dot dot
dot
สมัครสมาชิก / Subscribe
อีเมล :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
ค้นหาบทความ / Article Search

dot


Motor Show 2019
MotorExpo2020
MotorExpo2019
MotorExpo2018
nawarat
IconM News : G+
Oknation-lumnamsiam
IconM
The Royal Automobile Association of Thailand under Royal Patronage
The Thailand Automotive Institute (TAI)
IconM
THE THAI REAL ESTATE ASSOCIATION
สมาคมการผังเมืองไทย
AREA
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
สมาคมธนาคารไทย
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
TAT
ATTA
Tourism Council of Thailand (TCT)
Comme c’est bon
Food4Change
มูลนิธิสุขภาพไทย
Thaicityfarm
Thai Green Market
Center Market
Sustainable Agriculture
Agri-nature Foundation
Sustainable Agriculture Foundation (Thailand)
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมหม่อนไหม
กรมส่งเสริมอุสาหกรรม
Thai Textile
SACICT
icons
Realist
Smart Living
มูลนิธิก้าวไกลในเอเชีย
Thainess Capital
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Tarot Life Coach


กกพ. จัดตั้งเครือข่ายสื่อมวลชนไทย เดินหน้าสร้างการมีส่วนร่วมพลังงานไฟฟ้าสะอาด
กกพ. จัดตั้งเครือข่ายสื่อมวลชนไทย เดินหน้าสร้างการมีส่วนร่วมพลังงานไฟฟ้าสะอาด
 
โครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97 (5) ประจำปีงบประมาณ 2562 จัดตั้งเครือข่ายสื่อมวลชนไทยฯ พร้อมเดินหน้าสร้างการมีส่วนร่วมเรื่องพลังงานไฟฟ้าเน้นพลังงานสะอาด
 
กกพ. จัดตั้งเครือข่ายสื่อมวลชนไทย
 
กกพ. จัดตั้งเครือข่ายสื่อมวลชนไทยนายกิตติพงษ์ ภิญโญตระกูล รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) กล่าวว่า โครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า เป็นหนึ่งในโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(5) ประจำปีงบประมาณ 2562
 
ซึ่งสำนักงาน กกพ.เล็งเห็นว่าปัจจุบันบทบาทของสื่อมวลชนมิใช่เฉพาะการสื่อสารสาธารณะเท่านั้น แต่จะมีบทบาทสำคัญในการเป็น Change Agent หรือผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นต้นแบบในการรณรงค์และสื่อสารความเข้าใจเรื่องพลังงานที่ถูกต้องสู่สาธารณะ
 
และที่สำคัญการเกิดขึ้นของเครือข่ายจะทำให้สื่อมวลชนในหลายแขนงได้มาพบปะรับทราบข้อมูลข่าวสาร รู้และเข้าใจข้อมูลด้านพลังงานไฟฟ้าได้แลกเปลี่ยนทัศนคติซึ่งกันและกัน อันจะช่วยสร้างสัมพันธ์ภาพที่มีต่อกัน
 
“เครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า ที่จะเกิดขึ้นนับจากนี้ไป จะทำให้เกิดการขยายผลไปสู่ภาคประชาชนและสังคม ให้เกิดความตระหนักรู้ และมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์และขยะมากขึ้น ความร่วมมือของสื่อมวลชนที่เกิดขึ้นจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยในอนาคต” นายกิตติพงษ์กล่าว
 
กกพ. จัดตั้งเครือข่ายสื่อมวลชนไทยนางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิ เอ็กซ์ โซลูชั่นส์ จำกัด ในฐานะผู้บริหารโครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า เปิดเผยว่า
 
โครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนไทย ใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปลายปี 2562 ที่ผ่านมา โดยได้ดำเนินกิจกรรมสัมภาษณ์เชิงลึกสื่อมวลชน (Focus Group) ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย รวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง ประกอบไปด้วย กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมไปเยี่ยมชมกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ ทำให้สื่อมวลชนมีความรู้ ความเข้าใจ ได้ดียิ่งขึ้น เกิดการรวมตัวของสื่อมวลชนที่สนใจ และนำมาสู่การสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนในวันนี้

“เครือข่ายสื่อมวลชนที่เกิดขึ้นนี้ มาจากตัวแทนสื่อมวลชนทั่วประเทศ ทั้งสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ เพื่อเป็นต้นแบบผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการรณรงค์และสื่อสารความเข้าใจด้านพลังงานที่ถูกต้องสู่สาธารณะ โดยมีเป้าหมายที่ต้องการเห็นผลเป็นรูปธรรม คือ ทำให้ภาคประชาชนหรือสาธารณชนได้เข้าใจถึงความจำเป็นของการมีพลังงานทางเลือกอื่นๆ เพื่อเอามาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า โดยเฉพาะพลังงานจากแสงอาทิตย์และเชื้อเพลิงขยะ
 
วันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่เครือข่ายฯ จะมีการกำหนดแนวทางในการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน และจะมีการประชุมร่วมกันอีก 3 ครั้ง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและเติมองค์ความรู้ที่จำเป็นและสอดคล้องกับสถานการณ์พลังงาน ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อนำไปเผยแพร่ต่อ จึงคาดได้ว่าเมื่อภาคประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในประเด็นเหล่านี้อย่างถ่องแท้แล้ว จะทำให้เกิดการมีส่วนร่วม และได้รับการสนับสนุนจากคนในชุมชน สังคม และประชาชนต่อไปในอนาคต” นางดรุณวรรณกล่าว
 
กกพ. จัดตั้งเครือข่ายสื่อมวลชนไทยนายมนูญ ศิริวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน และที่ปรึกษาโครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้ากล่าวว่า เครือข่ายสื่อมวลชนที่จัดตั้งขึ้น จะเข้ามามีบทบาทในการให้ข้อมูลด้านพลังงานทางเลือกที่ถูกต้องแก่ชุมชน และเป็นตัวเชื่อมที่จะทำให้ชุมชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมกับนโยบายต่างๆ ของภาครัฐได้มากขึ้น ซึ่งจะทำให้คนในชุมชนสามารถที่จะร่วมกันผลักดันให้เกิดโครงการต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนของตัวเองได้ในอนาคต
 
“บทบาทของสื่อมวลชน การให้ความเข้าใจในเรื่องของพลังงานถือเป็นเรื่องสำคัญเพราะเป็นเรื่องใกล้ตัว โดยเฉพาะสื่อมวลชนท้องถิ่นนั้นการให้ความเข้าใจกับประชาชน กับคนในชุมชน ซึ่งไม่เพียงแต่ในเรื่องพลังงานทางเลือกเท่านั้น แต่รวมถึงในเรื่องพลังงานของประเทศว่าเราอยู่ในฐานะของผู้นำเข้าพลังงาน จำเป็นที่จะต้องใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพ พร้อมๆ กับทำอย่างไรจะดูแลในเรื่องของสิ่งแวดล้อม ซึ่งสื่อมวลชนจะต้องช่วยกันทำให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมให้ได้” นายมนูญกล่าว     
 
 
 
 


ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดEnergy4All

NPS เผยผลประกอบการ 2563 “นิวไฮ”
“ศูนย์กระจายสินค้า บางนา-ตราด” ของ เฮเฟเล่ ประเทศไทย ได้ใบรับรอง “DGNB” อาคารอนุรักษ์พลังงาน
มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย เริ่มใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิตรถยนต์
ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานสวดพระอภิธรรมศพ มนูญ ศิริวรรณ
เครือข่ายสื่อมวลชนฯ ประสบความสำเร็จ พร้อมเชื่อมชุมชนมีส่วนร่วมนโยบายภาครัฐ
เครือข่ายสื่อฯ ร่วมเสียใจการจากไปของ “มนูญ ศิริวรรณ” ผู้ทรงคุณค่าต่อวงการพลังงานไทย
เปิดศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุแห่งแรกของ กทม.
ตัวแทนสื่อพร้อมทำหน้าที่ส่งต่อองค์ความรู้ด้านพลังงานทางเลือกจากแสงอาทิตย์และขยะ
“มนูญ ศิริวรรณ” ชี้ทิศทางพลังงานหลังวิกฤตโควิด19
เครือข่ายสื่อมวลชนเยียมชมโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรม
คณะกรรมาธิการการพลังงานฯ เยี่ยมชมโรงงานกลุ่มบริษัทโชคนำชัย
เครือข่ายสื่อมวลชนฯ เยี่ยมชมกลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ไทรหลวง
เครือข่ายสื่อมวลชนไทยฯ จัดประชุม ครั้งที่ 4 ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
เครือข่ายสื่อมวลชนไทยฯ จัดประชุม ครั้งที่ 3 จังหวัดอุบลราชานี
เครือข่ายสื่อมวลชนไทยฯ จับมือเดินหน้าจัดประชุม ครั้งที่ 2 จังหวัดสงขลา
เปลี่ยนขยะพลาสติกเป็นพลังงาน กับ “โรงแรมไฮโดรเจน” แห่งแรกของโลกemail : iconminfo@gmail.com / Copyright © 2016 All Rights Reserved.
IconM