dot dot
dot
สมัครสมาชิก / Subscribe
อีเมล :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
ค้นหาบทความ / Article Search

dot


MotorExpo2020
MotorExpo2019
Motor Show 2019
MotorExpo2018
nawarat
IconM News : G+
Oknation-lumnamsiam
IconM
The Royal Automobile Association of Thailand under Royal Patronage
The Thailand Automotive Institute (TAI)
IconM
THE THAI REAL ESTATE ASSOCIATION
สมาคมการผังเมืองไทย
AREA
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
สมาคมธนาคารไทย
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
TAT
ATTA
Tourism Council of Thailand (TCT)
Comme c’est bon
Food4Change
มูลนิธิสุขภาพไทย
Thaicityfarm
Thai Green Market
Center Market
Sustainable Agriculture
Agri-nature Foundation
Sustainable Agriculture Foundation (Thailand)
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมหม่อนไหม
กรมส่งเสริมอุสาหกรรม
Thai Textile
SACICT
icons
Realist
Smart Living
มูลนิธิก้าวไกลในเอเชีย
Thainess Capital
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Tarot Life Coach


สรุปความคืบหน้าประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 5/2563

สรุปความคืบหน้าประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 5/2563

ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล, วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563: โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการ กพอ. เป็นประธาน ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล ได้รับทราบ และพิจารณาความก้าวหน้าการดำเนินงาน ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) 

สรุปความคืบหน้าการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 5/2563

สรุปความคืบหน้าการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 5/2563

มีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้ 

1. พัฒนาโครงข่าย 5G และโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) 
ที่ประชุม กพอ. พิจารณา แนวทางการดำเนินงานผลักดันการใช้ประโยชน์จาก 5G ให้เกิดการลงทุน
พัฒนาระบบ 5G ในพื้นที่ อีอีซี โดยมีแนวทาง ดังนี้ 

1.1 สร้างผู้ใช้ 5G อย่างเป็นระบบ ผลักดันให้ผู้ประกอบการภาคเอกชน และหน่วยงานภาครัฐ
ใช้เทคโนโลยี 5G ในโรงงานทั้งหมดในพื้นที่เขตส่งเสริมอีอีซี ประมาณ 10,000 แห่ง โรงแรมทั้งหมดในอีอีซี ประมาณ 300 แห่ง หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล รวมถึงผู้ประกอบการรายย่อย กลุ่มเอสเอ็มอี โดยได้จัดทำโครงการนำร่องพัฒนาระบบ 5G เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชน เริ่มตั้งแต่ บริเวณฐานทัพเรือสัตหีบ เสริมความมั่นคง สนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบิน เสริมโครงสร้างพื้นฐาน นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เสริมประสิทธิภาพอุตสาหกรรม และอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เพื่อให้ชุมชนได้เริ่มทดลองใช้ระบบ 5G 
 
1.2 เร่งรัดพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการบริหารจัดการข้อมูล ผลักดันให้ภาคเอกชนและภาครัฐ จัดเก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์ ในพื้นที่ อีอีซี โดยให้ EECd เป็นจุดติดตั้งศูนย์ข้อมูล (Data Center) นอกจากนี้
วางแนวทางและปรับข้อกฎหมาย นำข้อมูลคลาวด์ภาครัฐ และคลาวด์ภาคเอกชน เฉพาะข้อมูลที่เปิดเผยได้มาจัดทำข้อมูลกลาง เพื่อธุรกิจในอนาคต (Common Data Lake) เพื่อให้ภาคธุรกิจ และกลุ่มสตาร์ทอัพ นำข้อมูลดังกล่าวไปต่อยอดพัฒนาธุรกิจ เช่น E-Commerce การท่องเที่ยว สาธารณสุข และการแพทย์ 
 
1.3 พัฒนาบุคลากรดิจิทัล ผลักดันเอกชนให้เข้ามาร่วมลงทุนการพัฒนาคน โดยเน้นผลิตบุคลากร
ที่มีทักษะตามความต้องการของเอกชน (Up-Re-New) จำนวน 100,000 คน นอกจากนี้ ได้ปรับแนวทางการดำเนินโครงการ EECd ให้เป็นกลไกหลักเพื่อขับเคลื่อนพัฒนาโครงข่าย 5G ซึ่งวิธีการพัฒนาจะเน้นความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีประสบการณ์ จัดตั้งเขตนวัตกรรมดิจิทัลในต่างประเทศ เช่น ฮ่องกง ไต้หวัน จีน และสหภาพยุโรป โดย สกพอ. เป็นเจ้าภาพ 
 
2. มูลค่าการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
ที่ประชุม กพอ. รับทราบ การขอรับส่งเสริมการลงทุนในอีอีซี ช่วง 11 เดือน (ม.ค.- พ.ย. 2563) มีทั้งสิ้น 387 โครงการ มูลค่าลงทุนสูงถึง 1.28 แสนล้านบาท เทียบเท่าครึ่งหนึ่งของการลงทุนทั้งประเทศ เป็นการลงทุน
จากต่างประเทศ 76,000 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ และปิโตรเคมี โดยนักลงทุนที่สนใจจะลงทุน ขณะนี้ บีโอไอ ได้ประสานกระทรวงต่างประเทศ ทดลองผ่อนผันการกักตัวผู้เดินทางเข้าประเทศ เพื่อความสะดวกและเป็นแรงจูงใจ ให้กับนักลงทุนในการเข้ามาลงทุนในอีอีซี 
 
3. พัฒนาแผนเกษตรในอีอีซี ยกระดับ ภาคการเกษตรให้มีรายได้ ใกล้เคียงภาคอุตสาหกรรม
ที่ประชุม กพอ. รับทราบความก้าวหน้าแผนพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ อีอีซี โดยแผนเกษตรในอีอีซี
ใช้ความต้องการตลาดนำ (Demand Pull) เน้นเชื่อมโยงอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร พัฒนาสินค้า
ตรงความต้องการ ใช้เทคโนโลยีสร้างรายได้ (Technology Push) ให้สินค้าเกษตร มีคุณภาพดีราคาสูง
 
โดยให้ความสำคัญ 5 คลัสเตอร์ ได้แก่ ผลไม้ ประมงเพาะเลี้ยง พืชชีวภาพ พืชสมุนไพร ปศุสัตว์ เพื่อยกระดับการผลิตตรงความต้องการ เพิ่มมูลค่า สร้างรายได้เกษตรกรอย่างยั่งยืน และมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้แผนฯ เป็นกรอบในการขอรับงบประมาณปี 2565 เป้าหมายหลัก ต้องการยกระดับภาคเกษตร ใช้เทคโนโลยีนำการผลิต สินค้าตรงตามความต้องการของตลาด เพิ่มรายได้ภาคเกษตร ใกล้เคียงภาคอุตสาหกรรม 
 
สรุปความคืบหน้าการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 5/2563
สรุปความคืบหน้าการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 5/2563
สรุปความคืบหน้าการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 5/2563
 
 
สรุปความคืบหน้าการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 5/2563
 
 
สรุปความคืบหน้าการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 5/2563
 
สรุปความคืบหน้าการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 5/2563
 
สรุปความคืบหน้าการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 5/2563
 


ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดเส้นทางสายไหม / Silk Road

“ส้มแมนดาริน” ผลไม้นางเอกประจำเทศกาลตรุษจีน มาพร้อมความมงคลและคุณประโยชน์
ไทย-ออสเตรเลีย ปลื้ม! FTA ดันมูลค่าการค้าสองฝ่ายขยายตัวกว่า 2 เท่า
“พุทธเมตตาถังหมิง” นำเข้าสมุนไพรป้องกันโควิด-19
อีอีซี จับมือ ปตท. กนอ. พัฒนาระบบห้องเย็นเก็บคุณภาพสินค้า
“พาณิชย์” เผยทุกภาคส่วนตื่นตัวร่วมถกประชาพิจารณ์ RCEP
หอการค้าไทย-จีนเผยดัชนีเชื่อมั่นศก.ไทยปี’64 โต 2.5-3.5%
ไทยร่วมลงนามความตกลงอาร์เซ็ป ปิดฉากเจรจายาวนาน 8 ปี
‘พาณิชย์’ เตรียมประชุมทางไกลทบทวน AEC Blueprint รับมือสถานการณ์เศรษฐกิจโลก
ASEA (BANGKOK) CHINA IMPORT & EXPORT COMMODITIES FAIR 2019
หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง : โอกาสและความท้าทาย
การท่องเที่ยว-วัฒนธรรม มณฑลชิงไห่ ปี 2019
แนะปรับตัวเกาะขบวนThe Belt and Road ในทุกมิติ
จากดิน-น้ำ-ป่า-ไร่นา สู่ครัวโลกให้ปลอดภัยอย่างไร
วัฒนธรรม...ตัวเชื่อมความสัมพันธ์การค้าระหว่างประเทศ
Spirit of Silk Road...คือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
Trade Exhibition ...ประตูสู่การค้าโลก
แฟชั่นและงานดีไซน์...นำไทยสู่การค้าโลก
อุสเบกิสถาน...โอกาสการค้าไทยเชื่อมจีนสู่ยุโรป
Spirit of Silk Road...การเข้าถึงวัฒนธรรมของผู้บริโภค
Spirit of Silk Road...ผจญโลกกว้างเรียนรู้ความต่างที่ลงตัว
Spirit of Silk Road...ล่าฝันสร้างสรรค์โลก
เตรียมปรับตัวลงทุนอย่างไรใน Belt and Road
The Belt and Road...เปิดบทบาทผู้สื่อข่าวไทย-จีน
จุดได้เปรียบของไทย...บนความต่างทางสายไหม
จับคู่ธุรกิจ...จุดสำเร็จบนสายไหม
สร้างผู้นำไทย..บุกสายไหม
โคราโครัมไฮเวย์...ทางเชื่อมจีนสู่อินเดีย
โอกาสธุรกิจไทยบนโลกมุสลิม
ธุรกิจดิจิตอลไทยกับอาลีบาบา
เชื่อมโลกด้วยสังคมดิจิตอล
ไหมไทยไปทั่วโลก
ขุมทอง..อสังหาริมทรัพย์ไทย
การค้าไทย-อินเดีย...ขุมทรัพย์แห่งโลกตะวันออก
โลกการค้ามุสลิม...บนเส้นทางสายไหม
ตอนแรก : ย้อนรอยเส้นทางสายไหม
SMEs อสังหาฯ ต่างหากที่ควรไปนอก
ตลาดกลางอสังหาริมทรัพย์ระดับโลก
ประเมินอสังหาริมทรัพย์ในอินเดีย
Welcoming Remarks (ASEAN-India 2017)
ASEAN-India Expo and Forum 2017email : iconminfo@gmail.com / Copyright © 2016 All Rights Reserved.
IconM