ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ค้นหาบทความ / Article Search

dot


BIMS2022
Oknation-lumnamsiam
IconM News : G+
IconM
Thainess Capital
Comme c’est bon
nawarat
IconM
THE THAI REAL ESTATE ASSOCIATION
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
AREA
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
สมาคมการผังเมืองไทย
icons
Realist
Smart Living
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สมาคมธนาคารไทย
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
ธนาคารแห่งประเทศไทย
TAT
ATTA
Tourism Council of Thailand (TCT)
The Royal Automobile Association of Thailand under Royal Patronage
The Thailand Automotive Institute (TAI)
Motor Show 2019
MotorExpo2020
MotorExpo2019
MotorExpo2018
Food4Change
มูลนิธิสุขภาพไทย
Thaicityfarm
Thai Green Market
Center Market
Sustainable Agriculture
Agri-nature Foundation
Sustainable Agriculture Foundation (Thailand)
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมหม่อนไหม
กรมส่งเสริมอุสาหกรรม
Thai Textile
SACICT
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มูลนิธิก้าวไกลในเอเชีย
Tarot Life Coach


เปิดศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุแห่งแรกของ กทม.
เปิดศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุแห่งแรกของ กทม.
ในงานวันสถาปนาครบรอบ 8 ปี โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน
 
วันพฤหัสที่ 3 ธันวาคม 2563, โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดงานวันสถาปนา ครบรอบ 8 ปี โดยมีพล.ต.ท.โสภณ  พิสุทธิวงษ์  รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยพญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร, นพ.สุขสันต์  กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์, พญ.เลิศลักษณ์  ลีลาเรืองแสง รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ และคณะผู้บริหารสำนักการแพทย์ โดยนายแพทย์ศุภรัช  สุวัฒนพิมพ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน, แพทย์หญิงประกายพรึก ทั่งทอง รองผู้อำนวยการ(ฝ่ายการแพทย์), นางสุขุมาล เนียมประดิษฐ์  หัวหน้าพยาบาล พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ให้การต้อนรับ
 
เปิดศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุแห่งแรกของ กทม.
 
ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย ได้แก่
- การรับชมวีดีทัศน์โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน
- ชมการแสดงจากบุคลากรโรงพยาบาลและชมรมผู้สูงอายุ
- พิธีมอบของที่ระลึกให้กับผู้มีอุปการคุณและบุคลากรดีเด่น
- พิธีเปิดศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ (Geriatric medical center) เพื่อดูแลเฉพาะด้านแก่ผู้สูงอายุ 
- พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดหางบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์และบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนผู้มารับบริการ

สำหรับศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ได้มีสถาบันฝึกอบรมทางด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุและการพัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการดูแลให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามหลักเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ เพื่อดูแลคุณภาพชีวิต รวมถึงการฟื้นฟูสุขภาพของผู้สูงอายุอย่างถูกต้อง ให้เกิดประโยชน์และเป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการ 
 
รวมทั้งการให้บริการประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เท่าเทียมกัน ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครปลอดภัย” ให้ความสำคัญและสนับสนุนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้สูงอายุ
......................
 
***สถานการณ์ผู้สูงอายุในประเทศไทย
 
จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศ พบว่าอยู่ในระยะที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยประชากรผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปี หรือมากกว่า) มีจำนวนเพิ่มขึ้นจาก 1.21 ล้านคน ในปีพ.ศ.2503 ไปเป็น 4.5 – 5.7 ล้านคน ในปี พ.ศ.2543
 
โดยในปี พ.ศ.2552 ประเทศไทยมีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 63,389,730 คน มีประชากรผู้สูงอายุ 6,904,598 คน 
 
โดยในเขตกรุงเทพมหานครมีจำนวนประชากร 5,710,883 คน มีประชากรผู้สูงอายุ 629,497 คน (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย,2552) ประมาณการผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ 11.00
 
และในปี พ.ศ.2563  คาดว่าจำนวนประชากรผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นเป็น 11 ล้านคน ตามลำดับ
 
ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่กำลังนำประเทศไทยไปสู่สภาวะที่เรียกว่า “ภาวะประชากรผู้สูงอายุ” (population aging) โดยสัดส่วนของบุคคลในวัยทำงานลดลง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการใช้ทรัพยากรต่างๆ ทั้งในด้านสุขภาพและสังคม

จากสภาพร่างกายและความเสื่อมตามวัย ทำให้ผู้สูงอายุมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคเรื้อรัง และเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะทุพพลภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเรื้อรังหรือโรคไม่ติดต่อ ที่จำเป็นต้องการการดูแลบำบัดรักษาในระยะยาว
 
โดยพบว่าสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตของผู้สูงอายุ ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง เบาหวาน โรคไต อัมพาต ปอดอักเสบ และอุบัติเหตุ ซึ่งมีสาเหตุจากพฤติกรรม สิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิต
 
โดยผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร มีสัดส่วนการเจ็บป่วยของโรคเบาหวานและโรคหัวใจสูงกว่าภาคอื่นๆ (โครงการวิจัย การสำรวจและศึกษาภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ 4 ภาคของไทย,2549)
 
ทั้งนี้ ผู้สูงอายุยิ่งมีอายุมากขึ้นเท่าใด ก็จะมีอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้น จึงจำเป็นต้องเตรียมการรับมือกับจำนวนประชากรสูงอายุที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข
 
โดยให้ความสำคัญกับกลุ่มประชากรผู้สูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรัง โดยการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รวมถึงการบำบัดรักษาในสถานพยาบาลเพื่อลดภาวะโรคเรื้อรังในผู้สูงอายุ
 
ตลอดจนการให้ความรู้เพื่อการป้องกันโรคซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี สอดคล้องกับมติองค์การสหประชาชาติในการสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายที่ดีและมีความมั่นคง (Active Aging)
 
ซึ่งจะสามารถเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุได้ ประกอบด้วยปัจจัยหลัก 3 ประการคือ สุขภาพร่างกายที่ดี ความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น  ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว ชุมชน และสังคม

 
 
เปิดศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุแห่งแรกของ กทม.
 
เปิดศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุแห่งแรกของ กทม.
 
เปิดศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุแห่งแรกของ กทม.
 
เปิดศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุแห่งแรกของ กทม.
 
เปิดศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุแห่งแรกของ กทม.
 
เปิดศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุแห่งแรกของ กทม.
 
เปิดศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุแห่งแรกของ กทม.
 
เปิดศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุแห่งแรกของ กทม.
 
เปิดศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุแห่งแรกของ กทม.
 
เปิดศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุแห่งแรกของ กทม.
 
เปิดศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุแห่งแรกของ กทม.
 
เปิดศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุแห่งแรกของ กทม.
 
เปิดศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุแห่งแรกของ กทม.
 
เปิดศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุแห่งแรกของ กทม.
 
เปิดศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุแห่งแรกของ กทม.
 
เปิดศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุแห่งแรกของ กทม.
 
เปิดศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุแห่งแรกของ กทม.

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
Energy4All

โออาร์ จัดงาน Inclusive Growth Days empowered by OR
Krungthai COMPASS ชี้ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน โตรับ BCG economyและสร้างโอกาสแก่ชุมชน
GPSC โชว์โมเดลบริหารจัดการขยะครบวงจรแห่งแรก จ.ระยอง
NPS เผยผลประกอบการ 2563 “นิวไฮ”
“ศูนย์กระจายสินค้า บางนา-ตราด” ของ เฮเฟเล่ ประเทศไทย ได้ใบรับรอง “DGNB” อาคารอนุรักษ์พลังงาน
มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย เริ่มใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิตรถยนต์
ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานสวดพระอภิธรรมศพ มนูญ ศิริวรรณ
เครือข่ายสื่อมวลชนฯ ประสบความสำเร็จ พร้อมเชื่อมชุมชนมีส่วนร่วมนโยบายภาครัฐ
เครือข่ายสื่อฯ ร่วมเสียใจการจากไปของ “มนูญ ศิริวรรณ” ผู้ทรงคุณค่าต่อวงการพลังงานไทย
ตัวแทนสื่อพร้อมทำหน้าที่ส่งต่อองค์ความรู้ด้านพลังงานทางเลือกจากแสงอาทิตย์และขยะ
“มนูญ ศิริวรรณ” ชี้ทิศทางพลังงานหลังวิกฤตโควิด19
เครือข่ายสื่อมวลชนเยียมชมโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรม
คณะกรรมาธิการการพลังงานฯ เยี่ยมชมโรงงานกลุ่มบริษัทโชคนำชัย
เครือข่ายสื่อมวลชนฯ เยี่ยมชมกลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ไทรหลวง
เครือข่ายสื่อมวลชนไทยฯ จัดประชุม ครั้งที่ 4 ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
เครือข่ายสื่อมวลชนไทยฯ จัดประชุม ครั้งที่ 3 จังหวัดอุบลราชานี
เครือข่ายสื่อมวลชนไทยฯ จับมือเดินหน้าจัดประชุม ครั้งที่ 2 จังหวัดสงขลา
กกพ. จัดตั้งเครือข่ายสื่อมวลชนไทย เดินหน้าสร้างการมีส่วนร่วมพลังงานไฟฟ้าสะอาด
เปลี่ยนขยะพลาสติกเป็นพลังงาน กับ “โรงแรมไฮโดรเจน” แห่งแรกของโลกemail : iconminfo@gmail.com / Copyright © 2016 All Rights Reserved.
IconM