dot dot
dot
สมัครสมาชิก / Subscribe
อีเมล :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
ค้นหาบทความ / Article Search

dot


Motor Show 2019
MotorExpo2020
MotorExpo2019
MotorExpo2018
nawarat
IconM News : G+
Oknation-lumnamsiam
IconM
The Royal Automobile Association of Thailand under Royal Patronage
The Thailand Automotive Institute (TAI)
IconM
THE THAI REAL ESTATE ASSOCIATION
สมาคมการผังเมืองไทย
AREA
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
สมาคมธนาคารไทย
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
TAT
ATTA
Tourism Council of Thailand (TCT)
Comme c’est bon
Food4Change
มูลนิธิสุขภาพไทย
Thaicityfarm
Thai Green Market
Center Market
Sustainable Agriculture
Agri-nature Foundation
Sustainable Agriculture Foundation (Thailand)
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมหม่อนไหม
กรมส่งเสริมอุสาหกรรม
Thai Textile
SACICT
icons
Realist
Smart Living
มูลนิธิก้าวไกลในเอเชีย
Thainess Capital
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Tarot Life Coach


รักษาการ รมว.ศึกษาฯ “คุณหญิงกัลยา” เดินหน้า-ขับเคลื่อน-สานต่อ 10 ภารกิจ
รักษาการ รมว.ศึกษาฯ “คุณหญิงกัลยา” เดินหน้า-ขับเคลื่อน-สานต่อ 10 ภารกิจ
พร้อมแต่งตั้ง 10 ที่ปรึกษา เรียกประชุมผู้บริหารกระทรวง มอบแนวทางปฏิบัติ

กระทรวงศึกษาธิการ (2 มีนาคม 2564), ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมปฏิบัติหน้าที่รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเต็มความสามารถ เร่งเดินหน้าขับเคลื่อน สานต่อนโยบาย 10 ภารกิจหลัก พร้อมแต่งตั้งทีมที่ปรึกษา 10 ท่าน  ทีมโฆษกฝ่ายการเมือง และเรียกประชุมผู้บริหารกระทรวงทันทีหลังมีมติ ครม. เพื่อมอบแนวทางปฏิบัติ 

รักษาการ รมว.ศึกษาฯ “คุณหญิงกัลยา” เดินหน้า-ขับเคลื่อน-สานต่อ 10 ภารกิจ

รักษาการ รมว.ศึกษาฯ “คุณหญิงกัลยา” เดินหน้า-ขับเคลื่อน-สานต่อ 10 ภารกิจดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ตนเองมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่และจะทำอย่างเต็มความสามารถในตำแหน่งรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยจะขับเคลื่อน เดินหน้า และสานต่อนโยบาย เพื่อให้การปฏิรูปการศึกษาไปสู่ตัวผู้เรียนโดยตรงเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ต้องการ
 
โดยกระทรวงศึกษาจะมุ่งสร้างพื้นฐานให้กับผู้เรียนทั้ง 4 ด้าน ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 พร้อมทั้งจะปฏิบัติตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภาก่อนเข้ารับหน้าที่โดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติในทุกมิติที่ได้ดำเนินการมาโดยตลอด โดยโครงการที่จะต้องเร่งรัดและทำให้เกิดเป็นรูปธรรม ประกอบไปด้วย

1.โครงการบูรณาการการศึกษาจังหวัด ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียน 3 กลุ่ม คือ 1.โรงเรียนคุณภาพของชุมชน 2.โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และ 3.โรงเรียน Stand Alone

2.เดินหน้าโครงการวิทยาศาสตร์พลัง 10 โดยจะขยายโอกาสให้นักเรียนได้เรียนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ STI อย่างกว้างขวาง โดยจะเน้นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติ ประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันมากขึ้น

3.สร้างจิตอาสาครู และบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจะสร้างครูที่มีจิตอาสา เพื่อให้เด็กๆ ได้เห็นและนำไปเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตต่อไป การทำงานจิตอาสา ก็คือการทำงานเพื่อคนอื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ถือเป็นการใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์เหตุผล สามารถแยกแยะเรื่อง การคิดถูกต้อง คิดดี ตามหลักวิชาการ ด้วยการน้อมนำพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ 10 มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตน

4.ขับเคลื่อนการนำศาสตร์พระราชามา มาสู่การจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษา อย่างเป็นรูปธรรม

5. ส่งเสริมให้เกิดการเรียนภาษาต่างๆ โดยเฉพาะภาษาโค้ดดิ้ง และภาษาอังกฤษ โดยได้มีการเซ็น MOU กับสถานทูตแคนาดา ในการจ้างครูสอนภาษาอังกฤษที่เป็นชาวต่างชาติจำนวน 300 คน ด้านภาษาโค้ดดิ้งได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตร C4T Plus ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ รวมทั้ง Coding  for Teacher ที่ได้มีการขยายไปกระทรวงต่างๆ ภายใต้คณะกรรมการโค้ดดิ้งแห่งชาติและร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อให้โค้ดดิ้งครอบคลุมหลากหลายอาชีพมากยิ่งขึ้นภายใต้แนวคิด “Coding for All & All for Coding” ให้เป็นรูปธรรม

6.การส่งเสริมการอ่านเขียนเรียนประวัติศาสตร์ด้วยสื่อร่วมสมัย และจัดทำ AR เพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านธนบัตร มีการอบรมกระบวนการสอนโดยใช้คลิปประวัติศาสตร์น่ารู้จำนวน 10 คลิป ที่ได้จัดทำเป็นคลังข้อมูลดิจิทัลที่สามารถเข้าถึงความสนใจของเด็กในยุคปัจจุบัน รวมถึงการปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการสอนของครูให้ร่วมสมัย

7.ยกระดับอาชีวะศึกษาด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งระบบ โดยเฉพาะในส่วนของอาชีวะเกษตร และประมง โดยจะพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีเกษตร ถ่ายถอดเทคโนโลยีเกษตรให้กับเยาวชนและชุมชน พร้อมยกระดับและพัฒนาการเรียนการสอนสู่ Digital Farming โดยเอา STI มาใช้ในกระบวนการเรียนการสอน รวมไปถึงการสร้างบรรยากาศห้องเรียนธรรมชาติในสถานศึกษาต้นแบบอาชีวะเกษตรและประมงทั่วประเทศ เพื่อให้นักเรียนอาชีวะเกษตรได้เรียนรู้ ฝึกฝน ฝึกตน ฝึกทักษะชีวิตกับธรรมชาติ

8.โครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ได้รับความสนใจจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยใช้กลไกของอาชีวะเกษตรในการขับเคลื่อนโครงการ โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี จะเป็นแหล่งพัฒนาบุคลากรทางการเกษตร ที่พร้อมจะพัฒนาให้เป็น ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ำในอนาคต ภายใต้ หลักสูตร “ชลกร” เพื่อปั้นนักบริหารจัดการน้ำใน ชุมชน โดยมีเป้าหมายที่สำคัญคือ การช่วยเหลือเกษตรกร ให้มีน้ำกิน น้ำใช้ แก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน โดยเชื่อว่าอาชีวะเกษตรจะสร้างชาติ ด้วยชลกรที่จะเข้ามาเปลี่ยนประเทศไทย

9.ผลักดันข้อเสนอในการจัดหาวัคซีนโควิด-19 สำหรับครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยมีเป้าหมายในการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่อยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของวิชาชีครู ที่เป็นผู้ที่เสียสละในการทำงานใกล้ชิดกับเด็กนักเรียน ผู้ปกครอง และคนในชุมชน

10.การมอบหมายให้สภาการศึกษาติดตาม กำกับ และเร่งผลักดันในเรื่องพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การปฏิรูปการศึกษาพ.ศ. ที่ได้ผ่านการเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

ทั้งนี้รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังได้แต่งตั้งทีมที่ปรึกษา ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีส่วนสำคัญ ในการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย นำโดย นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล ประธานคณะที่ปรึกษา, ศาสตราจารย์สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ที่ปรึกษา, นายศุภชัย เจียรวนนท์ ที่ปรึกษา ฯ

พร้อมกันนี้ยังได้มีการแต่งตั้งทีมโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ นำโดย นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการสื่อสาร, ดร.วรวรงค์ รักเรืองเดช รองโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ คนที่ 1  เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนายชยพงศ์ สายฟ้า รองโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ คนที่ 2 เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการศึกษา
 
รักษาการ รมว.ศึกษาฯ “คุณหญิงกัลยา” เดินหน้า-ขับเคลื่อน-สานต่อ 10 ภารกิจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ / News Release

“กรุงไทย” แจ้งพนักงานติดโควิด-19
กรุงไทยจับมือเครดิตบูโร เปิดบริการตรวจเครดิตสกอริ่ง
TCWMD เปิดให้ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง
ไทยวิวัฒน์ เปิดตัว “ประกันรถเปิดปิด Home Plus”
แม็คโคร ลดแรงเพื่อผู้ประกอบการ รับกำลังซื้อฟื้น สร้างโอกาสเพิ่มรายได้ โชห่วยไทยครั้งยิ่งใหญ่ !
กรมพัฒน์ฯ เพิ่มกิจกรรมแผนพัฒนาโชวห่วย
“สมาคมธนาคารไทย” ขานรับมติ ครม.
มั่นคงเคหะการร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีต้อนรับสัญญาบัตรพัดยศฯ
“ครูกัลยา” นำทัพผู้บริหารการศึกษา 77 จังหวัด ขับเคลื่อนแผนบูรณาการ
ครั้งแรก! BUS & TRUCK ’21 ย้ายทัพมาโชว์ที่อิมแพ็ค 26-28 มี.ค.นี้
คุณหญิงกัลยา รักษาการ รมว.ศึกษาฯ สั่งเร่งหาข้อเท็จจริง
ตัวแทนจำหน่ายมั่นใจมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า เอช เซม
มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ฉลองความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง
“คุณหญิงกัลยา” ถอดรหัสการศึกษา 3-5-7 ก้าวใหม่นักเรียนไทย
สคช. ผนึก 5 องค์กร เดินเครื่องสร้างเกษตรกรตัวเล็กให้เป็นมืออาชีพ
วปอ. 50 ร่วมทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ และถวายพระพร
มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย มอบโซลาร์เซลล์แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา
กรุงไทยเข้าเฝ้าถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราช จัดทอดผ้าป่า 'กรุงไทย เติมบุญ เติมธรรม'
topvalue.com เปิดตัว Flagship Store แห่งแรก ที่ M Park พระราม 2
เอช เซม รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า มอบข้อเสนอเด็ดๆ
ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา รับรางวัลเชิดชูเกียรติ 'เพชรกนก' สาขา 'เกียรติภูมิแผ่นดิน'
มอบเสื้อเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า
เอช เซม สนับสนุนรถสี่ล้อไฟฟ้า
“โครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนฯ” ลงพื้นที่ วทษ.อุบล หลังร่วมมือ AGS องค์กรน้ำใต้ดินอเมริกา
สมาคมธนาคารไทยขานรับมาตรการแบงก์ชาติช่วยลูกค้าภาคธุรกิจแบบเบ็ดเสร็จ
“คุณหญิงกัลยา” เปิดตัวหนังสือผลงาน 1 ปี วางรากฐานการศึกษา
BEM จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
กกพ. จัดตั้งเครือข่ายสื่อมวลชนไทย
ครึ่งปีแรกกรุงไทยมีกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 11
กรุงไทยขออภัย ปิดลงทะเบียน www.เราไม่ทิ้งกัน.com ชั่วคราว
เผยมาตรการตรวจเข้มนักท่องเที่ยวป้องกัน โควิค-19 ของวิคตอเรียคลิฟฟ์ ที่เกาะนาวโอพี ประเทศเมียร์ม่า
กรุงไทยร่วมสืบสานตรุษจีนเยาวราช จัดเชิดสิงโต 5 เชื้อชาติ ครั้งแรกในเมืองไทย
ชิมช้อปใช้มอบโชครถกระบะพร้อมจับรางวัลครั้งที่ 3
ลมหายใจไร้มลทิน จัดกิจกรรมวันเด็ก
ซีบีอาร์อีจัดกิจกรรมจิตอาสาช่างหล่อขอทำดี
NATION TV FAN DAY 2019
ศาลยกฟ้อง “ท้าวคำหล้า” ผู้บริหาร "ขวัญเมืองกรุ๊ป"
วิลล่า คุณาลัย “ KUN ” เสนอขาย IPO 150 ล้านหุ้น พร้อมเทรด mai
“พีเอ็นเอ็น แค็ปปิตอล” ชวนนักลงทุนไทยบุกตลาดอสังหาฯ UK
ธอส. ส่งมอบเงินบริจาครวม 1,781,200 บาท ให้มูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ฯ
ทีเส็บดึงผู้นำไมซ์โลก ร่วม 'ไทยแลนด์ ไมซ์ ฟอรั่ม' ดันไทยขึ้นแชมป์
‘กรมเจรจาฯ’ รับนโยบาย ‘จุรินทร์’ ลุยงานครึ่งหลังปี 62
กรุงไทยยกระดับการให้บริการ ปิดระบบอิเล็กทรอนิกส์ชั่วคราว
‘พาณิชย์’ พอใจ เอฟทีเอดันยอดส่งออกเครื่องปรับอากาศและชิ้นส่วนพุ่งต่อเนื่อง
กรุงไทยยกระดับการให้บริการ ปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์ชั่วคราว
การจัดการจราจรรอบสนามหลวง วันที่ 28 กรกฎาคม 2562
กรุงไทยจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
กรุงไทยโชว์กำไรไตรมาส 2 โต 6 % ครึ่งปีแรกกำไรสุทธิ 15,471 ล้านบาท
ไดวา เฮ้าส์ กรุ๊ป เยี่ยมชมโครงการเนอวานา บียอนด์ พระราม 9-กรุงเทพกรีฑา
เบิกฤกษ์ยกเสาเอกโครงการ ไรส์ พหล - อินทามระ
กรุงไทยจัดรอบพิเศษให้ลูกค้าดูหนังฟอร์มยักษ์
Economic Outlook 2019
Bike with the Blind
Thailand Top SME Awards 2019
ธอส. สนับสนุนโครงการ “บ้านคนไทยประชารัฐ” บนที่ดินราชพัสดุ
กรุงไทยลงนามพัฒนาระบบบริการจัดการทางการเงินวชิรพยาบาล
สคร. สร้างความเข้าใจแนวทางปฏิบัติตามหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของรัฐวิสาหกิจฉบับใหม่
“สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น” เปิดรับตัวแทนฯ เรืออลูมิเนียม 10 รายทั่วไทย
กรุงไทยออกตราสารเงินกองทุน ดอกเบี้ย 3.70% ต่อปี
“พีเอ็นเอ็น แค็ปปิตอล” ชวนนักลงทุนไทยและเอเจนซี่บุกตลาดเมืองผู้ดี
TRT ส่งลูก “TRT E&S” คว้างานประมูล กฟภ.
“ไฮ-เจ็ท” จัดโปรโมชั่นสุดว้าว เอาใจขาช้อปออนไลน์
กรุงไทยออกสินเชื่อ Robotics and Automation
บี.กริม เพาเวอร์ ‘BGRIM’ ลุย COD โรงไฟฟ้าโซลาร์เวียดนาม
บลจ.กรุงไทยจัดเสวนาทิศทางการลงทุนในยุโรป-อินเดีย
กรุงไทยชี้มี SME เพียง 0.2% ที่ทำวิจัยและพัฒนาสินค้า
ส่งเสริมช่างสู่ความเป็นมืออาชีพและจรรยาบรรณที่ดี
กรุงไทยแนะทางลัดทางรอด SMEs ด้วยหลากหลายตัวช่วยจากภาครัฐ
รับรางวัลสตรีนักบริหารดีเด่น
บลจ.กรุงไทยบริหารกองทุนส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
“MOTOR EXPO” สนับสนุนกิจกรรม “UNHCR”
Corporate Innovation Summit 2019
Corporate Innovation Summit 2019 – Asia´s First Experiential Conference
BEM จัดกิจกรรม ทางด่วนชวนดูหนัง
รีโวเอสเตท ร่วมทุนกับญี่ปุ่นเพื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย
‘กรุงศรี คอนซูมเมอร์’ ผนึกกำลัง ‘โฮมโปร’ รุกตลาดครั้งใหญ่
เอส เอฟ เปิดสาขาคอสโม บาซาร์ ยกขบวนความสุขส่งตรงถึงที่
การลงทุนอสังหาฯ ในต่างประเทศของนักลงทุนเอเชียลดลง
BEM แจ้งผลประกอบการ ปี 61 พร้อมจ่ายเงินปันผล
“ลมหายใจไร้มลทิน” สนับสนุน “แรพใจใส”
เทสโก้ โลตัส เชิญชวนโรงเรียนยากไร้ทั่วไทยร่วมโครงการ “อาหารดีพี่ให้น้อง"
อมรินทร์ จับมือ ไทยเบฟเวอเรจ สานต่อ “ส่งความรู้ สร้างความสุข ปีที่ 2”
ดั๊บเบิ้ล เอ สนับสนุนกอล์ฟการกุศล
ความร่วมมือไทย-ฮ่องกง
“IAM BANGKOK 2019” แจกรางวัลใหญ่
ครม.แต่งตั้ง 2 กรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์คนใหม่
ออลล์ อินสไปร์ จับมือเมเจอร์ฯ จัดงานพรมแดงร่วมฉลองครบรอบ 91 ปี OSCARS
GHB Strategic Synergy
BEM ชวนคู่รัก ร่วมอนุรักษ์ชุมชนผักไห่
ซีบีอาร์อีบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเพื่อผู้พิการทางสายตา
ธอส.ร่วมกับบริษัท เน็กซเตอร์ ดิจิตอล จำกัด จัดทำความร่วมมือโครงการสินเชื่อบ้านอยู่ดี
หารือร่วมหอการค้าต่างประเทศ
วสท.ลงพื้นที่วิเคราะห์เหตุเครนถล่มไซต์ก่อสร้าง
จังหวะมันส์...บันดาลใจ ไปกับออลล์ อินสไปร์ฯ เฟสคอนเสิร์ต
ต้อนรับคณะจีน
ธอส. คว้ารางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ Thailand Quality Class (TQC) ปี 2561
ธอส.ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน เปิดบัญชีเงินฝาก รับฟรี!! ตุ๊กตาหมี เฮงเฮง
เสริมดวงปัง รับตรุษจีน รู้ไว้มีแต่เฮง เฮง เฮง
ต้อนรับคณะนักลงทุนเช็ก
ประกันภัยไทยวิวัฒน์ร่วมพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัย
คิง เพาเวอร์ มอบเงินสนับสนุน "กิจกรรมไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ"
ออลล์ อินสไปร์ จับมือ 7 – 11 เพิ่มความสะดวกให้กับลูกบ้าน
ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่บีโอไอ 4 ประเทศ
พร้อมแล้ว...เปิดสนามเทนนิสรองรับการแข่งขันระดับโลก
ออลล์ อินสไปร์ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ สวนรถไฟ
ธอส.จัดโปรเงินฝากพิเศษต้อนรับวันเด็ก ประจำปี 2562
ธอส. ขาย NPL มูลหนี้ 1,012 ล้านบาท ให้ BAM รับบริหาร
คิง ไว กรุ๊ป ประกาศสนับสนุนความร่วมมือทางการค้าและการลงทุน "กรุงเทพ-เฉิงตู"
คิง เพาเวอร์ ร่วมกับ ททท. ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์คนที่หนึ่งล้านของปี 2018
MR.D.I.Y. แจกหนักส่งท้ายปี ลุ้นเป็นเจ้าของ iPhone XS MAX และรางวัลสุดอลังรับปีกุน
ธอส.ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
อรุณรุ่ง ศรีวัฒนประภา ชวนเพื่อน ABC รุ่น 8 ชม ชิม ช้อป ที่ "คิง เพาเวอร์ มหานคร"
ซื้อตั๋วหนัง เอส เอฟ ผ่านแรบบิท ไลน์ เพย์ เพียง 99 บาท
ททท.ขนทัพวัฒนธรรมไทยบุกกรุงฮานอย
KNOCK KNOCK PATTAYA COUNTDOWN 2018
‘พาณิชย์’ จับมือ WTO พัฒนานักเจรจาการค้าของไทย
Countdown 2019 ด้วยประกันอุบัติเหตุ 1แสนคน กับการคุ้มครองสูงสุด 1แสนบาท คาดรายได้ปลาฟยปีโต 8%
ธนาแลนด์ จัดโปรโมชั่นเดือนแห่งความสุข ฉลองคริสต์มาสและส่งท้ายปี
เอสซีบี อบาคัสและไทยพาณิชย์ ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ 4.0
ธอส.คว้ารางวัล ITA Awards ในฐานะหน่วยงานที่มีคะแนนประเมินสูงสุด เป็นปีที่สองติดต่อกันที่ 99.55 คะแนน
“สิงห์ เอสเตท” เตรียมงบลงทุนกว่า 15,000 ล้านบาท เจาะตลาดไลฟ์สไตล์ระดับพรีเมียม
BEM จัดกิจกรรม “BEM ชวนร้องเพลง”
ทะลุเป้า!! 11 เดือนแรก ธอส.ขายทรัพย์ NPA ได้ 4,030 ล้านบาท
ก้อง...ทายาทรุ่นที่ 2 แห่งธนาแลนด์ได้เป็นศิษย์เก่าดีเด่น
AMAZING THAILAND MARATHON BANGKOK 2019 by Toyota
The 38th World Travel Market (WTM) 2018
Future Energy Asia 2018
มูลนิธิอิออนประเทศไทยมอบทุนการศึกษา ปี 2561
สร้างความเชื่อมั่นลงทุนไทย
BGRIM ตอกย้ำความสำเร็จเซ็น PPA เวียดนาม 257 เมกะวัตต์
“ปลูกป่าตามรอยพ่อ สานต่อพระราชดำริ”
“สิงห์ เอสเตท” พร้อมก้าวขึ้นเป็น “โกลบอล โฮลดิ้ง คัมปานี”
เปิดตัวสมาคมการค้าผู้ประกอบการธุรกิจห้องเช่า
มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย.คว้ารางวัล World Branding Awards 2018
MQDC สร้างปรากฎการณ์ต่อเนื่อง “Beautiful Bangkok 2019”
“ไอคอนสยาม”สร้างประวัติศาสตร์ใหม่ เนรมิต‘มหาปรากฏการณ์งานเปิดเมืองไอคอนสยาม
BDMS คว้ารางวัล”องค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม”ประจำปี 2561
เอช เซม มอเตอร์ ปันน้ำใจ สู่สังคม
“ลมหายใจไร้มลทิน” ติดตามผลการอบรมปฐมวัย
หัวหิน วินเทจคาร์ พาเหรด ครั้งที่ 16
โครงการ “ขับเป็น...ขับปลอดภัย กับ สื่อสากล”
55 ปี THE YOUNGSTERS คอนเสิร์ทการกุศลเพื่อมูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน
เชิญเที่ยวงาน "กินหอย ดูนก ตกหมึก ชะอำ" ครั้งที่ 19 ประจำปี 2561
ไทยกับประเทศคู่ FTA ครึ่งปีแรก 2561 โตต่อเนื่อง 14.24%
ไทย-เวียดนาม จับมือดันการค้า 2 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ในปี '63 และหารือรับผลตรวจสอบรถยนต์
‘พาณิชย์’ จับมือแคนาดา ปฏิรูป WTO แก้ความไม่เป็นธรรมการค้า
‘พาณิชย์’ ลงพื้นที่ภาคตะวันออก ฟังความเห็นการเข้าเป็นสมาชิก CPTPP
‘พาณิชย์’ เดินสายฟังความเห็น "ความตกลงการค้าเสรีที่มีมาตรฐานสูง" หรือ CPTPP
ออสซี่หารือไทย เร่งหาทางออกผลเจรจา RCEP
RCEP23rd ได้บทสรุปอำนวยประโยชน์การค้า
ตั้งเป้าการค้าไทย-เวียดนาม 20,000 ล้านเหรียญฯ ในปี '63
สมาชิกรัฐสภาอียูหารือ ‘พาณิชย์’ ติดตามการค้าการลงทุนไทย
‘พาณิชย์’ ย้ำ FTA โปร่งใส เปิดกว้างรับฟังความเห็นประชาชน
‘ไทย’ เปิดบ้านเป็นเจ้าภาพอาร์เซ็ป ครั้งที่ 23 เร่งดันให้จบปีนี้
ตั้งเป้าขยายร้านอาหารไทยในญี่ปุ่นอีกเท่าตัว
ไทย-บราซิล เตรียมยกระดับการค้าการลงทุน
อาเซียนจับมือคู่เจรจา คืบหน้าแผนงานการค้าการลงทุน
อาเซียนถกจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ยกระดับ MSME
เตรียมความพร้อม “อนาคตของธุรกิจบริการในยุคการค้าเสรี
เจรจามาตรการการค้าสหรัฐฯ บรรเทาผลกระทบต่อไทย
FTA ไทย – ศรีลังกา รอบแรกคืบ พร้อมดันการค้าขยายตัว 3 เท่า ในปี 2563
การจัดการขยะในองค์กร (bluecarbon)
รู้จริง เห็นจริง ก่อนสร้างบ้าน
ธอส. เผยกรณีคนร้ายชิงทรัพย์สาขาถลาง จ.ภูเก็ต
Women’s Journey Thailand 2018
บล.ไทยพาณิชย์ ใช้ระบบ DECIDE
ธอส.ชวนเปิดบัญชีเงินฝากประจำ "เจ้าสัวแสนล้าน"
“เจ้าบ้านที่ดี - Local Hero" : อาสาสมัครเพื่อการท่องเที่ยว
ผ่อนบ้านกับ ธอส. ไม่ใช้เงินสด ด้วย QR Non Cash Payment
MR.D.I.Y. ฉลองเปิดร้านครบ 100 สาขา ในไทย
ซีคอน โฮม ตั้งผู้บริหารใหม่รุกธุรกิจรับสร้างบ้านครึ่งปีหลัง
‘พาณิชย์’ หารือสภาหอการค้าฯ เรื่องสงครามการค้า
เผยเบื้องลึกสู่วิวัฒนาการนักช้อปไทย
‘พาณิชย์’ เตรียมมาตรการระยะสั้นนำเข้ามะพร้าว
ลำไยเมืองเหนือกันล้นตลาด ชี้ช่องส่งออกผ่าน FTA
แนะเกษตรกรสวนลำไยภาคเหนือใช้ FTA
ทรัพย์ NPA ธอส. แค่ครึ่งปีแรกขายได้แล้ว 1,930 ล้านบาท
ไทย-กัมพูชา จับมือเติบโตไปด้วยกัน
ซีคอน โฮม พาเยี่ยมชมโรงงาน
WTO ฟันธง…ออสเตรเลียไม่ผิดคดีบุหรี่ซองเรียบ
ไทย-ศรีลังกา ประกาศเปิดเจรจา FTA
ผลการดำเนินงานครึ่งปีแรก “ธอส.” ปล่อยสินเชื่อใหม่ได้แสนกว่าล้านบาท
ไทยเตรียมรับไม้ต่อเป็นเจ้าภาพอาร์เซ็ปปีนี้
BUS & TRUCK EXPO 2018 เตรียมกระหึ่มปลายปี
ประชุม SEOM ของอาเซียน ปิดจ๊อบความตกลง e-commerce ช่วย SMEs โต
Amazing Thailand Amazing 8K
ไทยถกอียู ลดความเสี่ยงสงครามการค้า พร้อมขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
เจรจา JSC ไทย-บาห์เรน ส่งออกสินค้าเกษตร และฮาลาลสู่ตะวันออกกลาง
‘พาณิชย์’ ร่วมมืออังค์ถัดสานต่อพันธมิตรทางเศรษฐกิจทุกภูมิภาค
เชิญเข้าร่วมประกวด “TAT Startup ผู้ประกอบการยุคใหม่”
สภาธุรกิจสหรัฐฯ – อาเซียน พร้อมผลักดันการค้า และพัฒนา e-commerce ร่วมกับไทย
TAT Action Plan 2019...แผนตลาดท่องเที่ยวปี 2562
กรมเจรจาฯ จับมือเกษตรกรอีสานตอนล่าง เตรียมรับการเปิดเสรีสินค้าเกษตร
ก้าวไปด้วยกัน...สู่อุตสาหกรรม 4.0
สินเชื่อดอกเบี้ย 0.65% นาน 6 เดือนแรก พ่วงค่าธรรมเนียม 4 ฟรี!!
ไทย-สหภาพยุโรป เดินหน้าเตรียมเป็นเจ้าภาพประชุม
‘พาณิชย์’ จัดประชุม JSC ความมั่นคงทางอาหารไทย-บาร์เรน
กรมเจรจาฯ เตรียมร่วมประชุม SEOM ครั้งที่ 3/49
‘ไทย’ เตรียมรับไม้ต่อเป็นเจ้าภาพอาร์เซ็ป ครั้งที่ 23
กสก.เร่งขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ในช่วงฤดูกาลผลิตใหม่ปี’ 61
สรุปผลการประชุม "สมาชิกแม่โขง-ล้านช้าง"
MQDC จับมือ GC ร่วมพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
ผลักดันเกษตรกรขยายตลาดชาและผลิตภัณฑ์จากการลดภาษี FTA
ดีแทคชี้แจงคลื่นไม่ได้รบกวนสาเหตุบีทีเอสขัดข้อง
Eat Thai,Visit Thai
‘พาณิชย์’ หารือเลขาธิการอาเซียน พร้อมรับไม้ต่อเป็นประธานอาเซียนปีหน้า
GH Bank Expo 2018
เปิดพื้นที่ให้เกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนไทย ในเวทีประชุมนานาชาติ เดือนกรกฎาคมนี้
นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเดินทางเยือนสหราชอาณาจักรและสาธารณรัฐฝรั่งเศส
Thailand Luxury Symposium 2018
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
“STITCHING AN ICONIC BRAND - Leather Goods Talk”
การค้า "ไทย-อิสราเอล" ต่อยอดสินค้าเกษตร 4.0 เป้าการค้า 2,000 ล้านเหรียญ ในปี 2563
กระชับความสัมพันธ์ไนจีเรีย หวังฟื้นส่วนแบ่งตลาดข้าวในแอฟริกา
"แม่โขง–ล้านช้าง" ร่วมมือผลักดันมูลค่าการค้าแตะ 250 พันล้านเหรียญ ในปี 2563
ความร่วมมือ ธอส.เพื่อโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปี 2561
ASIA FITNESS & WELLNESS EXPO 2018 (AFW)
Thailand Travel Mart Plus 2018
การค้าไทย-ชิลี ไตรมาสแรกของปี'61 ขยาย 16%
ติดตามผล AEC เสริมความแข็งแกร่งของ ASEAN
การค้าไทยกับญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.9 ผลจาก FTA
‘พาณิชย์ฯ’ ช่วยผู้ประกอบการยานยนต์และชิ้นส่วนไทย
ไทย-อาร์เจนตินา จับมือดันอุตสาหกรรมอาหารสู่โลก
เชิญเที่ยวงานรักชาติ เฟสติวัล ครั้งที่ 3
รัฐบาลเดินหน้าสู่รัฐบาลดิจิทัล ปักหมุดสถานที่ราชการ กว่า 60,000 จุด ทั่วประเทศ
RICE PLUS AWARD 2018: ข้าว...ก้าวใหม่
Amazing Thai Taste Festival 2018
โอกาสโคนม-โคเนื้อไทย ในงาน THAIFEX – World of Food ASIA 2018
Labelexpo Southeast Asia 2018: การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ไทย 5 แสนล้านบาท คึกคัก
เลขาธิการองค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี
DTN-eLearning
ASEAN-Hong Kong FTA
e-Biz Expo Asia 2018 และ OEM Manufacturer Expo 2018
ศาลาไทยในงานเวนิสเบียนนาเล ครั้งที่ 16
Thailand Golf & Dive Expo และ Outdoor Fest 2018
Thailand Cultural Music Festival 2018
ประชุม รมต.การค้าเอเปค หนุน e-commerce SMEs
CPN ชู “Co-Create Center of Life” ภายในปี 2022
ก้าวข้ามขีดจำกัดกับ moto g6 plus และ moto g6
เจรจาการค้าไทย-โมซัมบิก
JFCCT หารือหนุนเสริมการค้ากับไทย
ทีโอที–ดีแทค ทดสอบสัญญาณ dtac-T บนคลื่น 2300 MHz
FTA นำเข้า-ส่งออกปี 2560 เพิ่มขึ้น
งานสถาปนิก ’61 ไม่ธรรมดา: Beyond Ordinary
เอสซีจี ชูนวัตกรรมสินค้าและบริการเพื่อที่อยู่อาศัย
ทาทา สตีล มอบทุนวิจัย การใช้เหล็ก SD30 SD40 และ SD50
ทาทาให้ทุนวิจัยเหล็กต้านทานแผ่นดินไหว
การบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูงครั้งที่ 2
"อนันต์ วงศ์เบญจรัตน์" อธิบดีกรมการท่องเที่ยวคนใหม่
Bangkok RHVAC 2017 และ Bangkok E&E 2017
ตั้ง "ศูนย์ฯ เพื่อความปลอดภัยไซเบอร์แบงก์"
รื้อถอน Combine Unit แยกปทุมวัน
ททท.อบรมอาสาสมัคร “เจ้าบ้านที่ดี”
TGPRO ฝีมือคนไทยได้รางวัลระดับโลก
ททท. รับรางวัล PATA Gold Awards 2017
ปีท่องเที่ยววิถีไทย 2561
สผม.ปิดโครงการนักผังเมืองจิ๋ว รุ่นที่ 2 ประจำปี 2560
TTM+ 2017 โชว์ท่องเที่ยวไทยและลุ่มน้ำโขง
การปรับตัวของธุรกิจอสังหาฯ ท่ามกลางความผันผวน
Siam Paragon Italian Grand Weekend
"ซัยโจ เด็นกิ" เผยเทคโนโลยีเครื่องปรับอากาศล่าสุด
"โอ้โห ! วันธรรมดา...วันพิเศษ"
ก.เกษตรฯ ยกระดับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
ททท.ร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวกับสิงคโปร์แอร์ไลน์
เปิดแล้ว..ตลาดเพื่อสังคม ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย
งดกิจกรรม Songkran Wisutikasat Festival 2017
World Food Expo 2017
Bangkok Entertainment Fest 2017
“Water Festival 2017 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย” ครั้งที่ 3
ไหว้ครูมวยไทยโลก และงานระลึกถึงวีรชนไทยนายขนมต้ม ครั้งที่ 13
SCB FinTech Forum
Timeless Reunion UK
ตลาดที่อยู่อาศัยในอาเซียน
“แมส กรุ๊ป” เปิดตัว “Men’s Fitness Thailand”
ธุรกิจงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม ปี 2559
งานโอทอปภูมิภาค ปี 2559
KMITL Innovation & Tech Startup - KITS article
เปิดตัว OTOP Trader Thailand 2016
อเมริกันสแตนดาร์ดมอบสุขภัณฑ์ ให้โรงเรียนขาดแคลน article
เป๊ปซี่โคตั้งผู้บริหารใหม่ดูแลไทย ลาว และเมียนมาร์ article
เจ้เล้งปลื้มช่วยชาวนาขายข้าว
เทศกาลเที่ยวเมืองไทย 2559 คนเที่ยวทะลุเป้า article
เทศกาลสงกรานต์ ณ ริมฝั่งเจ้าพระยา ปี 2559
พิซซ่า ฮัท ประเทศไทย ฉลองออร์เดอร์ที่ 30,000,000 article
เชิญร่วมงานสัมมนา “บริการด้านไอซีทีเพื่อการพัฒนาระบบคมนาคมอัจฉริยะในไต้หวัน”email : iconminfo@gmail.com / Copyright © 2016 All Rights Reserved.
IconM