความปลอดภัยในสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น Safety in Built Environments
MQDC ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการสร้างเมือง Smart City
Beautiful Bangkok : Smartphone Photo Contest
แก้ปัญหา "น้ำท่วม-ฝนแล้ง" ในระยะยาว...ได้หรือไม่ ?
อุสเบกิสถาน..เมืองประวัติศาสตร์โลก
ภูเก็ตพัฒนาเมือง...เปิดตัวบริษัทในเครือ ปี 2017
คลองดำเนินสะดวกปี พ.ศ.2513
มนต์เสน่ห์..อิตาลี
ศสช. เผย 5 “จังหวัดที่มีคนจนมากที่สุด”ในประเทศไทย
เที่ยวเมืองงาม-SaintPetersburg Russia
โครงการรถไฟฟ้ามหานคร
จักรยาน (น้ำ) คืนชีวิตให้คลองบางลำพู
การผังเมืองไทยจากประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติ
แนวคิดปรับปรุงการสัญจรบริเวณซอยอารีย์ ถนนพหลโยธิน
ระบบรถไฟฟ้าชานเมืองของกรุงปารีส
แผนที่การใช้ที่ดิน กทม.
Urban Geography: Why We Live Where We Do
การพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนสาทร
การพัฒนาโครงข่ายพื้นที่สีเขียวกรุงเทพมหานคร
พระราชวังหลวงแห่งกรุงศรีอยุธยาemail : iconminfo@gmail.com / Copyright © 2016 All Rights Reserved.
IconM