ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ค้นหาบทความ / Article Search

dot


Oknation-lumnamsiam
IconM
IconM News : G+
Thainess Capital
Comme c’est bon
nawarat
IconM
THE THAI REAL ESTATE ASSOCIATION
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
AREA
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
สมาคมการผังเมืองไทย
icons
Realist
Smart Living
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สมาคมธนาคารไทย
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
ธนาคารแห่งประเทศไทย
TAT
ATTA
Tourism Council of Thailand (TCT)
The Royal Automobile Association of Thailand under Royal Patronage
The Thailand Automotive Institute (TAI)
Motor Show 2019
MotorExpo2020
MotorExpo2019
MotorExpo2018
Food4Change
มูลนิธิสุขภาพไทย
Thaicityfarm
Thai Green Market
Center Market
Sustainable Agriculture
Agri-nature Foundation
Sustainable Agriculture Foundation (Thailand)
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมหม่อนไหม
กรมส่งเสริมอุสาหกรรม
Thai Textile
SACICT
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มูลนิธิก้าวไกลในเอเชีย
Tarot Life Coach


ผนึกกำลังพันธมิตร บุกแม่ฮ่องสอน เสริมเกษตรกร เตรียมตลาดการค้าเสรี
ผนึกกำลังพันธมิตร บุกแม่ฮ่องสอน
เสริมเกษตรกร เตรียมตลาดการค้าเสรี

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับพันธมิตร ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมจัดสัมมนาให้ความรู้ด้านเอฟทีเอ เน้นเพิ่มคุณภาพสินค้าตลอดห่วงโซ่การผลิต สร้างแต้มต่อในการแข่งขัน ให้เกษตรกรในพื้นที่พร้อมสำหรับการส่งสินค้าเกษตรของไทยออกไปขายในตลาดโลก

ผนึกกำลังพันธมิตร บุกแม่ฮ่องสอน
 
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เผยผลการลงพื้นที่ของกรมเจรจาฯ ร่วมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สาขาแม่ฮ่องสอน โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน (นายประจวบ อาจารพงษ์) ร่วมลงพื้นที่ด้วย ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 
ได้รับการตอบรับที่ดีจากกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ โดยเฉพาะเกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกและผลิตกาแฟ ถั่วลายเสือ งาดำ และธัญพืช เป็นต้น ซึ่งเกษตรกรหลายกลุ่มได้พัฒนาเพิ่มคุณภาพการผลิตตลอดห่วงโซ่การผลิต ดังนั้น ข้อมูลในเรื่องความตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) ที่ไทยทำกับประเทศคู่ค้า โดยเฉพาะการที่ประเทศสมาชิกอาเซียน เมียนมา และจีน ได้ลดหรือยกเลิกการเก็บภาษีศุลกากรกับสินค้าเกษตรส่วนใหญ่จากไทยแล้ว
 
ตลอดจนการนำผู้เชี่ยวชาญไปร่วมวิเคราะห์สินค้าให้กับเกษตรกรในพื้นที่ ในระหว่างการสัมมนาเรื่อง “การเพิ่มศักยภาพเกษตรกรในยุคการค้าเสรี ครั้งที่ 3”  ได้เพิ่มพูนองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร ให้สามารถใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) 12 ฉบับ ที่ไทยทำกับประเทศคู่ค้า ขยายตลาดสินค้าเกษตรของไทยสู่ตลาดโลก
 
นางอรมน เสริมว่า จากการลงพื้นที่ของกรมเจรจาฯ เพื่อพบปะกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตพืชเศรษฐกิจของจังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่าผู้ผลิตหลายรายมีศักยภาพ สามารถใช้ประโยชน์จากเอฟทีเอในการสร้างรายได้และทำตลาดส่งออกไปต่างประเทศ อาทิเช่น กลุ่มเกษตรกรกาแฟ ซึ่งมีการแปรรูปกาแฟคุณภาพ ตั้งแต่การเพาะปลูก แปลงปลูก ลานตากเมล็ดกาแฟ โรงสีเม็ดเชอร์รี่ โรงคั่ว โรงบด บรรจุภัณฑ์ และร้านกาแฟ
 
พบว่าเป็นการผลิตเมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพใส่ใจการผลิตทุกขั้นตอน เช่น ปลูกกาแฟหันหน้ารับแสงพระอาทิตย์และปลูกใต้ต้นไม้ใหญ่ เพื่อรักษาผืนป่า เก็บเมล็ดกาแฟทีละเมล็ด เก็บเมล็ดกาแฟในคืนวันเพ็ญ เกิดเป็นเรื่องเล่าที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า
 
นอกจากนี้ ยังได้พบปะกับกลุ่มเกษตรกรถั่วลายเสือ ซึ่งเป็นสินค้าเฉพาะถิ่นของจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีรสชาติดี หวาน หอม มัน ขณะนี้อยู่ระหว่างการยื่นจดทะเบียนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
 
อีกทั้งมีการพัฒนาต่อยอดการแปรรูปสินค้าเกษตรในรูปแบบต่างๆ ซึ่งช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้า พัฒนาศักยภาพ และความพร้อมที่จะส่งออก เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน
 
นางอรมน เพิ่มเติมว่า กรมฯ ยังได้จัดเสวนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ช่องทางรวยของสินค้าเกษตรจากเอฟทีเอ” และ “ทำอย่างไรให้สินค้าเกษตรสู่ตลาดต่างประเทศ” ให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน กว่า 100 คน ณ โรงแรมอิมพีเรียล ธารา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
 
เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจเรื่องเขตการค้าเสรี (เอฟทีเอ) การใช้ประโยชน์จากความตกลงเอฟทีเอ กฎระเบียบทางการค้า นำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า โดยเน้นสินค้าที่มีศักยภาพในพื้นที่ คือ กาแฟ ถั่วลายเสือ งาดำ ธัญพืช
 
รวมทั้งยังได้เปิดเวทีให้ผู้ประกอบการและกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมสัมมนา นำสินค้าที่ผลิตมาให้ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์และให้คำแนะนำกับกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการด้วย ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ และประสบการณ์ด้านการส่งออกกับวิทยากร และผู้เชี่ยวชาญ

“กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ มั่นใจว่า ความร่วมมือกับสภาเกษตรกรแห่งชาติในครั้งนี้ จะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ยกระดับสินค้าเกษตรของชุมชนให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล สามารถขยายช่องทางการจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดที่ไทยมีความตกลงเอฟทีเอด้วย และตลาดที่ต้องการสินค้าเกษตรคุณภาพและปลอดภัยได้
 
นอกจากนี้ จังหวัดแม่ฮ่องสอนยังถือเป็นประตูการค้าสู่ประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนของไทย เช่น เมียนมา ซี่งภายใต้ความตกลงการค้าเสรีของอาเซียน เมียนมาได้ยกเลิกการเรียกเก็บภาษีนำเข้ากับสินค้าส่วนใหญ่จากไทยแล้ว
 
ยกเว้นสินค้าเกษตรอ่อนไหว 7 กลุ่มสินค้า ที่เมียนมายังคงอัตราภาษีอยู่ ได้แก่
  • ชาเขียว ถั่วลันเตา อัตราภาษีร้อยละ 15. 
  • กาแฟยังไม่ได้คั่ว และข้าว (ข้าวเปลือก ข้าวกล้อง ข้าวสีแล้ว  จมูกข้าว)  อัตราภาษีร้อยละ 5 
  • ไหมดิบ เศษไหม รังไหม อัตราภาษีร้อยละ 3 
  • ฝ้าย และเศษฝ้าย อัตราภาษีร้อยละ 1 
  • น้ำตาลดิบ อัตราภาษี ร้อยละ 0.5
ดังนั้น การเพิ่มแต้มต่อในการแข่งขันให้กับเกษตรกรของไทย ผ่านการพัฒนาคุณภาพสินค้า การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  และการสร้างเรื่องราวต่างๆ เป็นต้น จะช่วยให้เกษตรกรและผู้ประกอบการไทยสามารถใช้ประโยชน์จากการลดเลิกภาษีของประเทศคู่ค้า ภายใต้ความตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) ส่งสินค้าเกษตรของไทยออกไปขายในตลาดโลกได้อย่างมีศักยภาพมากขึ้น” นางอรมน กล่าว
 
   ผนึกกำลังพันธมิตร บุกแม่ฮ่องสอน เสริมเกษตรกร เตรียมตลาดการค้าเสรี
 
ผนึกกำลังพันธมิตร บุกแม่ฮ่องสอน เสริมเกษตรกร เตรียมตลาดการค้าเสรี   
 
ผนึกกำลังพันธมิตร บุกแม่ฮ่องสอน เสริมเกษตรกร เตรียมตลาดการค้าเสรี   ผนึกกำลังพันธมิตร บุกแม่ฮ่องสอน เสริมเกษตรกร เตรียมตลาดการค้าเสรี
 
ผนึกกำลังพันธมิตร บุกแม่ฮ่องสอน เสริมเกษตรกร เตรียมตลาดการค้าเสรี   ผนึกกำลังพันธมิตร บุกแม่ฮ่องสอน เสริมเกษตรกร เตรียมตลาดการค้าเสรี
 
 
 
 
 


ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
Farm2Food

แม็คโคร บุกสวนทั่วไทย รับซื้อผลไม้ฤดูกาล กว่า 7,750 ตัน
กระทรวงศึกษาธิการจับมือ สคช. ยกระดับเกษตรกรไทยผ่านอาชีวะเกษตร
รองนายกวิษณุ คุณหญิงกัลยา เปิดงาน “จากศาสตร์พระราชา ผสานศาสตร์สากล สู่การพัฒนาชีวิตยั่งยืน”
“ครูกัลยา” ปล่อยคาราวานแจกกล้าไม้ ๔๗,๐๐๐ กล้า ๔๗ วิทยาลัยเกษตรฯ ทั่วประเทศ
‘พาณิชย์’ ระดมความเห็นการจัดตั้งกองทุนเอฟทีเอ เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
‘กรมเจรจาฯ’ เผย เอฟทีเอช่วยดันส่งออกสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปไทย
‘วีรศักดิ์’ เตรียมทัพพาณิชย์ลงพื้นที่อีสานใต้ ช่วยเกษตรกร SME
แม็คโครร่วมมือกับสถาบันโภชนาการมหิดล
แทรกเตอร์อัจฉริยะขับเคลื่อนแบบไร้คนขับ
ปลื้มเกษตรกรภาคเหนือตอนล่างใช้ประโยชน์จาก FTA
ขยายตลาดสินค้าเกษตรไทยสู่ตลาดโลกด้วยเอฟทีเอ
เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา สู่ โคก หนอง นาโมเดล ภาคอีสานอย่างยั่งยืน
CITY FARM @SHENZHEN
596 ACRES : PLATFORM ต้นแบบ LAND SHARING กลางนครนิวยอร์ก
เทศกาลสวนผักคนเมือง 2019 ครั้งที่ 5
‘กรมเจรจาฯ’ จัดให้ความรู้เกษตรกรใช้ประโยชน์จาก FTA ประสบความสำเร็จ
เปิดศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ จ.กำแพงเพชร เรียนรู้ "โคกหนองนาโมเดล"
‘บิ๊กตู่’สาธุ! ‘แซมดิน-โพธิรักษ์’ ขอให้แข็งแรง เป็นนายกฯอีก 2-3 สมัย
10 ปีเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด กับการรวมตัวครั้งสำคัญ
ถอดรหัส ๙ วิธีฟื้นฟูชาติ จากพระมหาชนก
เศรษฐกิจพอเพียง มุมมองจากฐานรากที่ต่างกันemail : iconminfo@gmail.com / Copyright © 2016 All Rights Reserved.
IconM