ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สมัครสมาชิก / Subscribe
อีเมล :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
ค้นหาบทความ / Article Search

dot


MotorExpo2020
MotorExpo2019
Motor Show 2019
MotorExpo2018
nawarat
IconM News : G+
Oknation-lumnamsiam
IconM
The Royal Automobile Association of Thailand under Royal Patronage
The Thailand Automotive Institute (TAI)
IconM
THE THAI REAL ESTATE ASSOCIATION
สมาคมการผังเมืองไทย
AREA
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
สมาคมธนาคารไทย
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
TAT
ATTA
Tourism Council of Thailand (TCT)
Comme c’est bon
Food4Change
มูลนิธิสุขภาพไทย
Thaicityfarm
Thai Green Market
Center Market
Sustainable Agriculture
Agri-nature Foundation
Sustainable Agriculture Foundation (Thailand)
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมหม่อนไหม
กรมส่งเสริมอุสาหกรรม
Thai Textile
SACICT
icons
Realist
Smart Living
มูลนิธิก้าวไกลในเอเชีย
Thainess Capital
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Tarot Life Coach


Welcoming Remarks (ASEAN-India 2017)

 

คำกล่าวเปิดงาน

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

เนื่องในโอกาสเปิดงาน “ASEAN–India Expo and Forum 2017

ในวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 09.45 น.

ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร

 

Welcoming Remarks (ASEAN-India 2017)

 

ท่านรัฐมนตรี

ท่านรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนและอินเดีย

ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอาเซียนและอินเดีย

และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน

ผมรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีที่ได้มาเป็นประธานเปิดงาน ASEAN - India Expo and Forum 2017 ในโอกาสครบรอบ 25 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน - อินเดีย ในวันนี้ นับเป็นโอกาสสำคัญที่ผู้บริหารจากภาครัฐและภาคธุรกิจชั้นนำของอาเซียน และอินเดียจะได้มาพบปะแลกเปลี่ยนความเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อเปิดมุมมองทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวระหว่างกัน เพื่อนำไปสู่การสร้างความเชื่อมโยงทางสังคม และเศรษฐกิจ และความเจริญเติบโตร่วมกันต่อไป

 

เศรษฐกิจโลกภาพรวม

ปัจจุบันสถานการณ์เศรษฐกิจโลกกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจากพลวัตการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ของโลก (Megatrend) โดยเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มขยายตัวช้าและมีความเสี่ยงจากความผันผวนในระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกในเกณฑ์สูง จากความไม่แน่นอนของการปรับเปลี่ยนนโยบายของประเทศมหาอานาจทางเศรษฐกิจ อาทิ สหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร กรณีของ Brexit ความผันผวนของราคาน้ำมันและราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลก การเข้ามามีบทบาทของเทคโนโลยีสมัยใหม่ทาให้เกิดยุคอินเทอร์เน็ทในทุกสิ่งทุกอย่าง(Internet of things) รวมถึงสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศ และสถานการณ์ความไม่สงบในหลายประเทศ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบการค้าโลก จึงถึงเวลาที่ภูมิภาคเอเชียต้องผนึกกำลังกัน เพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพและยั่งยืนในระยะยาวบนพื้นฐานของการเจริญเติบโตไปด้วยกัน

 

ศักยภาพของอาเซียน

สาหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) และอินเดียถือเป็นส่วนหนึ่งในกลไกทางเศรษฐกิจที่สำคัญของโลก หากสามารถทางานร่วมกันได้อย่างสอดประสานแล้ว นับว่าจะทำให้เกิดอำนาจในการต่อรองและเป็นตลาดใหญ่ที่มีพลังก่อให้เกิดแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาล ซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญทางเศรษฐกิจและสังคมได้

อาเซียนประกอบด้วยสมาชิก 10 ประเทศ ที่มีความหลากหลายทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม รวมถึงมีระดับการพัฒนาที่แตกต่างกัน การรวมตัวของอาเซียนและการเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) หรือ AEC ทำให้เกิดการดึงศักยภาพของภูมิภาคมาใช้อย่างเต็มที่ เกิดตลาดและฐานการผลิตที่สำคัญของโลก โดยประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้กำหนดยุทธศาสตร์ AEC 2025 เพื่อยกระดับการรวมตัวด้านการค้า การลงทุน การเงิน และการเคลื่อนย้ายบุคลากร การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน การเชื่อมโยงและความร่วมมือในอุตสาหกรรมที่สำคัญ การพัฒนาอย่างครอบคลุมและทั่วถึงในทุกระดับ และการทำให้อาเซียนมีบทบาททางเศรษฐกิจที่สำคัญของโลกอย่างแท้จริง

    ทั้งนี้ ด้วยศักยภาพทางเศรษฐกิจของสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศ รวมถึงการเป็นภูมิภาคที่เปิดรับทั้งโอกาสและความท้าทายที่มาพร้อมกับกระแสโลกาภิวัฒน์ และการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุค 4.0 (Industrial 4.0) ที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีแห่งอนาคต จะผลักดันให้สมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศสามารถปรับตัวเข้าสู่โลกในยุคอนาคตได้อย่างรวดเร็วและกลมกลืน

กรณีของไทยที่ได้เริ่มปรับตัวเข้าสู่โมเดลใหม่ของประเทศที่เรียกว่า "Thailand 4.0" ซึ่งเป็นรูปแบบทางเศรษฐกิจที่เน้นการสร้างมูลค่า (value-based economy) และการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (innovation-driven economy) โดยมีหัวใจสำคัญอยู่ที่การสร้าง "คนไทย 4.0" ให้มีทักษะความรู้ความสามารถในวิทยาการสมัยใหม่ พร้อมรองรับความต้องการของตลาดและภาคธุรกิจ และพร้อมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคมอย่างยั่งยืน

 

ความสัมพันธ์และความเชื่อมโยง ที่เกื้อหนุนทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนและอินเดีย

ท่านผู้มีเกียรติครับ

ความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการระหว่างอาเซียนและอินเดีย เป็นความสัมพันธ์อย่างรอบด้านทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ในฐานะเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ (Strategic Partnership) มาตั้งแต่ปี 1992 และครบรอบ 25 ปี ในปีนี้ ทำให้เกิดศักยภาพในการช่วยกันยกระดับการพัฒนาในด้านต่างๆ ร่วมกัน พร้อมทั้งได้มีการจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรีระหว่างอาเซียน – อินเดีย โดยมีผลใช้บังคับมาตั้งแต่ปี 2010 ครอบคลุมทั้งเรื่องการเปิดเสรีทางการค้าสินค้า การค้าบริการ และการลงทุน

อาเซียนและอินเดียยังคงเดินหน้าขยายความสัมพันธ์ในฐานะหุ้นส่วนการเจรจาที่สาคัญ โดยอาเซียนและประเทศคู่เจรจา 6 ประเทศ ได้แก่ อินเดีย จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ได้ประกาศเริ่มการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership) หรือ RCEP เมื่อปี 2013 ซึ่ง RCEP จะเป็นการยกระดับการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของภูมิภาค ครอบคลุมการเปิดเสรีทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก ลดอุปสรรคและอำนวย ความสะดวกทางการค้าระหว่างกัน และเสริมสร้างกฎกติกาทางการค้าให้ทันกับเศรษฐกิจโลกในยุคใหม่

นอกจากนี้ การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ ระหว่างอินเดียและอาเซียน ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ จะเป็นปัจจัยสาคัญ ในการอำนวยความสะดวกทางการค้า การบริการและการลงทุน รวมทั้งช่วยลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ และการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจในพื้นที่ อาทิ การพัฒนาพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย เพื่อเป็นประตูเชื่อมโยงสู่อาเซียนผ่านโครงการ Trilateral Highway Project ที่อินเดียสนับสนุนการสร้างทางหลวงเชื่อม 3 ฝ่าย อินเดีย - เมียนมา - ไทย และเชื่อมโยงไปยังกัมพูชา ลาว และเวียดนาม รวมถึงพัฒนา Mekong - India Economic Corridor เพื่อเป็นเส้นทางลัดเชื่อมโยงภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงกับอินเดียฝั่งตะวันออก โดยจะเชื่อมเส้นทางทั้งทางบกและทางน้ำ ผ่านทางโฮจิมินห์ – พนมเปญ – กรุงเทพฯ – ทวาย - เจนไน เข้าด้วยกัน โดยมีทวายเป็นประตูสำคัญในการเข้าสู่อาเซียน ตลอดจนสนับสนุนการเปิดน่านฟ้าเสรีกับอาเซียนด้วย

 

ปัจจัยสำคัญที่จะดึงศักยภาพและสร้างความเจริญเติบโตร่วมกันของอาเซียนและอินเดีย

การนำศักยภาพของอาเซียนและอินเดียให้ออกมา เราจำเป็นต้องเร่งพัฒนาและเสริมสร้างปัจจัยพื้นฐานที่สาคัญร่วมกัน 5 ด้าน ดังนี้

1. การพัฒนาภาครัฐดิจิทัล โดยเน้นบทบาทในการเป็นผู้อานวยความสะดวก (Facilitator) เพื่อยกระดับการบริหารราชการและการให้บริการประชาชน การเพิ่มประสิทธิภาพ และความโปร่งใส โดยอาศัยเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลในการปรับปรุงระบบการทางาน และการบริหารราชการ การบูรณาการการทำงานของหน่วยงานภาครัฐต่างๆ เข้าด้วยกัน สามารถสนองต่อความต้องการและลดต้นทุนค่าเสียโอกาสของประชาชนและภาคธุรกิจได้อย่างแท้จริง

2. การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อให้ภูมิภาคอาเซียนและอินเดียเป็นภูมิภาคแห่งอนาคต โดยเร่งการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนา การส่งเสริมระบบนิเวศ ด้านนวัตกรรมที่สามารถเชื่อมโยงผู้ที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs และภาคธุรกิจขนาดใหญ่นานวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดในยุคใหม่ได้

3. การพัฒนาภาคเกษตร มีความสำคัญและเป็นพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยจะต้องส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูล องค์ความรู้ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในภาคเกษตร และเทคโนโลยีต่างๆ ที่เหมาะสม การสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่มูลค่า การสร้าง Smart Farmers การมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจเพื่อสังคม การสร้างความเชื่อมโยงเข้ากับตลาดและอุตสาหกรรม ที่จะนำไปต่อยอด และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภาคการเกษตร ตลอดจนการขนส่งเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงดังกล่าวอย่างแท้จริง

4. การพัฒนา MSMEs ซึ่งเป็นผู้ประกอบการส่วนใหญ่และเป็นกระดูกสันหลังทางเศรษฐกิจของประเทศและภูมิภาค โดยเน้นอำนวยความสะดวกและส่งเสริมความสามารถในการประกอบธุรกิจ ทั้งตลาดในประเทศและระหว่างประเทศ พัฒนาให้ MSMEs สามารถก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมยุคใหม่ ที่เน้นการสร้างนวัตกรรมและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมถึงส่งเสริมให้ MSMEs สามารถเข้าเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่มูลค่า (value chain) ของภูมิภาคและของโลก ตลอดจนตอบโจทย์ความต้องการของสังคมและผู้บริโภคยุคใหม่ได้

5. การพัฒนาและยกระดับคุณภาพกำลังคน ถือเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด เพื่อรองรับกับโอกาสและความท้าทายในโลกยุคใหม่ ซึ่งบุคคลเหล่านี้จะกลายเป็นพลังสาคัญ ที่จะช่วยพัฒนาประเทศและภูมิภาคนี้ร่วมกันในอนาคต โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนในทุกมิติและทุกช่วงวัย ให้เป็นทุนมนุษย์ที่มีศักยภาพสูง มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

 

ท่านผู้มีเกียรติครับ

การสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจของอาเซียนและอินเดีย จะช่วยเตรียมพร้อมในการสร้างพลังขับเคลื่อนร่วมกันไปสู่ความเปลี่ยนแปลงและความเจริญเติบโต โดยผ่านกลไกความสัมพันธ์ในด้านต่างๆ ทั้งในระดับภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งการจัดงานในวันนี้ ถือเป็นตัวอย่างและโอกาสที่ดี ที่ผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนจากอาเซียนและอินเดีย จะได้พบปะหารือ สร้างสายสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ทำให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างมีเอกภาพต่อไป

สาหรับวันนี้ ผมเชื่อว่าทุกท่านที่เข้าร่วมงาน เป็นกลไกความเชื่อมโยงที่สาคัญระหว่างอาเซียนและอินเดีย และจะเป็นกำลังสาคัญในการทำงานร่วมกัน ได้อย่างสอดประสานและไปในทิศทางเดียวกัน โดยใช้ศักยภาพที่มีของอาเซียนและอินเดียอย่างเต็มกาลัง เพื่อร่วมกันพัฒนาความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป

สุดท้ายนี้ ผมขอเปิดงาน ASEAN - India Expo and Forum 2017 และขออวยพรให้การจัดงานในครั้งนี้ ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และขอให้ทุกท่านได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมงานตามที่คาดหวังทุกประการ

ขอบคุณครับ

..................................

WELCOMING REMARKS

by H.E. Mrs. Apiradi Tantraporn, Minister of Commerce

At ASEAN-India Expo and Forum

Thursday 3rd August 2017 at 09:45 hrs.

Ballroom, Queen Sirikit National Convention Centre

Welcoming Remarks (ASEAN-India 2017)      

H.E. General Prayut Chan-o-cha, the Prime Minister of Thailand,

H.E. Mrs. Nirmala Sitharaman, Minister of Commerce and Industry of India,

ASEAN Economic Ministers and ASEAN Secretary General,

Distinguished Delegates,

 

Ladies and Gentlemen,

1. On behalf of the Ministry of Commerce of Thailand, It is my great honor and pleasure to welcome all of you to Bangkok for the ASEAN-India Expo and Forum in Bangkok. Year 2017 marks a number of auspicious events namely the 25th Anniversary of ASEAN-India Dialogue relations, the 50th Anniversary of ASEAN and the 70th Anniversary of Thailand-India Diplomatic Relations.

2. In 2011, ASEAN-India Business Fair and Business Conclave was initially held in India. To emphasize the success of the first, India continuously hosted the second ASEAN-India Business Fair and Business Conclave in the year after. Thailand, on behalf of ASEAN, would like to preserve the goodwill and determination on reinforcing ASEAN-India economic integration and connectivity, therefore, Thailand is delighted to host the ASEAN-India Expo and Forum in Bangkok.

3. Over the past twenty-five years, ASEAN and India have been enhancing greater economic integration through the establishment of ASEAN-India Free Trade Agreement since 2010. With a combined population of nearly 2 billion people, approximately 25% of the world’s population, both ASEAN and India are among the most dynamic and fastest growing economies in Asia. Our abundant labour and natural resources as well as strategic locations as gateways to East Asia, Middle East and Europe, hence, form an ideal regional value chain.

4. To celebrate the 25th Anniversary of ASEAN-India Dialogue relations, the ASEAN-India Expo and Forum is set under the theme of Strategic Economic Partnership and Connectivity, with realization of untapped economic potentials and strategic partnership between the 10 ASEAN Member States and India through expansion of bilateral trade and investment including people-to-people connectivity. In this connection, Thailand is pleased to highlight two activities of the ASEAN-India Expo and Forum as follows:

 

[ASEAN-India Expo]

5. The ASEAN-India Expo is divided into three zones.

    1) Firstly, the Country Pavilion Zone, ten ASEAN Member States and India will showcase the best of their country reflecting economic strengths as well as trade and investment opportunities;

    2) Secondly, the Exhibition Zone, selected exhibitors from 10 ASEAN nations and India with their outstanding creative and digital products altogether with 193 exhibition booths will display a wide range of products available in ASEAN-India market;

    3) Thirdly, the Corporate Brand Zone is also designed under the theme of 'Creative and Digital' where eminent ASEAN and India companies showcase their goods and services.

 

[ASEAN-India Forum 2017]

Ladies and Gentlemen

6. In unleashing ASEAN-India untapped economic potentials, the ASEAN-India Forum is allocated into a number of sessions such as keynote speech session, roundtable discussion session, panel session with 3 key milestones of ASEAN-India economic relations namely

    1) trade and investment opportunity,

    2) connectivity through tourism and people-to-people   

    3) ASEAN-India Connectivity in relation to infrastructure, digital, financial, and SME cooperation. Each session will be represented by Ministers, high-level government officials, CEOs and academia. Last but not least, the Ministry of Commerce has also arranged special activities such as Business Matching and Site Visits for any interested participants.

 

[Closing]

7. With ASEAN-India shared goal and vision towards sustainable economic growth and prosperity, I strongly believe that ASEAN-India Expo and Forum will be an excellent platform for policy makers to discuss their strategy and policy direction and for business community to strengthen their business network and supply chain in the coming years.

8. Thank you very much.

***********

Welcoming Remarks (ASEAN-India 2017)

Welcoming Remarks (ASEAN-India 2017)

Welcoming Remarks (ASEAN-India 2017)

 

 

 

 

 

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดเส้นทางสายไหม / Silk Road

สรุปความคืบหน้าประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 5/2563
“พาณิชย์” เผยทุกภาคส่วนตื่นตัวร่วมถกประชาพิจารณ์ RCEP
หอการค้าไทย-จีนเผยดัชนีเชื่อมั่นศก.ไทยปี’64 โต 2.5-3.5%
ไทยร่วมลงนามความตกลงอาร์เซ็ป ปิดฉากเจรจายาวนาน 8 ปี
‘พาณิชย์’ เตรียมประชุมทางไกลทบทวน AEC Blueprint รับมือสถานการณ์เศรษฐกิจโลก
ASEA (BANGKOK) CHINA IMPORT & EXPORT COMMODITIES FAIR 2019
หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง : โอกาสและความท้าทาย
การท่องเที่ยว-วัฒนธรรม มณฑลชิงไห่ ปี 2019
แนะปรับตัวเกาะขบวนThe Belt and Road ในทุกมิติ
จากดิน-น้ำ-ป่า-ไร่นา สู่ครัวโลกให้ปลอดภัยอย่างไร
วัฒนธรรม...ตัวเชื่อมความสัมพันธ์การค้าระหว่างประเทศ
Spirit of Silk Road...คือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
Trade Exhibition ...ประตูสู่การค้าโลก
แฟชั่นและงานดีไซน์...นำไทยสู่การค้าโลก
อุสเบกิสถาน...โอกาสการค้าไทยเชื่อมจีนสู่ยุโรป
Spirit of Silk Road...การเข้าถึงวัฒนธรรมของผู้บริโภค
Spirit of Silk Road...ผจญโลกกว้างเรียนรู้ความต่างที่ลงตัว
Spirit of Silk Road...ล่าฝันสร้างสรรค์โลก
เตรียมปรับตัวลงทุนอย่างไรใน Belt and Road
The Belt and Road...เปิดบทบาทผู้สื่อข่าวไทย-จีน
จุดได้เปรียบของไทย...บนความต่างทางสายไหม
จับคู่ธุรกิจ...จุดสำเร็จบนสายไหม
สร้างผู้นำไทย..บุกสายไหม
โคราโครัมไฮเวย์...ทางเชื่อมจีนสู่อินเดีย
โอกาสธุรกิจไทยบนโลกมุสลิม
ธุรกิจดิจิตอลไทยกับอาลีบาบา
เชื่อมโลกด้วยสังคมดิจิตอล
ไหมไทยไปทั่วโลก
ขุมทอง..อสังหาริมทรัพย์ไทย
การค้าไทย-อินเดีย...ขุมทรัพย์แห่งโลกตะวันออก
โลกการค้ามุสลิม...บนเส้นทางสายไหม
ตอนแรก : ย้อนรอยเส้นทางสายไหม
SMEs อสังหาฯ ต่างหากที่ควรไปนอก
ตลาดกลางอสังหาริมทรัพย์ระดับโลก
ประเมินอสังหาริมทรัพย์ในอินเดีย
ASEAN-India Expo and Forum 2017email : iconminfo@gmail.com / Copyright © 2016 All Rights Reserved.
IconM