ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ค้นหาบทความ / Article Search

dot


The45thBIMS2024
WorkshopPhotography
UranusV-Reflection
Thainess Capital
Comme c’est bon
nawarat
IconM
THE THAI REAL ESTATE ASSOCIATION
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
AREA
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
สมาคมการผังเมืองไทย
icons
Realist
Smart Living
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สมาคมธนาคารไทย
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
ธนาคารแห่งประเทศไทย
TAT
ATTA
Tourism Council of Thailand (TCT)
The Royal Automobile Association of Thailand under Royal Patronage
The Thailand Automotive Institute (TAI)
MotorExpo2023
BIMS2023
MotorExpo2022
BIMS2022
Motor Show 2019
MotorExpo2020
MotorExpo2019
MotorExpo2018
Food4Change
มูลนิธิสุขภาพไทย
Thaicityfarm
Thai Green Market
Center Market
Sustainable Agriculture
Agri-nature Foundation
Sustainable Agriculture Foundation (Thailand)
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมหม่อนไหม
กรมส่งเสริมอุสาหกรรม
Thai Textile
SACICT
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มูลนิธิก้าวไกลในเอเชีย
IconM
IconM News : G+
Oknation-lumnamsiam
Tarot Life Coach


"ลมหายใจไร้มลทิน" ประกาศผลประกวด-มอบรางวัลเยาวชน

"ลมหายใจไร้มลทิน" ประกาศผลประกวด-มอบรางวัลเยาวชน

"ลมหายใจไร้มลทิน" ประกาศผลประกวด-มอบรางวัลเยาวชน

มูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน” ประกาศผลและมอบทุนการศึกษาแก่ผู้ชนะการประกวดกิจกรรมประจำปี 2561 รวมกว่า 100 คน ขยายเครือข่ายเยาวชนสร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริต
 
"ลมหายใจไร้มลทิน" ประกาศผลประกวด-มอบรางวัลเยาวชน
 
"ลมหายใจไร้มลทิน" ประกาศผลประกวด-มอบรางวัลเยาวชนชไมพร ปภัสร์พงษ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน” เผยว่า
 
“กิจกรรมการประกวดของมูลนิธิฯ ประจำปี 2561 แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1) ประกวดเรียงความ 2) ประกวดร้องเพลง 3) ประกวดวาดภาพศิลปะ และ 4) ประกวดวิดีโอคลิป ซึ่งมูลนิธิฯ ได้ประกาศผลพร้อมมอบรางวัลแก่ผู้ชนะรวม 65 รางวัล กว่า 100 คน
 
โดยผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทุกคนจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมค่ายเยาวชนลมหายใจไร้มลทินปีนี้ รวมทั้งผลงานจะได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง เพื่อสร้างเสริมค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่เยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสังคมไทยให้ “ใสสะอาด” ต่อไป”
 
“ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้ง 4 ประเภท กว่า 2,000 ชิ้น ทุกชิ้นมีจิตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาการเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะวีดีโอคลิป ซึ่งแบ่งการตัดสินเป็น 2 ระดับ เพื่อให้เยาวชนได้แข่งขันในช่วงวัยที่เหมาะสม”
 
ผู้ชนะเลิศการประกวดประเภทต่างๆ มีดังนี้
1. ประกวดเรียงความหัวข้อ “ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน”
 • ระดับประถมศึกษา ได้แก่ เด็กหญิงภัคจิรา วอนปลอบ โรงเรียนวัดหนองแขม (สหราษฎร์บูรณะ) กรุงเทพมหานคร
 • ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.) ได้แก่  นางสาวกัญญาวีร์ บุญมา โรงเรียน เซนต์โยเซฟแม่ระมาด จ.ตาก
 • ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.) และอุดมศึกษา ได้แก่ นายนพพล เหนือเกาะหวาย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุรี
2. ประกวดร้องเพลงประกอบดนตรีตามเพลง 
2.1 เพลง “คิดดี ทำดี”
 • ระดับประถมศึกษา ประเภทเดี่ยว ได้แก่ เด็กหญิงรัสริณณ์ พัฒนพลวิชญ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา (นนทบุรี) จ.นนทบุรี
 • ระดับประถมศึกษา ประเภทหมู่ ได้แก่ ทีมโรงเรียนวัดอัมพวา กรุงเทพมหานคร
2.2 เพลง “ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน”
 • ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.) ประเภทเดี่ยว ได้แก่ เด็กหญิงปริณดา ทองกลิ่น โรงเรียนศิริวิทยา จ.สมุทรปราการ
 • ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.) และอุดมศึกษา ประเภทเดี่ยว ได้แก่ นางสาววรางคณา ครองยุติ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
 
3. ประกวดวาดภาพศิลปะสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต
 • ระดับปฐมวัย หัวข้อ “คนดีมีวินัย” ได้แก่ เด็กหญิงศรัณย์รัชต์ พิศรูป โรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา กรุงเทพมหานคร
 • ระดับประถมศึกษา หัวข้อ “ซื่อสัตย์มีคุณค่า เสริมสร้างสติปัญญาให้ยั่งยืน” ได้แก่ เด็กหญิงวิชญาดา ชาวเวียง โรงเรียนซอยแอนเนกซ์ (กาญจนาภิเษก 2) กรุงเทพมหานคร
 • ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.) หัวข้อ “ซื่อสัตย์มีคุณค่า เสริมสร้างสติปัญญาให้ยั่งยืน” ได้แก่ นายอนันท์ วงษ์ศิลป์ โรงเรียนบ้านบึง “มนูญวิทยาคาร” จ.ชลบุรี
4. ประกวดวีดีโอคลิปสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต หัวข้อ “คด (แต่ไม่) โกง”
 • ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.) ได้แก่ ทีม SJ production โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จ.อุดรธานี
 • ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.) และอุดมศึกษา ได้แก่ ทีม RIMNEE มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร
ติดตามผลการประกวด และกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน” ได้ที่ lomhaijai.org dcy.go.th และ facebook.com/lomhaijaimotorexpo
 
"ลมหายใจไร้มลทิน" ประกาศผลประกวด-มอบรางวัลเยาวชน    "ลมหายใจไร้มลทิน" ประกาศผลประกวด-มอบรางวัลเยาวชน
 
"ลมหายใจไร้มลทิน" ประกาศผลประกวด-มอบรางวัลเยาวชน    "ลมหายใจไร้มลทิน" ประกาศผลประกวด-มอบรางวัลเยาวชน
 
"ลมหายใจไร้มลทิน" ประกาศผลประกวด-มอบรางวัลเยาวชน    "ลมหายใจไร้มลทิน" ประกาศผลประกวด-มอบรางวัลเยาวชน
 
"ลมหายใจไร้มลทิน" ประกาศผลประกวด-มอบรางวัลเยาวชน    "ลมหายใจไร้มลทิน" ประกาศผลประกวด-มอบรางวัลเยาวชน
 
"ลมหายใจไร้มลทิน" ประกาศผลประกวด-มอบรางวัลเยาวชน    "ลมหายใจไร้มลทิน" ประกาศผลประกวด-มอบรางวัลเยาวชน
 
"ลมหายใจไร้มลทิน" ประกาศผลประกวด-มอบรางวัลเยาวชน    "ลมหายใจไร้มลทิน" ประกาศผลประกวด-มอบรางวัลเยาวชน
 
"ลมหายใจไร้มลทิน" ประกาศผลประกวด-มอบรางวัลเยาวชน
 
 
 
 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
Motor Expo 2018

“MOTOR EXPO” รับโล่ “องค์กรลดโลกร้อน”
“MOTOR EXPO” แจกจริง รถยนต์และบิกไบค์ 5 คัน มูลค่ากว่า 3 ล้านบาท !
5 อันดับ รถยนต์ & บิกไบค์ ขายดีสุดในงานเทียบกับปีก่อนหน้า
7 Wonders of Motor Expo 2018 !
แลมเบรตต้า(Lambretta) เปิดซิงยอดขายถล่มทลาย
CFMOTO ลุยส่งมอบรถ 250 NK ลงสู่ตลาดส่งท้ายปี!
เอช เซม มอเตอร์ ปลื้ม ฉลองความสำเร็จปี 2561 ภายใต้ “กลยุทธ์ 5 เพิ่ม”
ปิดฉาก “MOTOR EXPO 2018” รถหรู เก๋ง เอสยูวี ขายดี
ประกาศรางวัล “MOTOR EXPO-CANON PHOTO CONTEST 2018”
“MOTOR EXPO 2018” ต้อนรับ “พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร”
เอช เซม มอเตอร์ ประกาศผลผู้โชคดี แจกรางวัลในงาน MOTOR EXPO 2018
“ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์” เปิดตัว “สปีด ทวิน”
เอชเซม มอเตอร์ สนับสนุนประกวดนวัตกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 9
ทัวร์บูธ “ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์” ส่องบิ๊กไบค์รุ่นใหม่ไฮไลท์ที่สุดในงาน
พบ เอส-อี-วี เชสต้า รถสามล้อน้องใหม่ในงาน Motor Expo 2018
อีซูซุส่ง “อีซูซุดีแมคซ์ สเทลธ์” นำทัพยนตรกรรม “บลูเพาเวอร์” ลุยงานมหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 35
ฮอนด้ายกทัพใหญ่ส่งท้ายปีบุกงาน “มอเตอร์ เอ็กซ์โป 2018”
“ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์” เปิด “สตรีท ทวิน” และ “สตรีท สแครมเบลอร์” โฉมใหม่ปี 2019
เอเอเอส ออโต้ เซอร์วิส เปิดตัว อัครยนตรกรรมหรู BENTAYGA V8
“ไทยรุ่ง” บุกตลาดมินิบัสผลิต TR Traveller สัญชาติไทย เริ่มต้น 2.15 ล้านบาท
“ไทยรุ่ง” ตอกย้ำเป็นผู้นำ รถเอนกประสงค์สายพันธุ์ไทย TR TRANSFORMER II ตกแต่งพิเศษ 3 รุ่น 3 สไตล์
เมอร์เซเดส-เบนซ์ จัดหนักส่งท้ายปี อวดโฉมรถยนต์ไฟฟ้าต้นแบบ EQA
โรลส์-รอยซ์ เปิดตัวคัลลิแนน ณ งานมหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 35
Lambretta สุดยอดตำนานสกู๊ตเตอร์คลาสสิคสายพันธ์อิตาลี เปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทย
ปอร์เช่ มาคันน์ และ คาเยนน์ รุ่นใหม่ มาพร้อมราคาสุดเร้าใจ
“ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์” เผยโฉม “สตรีท ทวิน” และ “สตรีท สแครมเบลอร์”
CFMOTO เปิดตัวมอเตอร์ไซค์โมเดลล่าสุด 650GT คาดเป้ายอดขาย 5,000 คัน
เอช เซม มอเตอร์ เปิดตัว SEV FORCE
เชิญชมบูธ เอช เซม มอเตอร์ ในงาน Motor Expo 2018
“MOTOR EXPO 2018” ที่นัดเดทสุดฟินของ “แทค ภรัณยู”
“โตไป…ขับเป็น” ปลูกฝังวินัยจราจรให้เยาวชน
“MOTOR EXPO 2018” ต้อนรับ “JAMA”
ประกาศผลประกวด “นวัตกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 9”
ไทยควรซื้อรถยนต์ไฟฟ้าแล้วหรือยัง
เปิดงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 35”
พบกับ “เอช เซม มอเตอร์” ในงานมอเตอร์ เอกซ์โป 2018
MOTOR EXPO-CANON PHOTO CONTEST 2018
Countdown to Motor Expo 2018
“55 ปี THE YOUNGSTERS” คอนเสิร์ทการกุศลเพื่อมูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน
MOTOR EXPO 2018 ประชันรถยนต์ 36 ยี่ห้อ จักรยานยนต์ 23 ยี่ห้อ พร้อมกิจกรรมคึกคักemail : iconminfo@gmail.com / Copyright © 2016 All Rights Reserved.
IconM