ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ค้นหาบทความ / Article Search

dot


Oknation-lumnamsiam
IconM
IconM News : G+
Thainess Capital
Comme c’est bon
nawarat
IconM
THE THAI REAL ESTATE ASSOCIATION
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
AREA
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
สมาคมการผังเมืองไทย
icons
Realist
Smart Living
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สมาคมธนาคารไทย
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
ธนาคารแห่งประเทศไทย
TAT
ATTA
Tourism Council of Thailand (TCT)
The Royal Automobile Association of Thailand under Royal Patronage
The Thailand Automotive Institute (TAI)
Motor Show 2019
MotorExpo2020
MotorExpo2019
MotorExpo2018
Food4Change
มูลนิธิสุขภาพไทย
Thaicityfarm
Thai Green Market
Center Market
Sustainable Agriculture
Agri-nature Foundation
Sustainable Agriculture Foundation (Thailand)
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมหม่อนไหม
กรมส่งเสริมอุสาหกรรม
Thai Textile
SACICT
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มูลนิธิก้าวไกลในเอเชีย
Tarot Life Coach


เปิดศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ จ.กำแพงเพชร เรียนรู้ "โคกหนองนาโมเดล"
เปิดศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ จ.กำแพงเพชร เรียนรู้ "โคกหนองนาโมเดล"
ที่มา : FB-เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร สป.กษ 
         https://www.facebook.com/ncono2000/posts/1486916508118999 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร (อาจารย์ยักษ์) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางไปเปิดโครงการโคกหนองนาโมเดล พร้อมเปิดป้ายศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ และบรรยายพิเศษ เรื่อง “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ณ ศูนย์เรียนรู้การศึกษาอบรมเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลมหาชัย อำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชร

เปิดศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ จ.กำแพงเพชร เรียนรู้ "โคกหนองนาโมเดล"
โดยมี นายเชาวลิต แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายปรีชา ฤกษ์หร่าย รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร นายวสันต์ พรหมศิริรัตน์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร และภาคีเครือข่ายโคกหนองนาโมเดล ร่วมต้อนรับ 
 
การบริการจัดการดินและน้ำด้วย "โคกหนองนาโมเดล" เป็นการประยุกค์ จากศาสตร์พระราชา ในการทำการเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ นำไปสู่ “โคกหนองนาโมเดล”
 
โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ได้พระราชทานแนวทางการทำการเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ ให้แก่เกษตรกรได้นำมาใช้ในการบริหารจัดการดินและน้ำ ซึ่งเป็นแนวทางที่เหมาะสมกับเกษตรกรและภูมิประเทศของแต่ละพื้นที่
 
จังหวัดกำแพงเพชรมีพื้นที่ทางการเกษตร ประมาณ 2.7 ล้านไร่ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปัญหาหลักของเกษตรกรในจังหวัด บางพื้นที่เกิดปัญหาน้ำท่วม และบางพื้นที่จะประสบกับภัยแล้งทุกๆ ปี ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
 
การประยุกต์ใช้ โคกหนองนาโมเดล จึงเป็นทางออกที่สำคัญในการบริหารจัดการดินและน้ำให้แก่เกษตรกรได้เป็นอย่างดี 
 
จังหวัดกำแพงเพชร โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรและภาคีเครือข่าย "โคกหนองนาโมเดล" จึงได้จัดทำโครงการ "โคกหนองนาโมเดล" ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรและประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่อย่างต่อเนื่องมาแล้ว 2 ปี มีสมาชิกผ่านการอบรม เป็นจำนวน 561 คน
 
และในปีงบประมาณ 2562 นี้ ได้แบ่งเป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมโครงการโคกหนองนาโมเดลแล้วจำนวน 1 รุ่น เป้าหมาย 120 คน
 
และการฝึกอบรมโคกหนองนาโมเดลสำหรับเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่สนใจจำนวน 5 รุ่น มีเป้าหมาย 450 คน ณ. ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
 
ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ และนำไปใช้ในการแก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง และการจัดการน้ำในพื้นที่ของตนเอง เข้าใจถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ นำไปใช้ในการดำรงชีวิต และส่งเสริมให้ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมแล้วสามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่บุคคลอื่นที่สนใจได้ต่อไป
 
เปิดศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ จ.กำแพงเพชร เรียนรู้ "โคกหนองนาโมเดล"  เปิดศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ จ.กำแพงเพชร เรียนรู้ "โคกหนองนาโมเดล"
 
เปิดศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ จ.กำแพงเพชร เรียนรู้ "โคกหนองนาโมเดล"   เปิดศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ จ.กำแพงเพชร เรียนรู้ "โคกหนองนาโมเดล"
 
เปิดศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ จ.กำแพงเพชร เรียนรู้ "โคกหนองนาโมเดล"   เปิดศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ จ.กำแพงเพชร เรียนรู้ "โคกหนองนาโมเดล"
 
เปิดศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ จ.กำแพงเพชร เรียนรู้ "โคกหนองนาโมเดล"   เปิดศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ จ.กำแพงเพชร เรียนรู้ "โคกหนองนาโมเดล"   
 
 
 
 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
Farm2Food

แม็คโคร บุกสวนทั่วไทย รับซื้อผลไม้ฤดูกาล กว่า 7,750 ตัน
กระทรวงศึกษาธิการจับมือ สคช. ยกระดับเกษตรกรไทยผ่านอาชีวะเกษตร
รองนายกวิษณุ คุณหญิงกัลยา เปิดงาน “จากศาสตร์พระราชา ผสานศาสตร์สากล สู่การพัฒนาชีวิตยั่งยืน”
“ครูกัลยา” ปล่อยคาราวานแจกกล้าไม้ ๔๗,๐๐๐ กล้า ๔๗ วิทยาลัยเกษตรฯ ทั่วประเทศ
‘พาณิชย์’ ระดมความเห็นการจัดตั้งกองทุนเอฟทีเอ เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
‘กรมเจรจาฯ’ เผย เอฟทีเอช่วยดันส่งออกสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปไทย
‘วีรศักดิ์’ เตรียมทัพพาณิชย์ลงพื้นที่อีสานใต้ ช่วยเกษตรกร SME
แม็คโครร่วมมือกับสถาบันโภชนาการมหิดล
แทรกเตอร์อัจฉริยะขับเคลื่อนแบบไร้คนขับ
ปลื้มเกษตรกรภาคเหนือตอนล่างใช้ประโยชน์จาก FTA
ขยายตลาดสินค้าเกษตรไทยสู่ตลาดโลกด้วยเอฟทีเอ
ผนึกกำลังพันธมิตร บุกแม่ฮ่องสอน เสริมเกษตรกร เตรียมตลาดการค้าเสรี
เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา สู่ โคก หนอง นาโมเดล ภาคอีสานอย่างยั่งยืน
CITY FARM @SHENZHEN
596 ACRES : PLATFORM ต้นแบบ LAND SHARING กลางนครนิวยอร์ก
เทศกาลสวนผักคนเมือง 2019 ครั้งที่ 5
‘กรมเจรจาฯ’ จัดให้ความรู้เกษตรกรใช้ประโยชน์จาก FTA ประสบความสำเร็จ
‘บิ๊กตู่’สาธุ! ‘แซมดิน-โพธิรักษ์’ ขอให้แข็งแรง เป็นนายกฯอีก 2-3 สมัย
10 ปีเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด กับการรวมตัวครั้งสำคัญ
ถอดรหัส ๙ วิธีฟื้นฟูชาติ จากพระมหาชนก
เศรษฐกิจพอเพียง มุมมองจากฐานรากที่ต่างกันemail : iconminfo@gmail.com / Copyright © 2016 All Rights Reserved.
IconM