ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ค้นหาบทความ / Article Search

dot


The45thBIMS2024
WorkshopPhotography
UranusV-Reflection
Thainess Capital
Comme c’est bon
nawarat
IconM
THE THAI REAL ESTATE ASSOCIATION
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
AREA
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
สมาคมการผังเมืองไทย
icons
Realist
Smart Living
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สมาคมธนาคารไทย
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
ธนาคารแห่งประเทศไทย
TAT
ATTA
Tourism Council of Thailand (TCT)
The Royal Automobile Association of Thailand under Royal Patronage
The Thailand Automotive Institute (TAI)
MotorExpo2023
BIMS2023
MotorExpo2022
BIMS2022
Motor Show 2019
MotorExpo2020
MotorExpo2019
MotorExpo2018
Food4Change
มูลนิธิสุขภาพไทย
Thaicityfarm
Thai Green Market
Center Market
Sustainable Agriculture
Agri-nature Foundation
Sustainable Agriculture Foundation (Thailand)
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมหม่อนไหม
กรมส่งเสริมอุสาหกรรม
Thai Textile
SACICT
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มูลนิธิก้าวไกลในเอเชีย
IconM
IconM News : G+
Oknation-lumnamsiam
Tarot Life Coach


EXIM BANK แถลงผลดำเนินงานปี 66 ยอดสินเชื่อพุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์
EXIM BANK แถลงผลดำเนินงานปี 66 ยอดสินเชื่อพุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 
เดินหน้าบทบาท Green Development Bank ขับเคลื่อนสังคมคาร์บอนต่ำและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 
EXIM Thailand Announces 2023 Operating Results with Record High in Loans while Advancing the Role as Green Development Bank to Drive Low Carbon Society and Sustainable Development
 
ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) แถลงผลการดำเนินงานปี 2566 ของ EXIM BANK ว่า ณ สิ้นปี 2566 EXIM BANK มีวงเงินอนุมัติสินเชื่อใหม่ 70,628 ล้านบาท โดยเป็นวงเงินของผู้ประกอบการ SMEs จำนวน 10,792 ล้านบาท และมีสินเชื่อคงค้าง 175,604 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7,273 ล้านบาท หรือ 4.32% เมื่อเทียบกับปีก่อน สูงที่สุดตั้งแต่เปิดดำเนินงานในปี 2537
 
EXIM BANK แถลงผลดำเนินงานปี 66 ยอดสินเชื่อพุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์  เดินหน้าบทบาท Green Development Bank ขับเคลื่อนสังคมคาร์บอนต่ำและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 
ทั้งนี้ กว่า 2 ใน 3 เป็นยอดคงค้างสินเชื่อเพื่อการลงทุนจำนวนรวม 120,970 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.6% จากปีก่อน ตอกย้ำบทบาทธนาคารเพื่อการพัฒนา ซึ่งยกระดับเป็น “Green Development Bank” เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจไทยให้เข้มแข็ง ควบคู่กับการยกระดับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรมในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกให้เติบโตสู่อนาคตที่ยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Environmental, Social, and Governance: ESG)
 
 
จากความมุ่งมั่นสนับสนุนการพัฒนาประเทศบนหลักการ ESG ส่งผลให้ ณ สิ้นปี 2566 EXIM BANK มียอดคงค้างสินเชื่อที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นเป็น 62,278 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 35.46% ของสินเชื่อคงค้างทั้งหมด และเพิ่มขึ้นถึง 33.65% จากปีก่อน ในจำนวนนี้เป็น SMEs 12,644 ล้านบาท โดย EXIM BANK พัฒนาเครื่องมือทางการเงินสีเขียว (Green Finance) ด้านการระดมทุนด้วย SME Green Bond มูลค่า 3,500 ล้านบาท และด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมทางการเงิน เช่น สินเชื่อ Solar D-Carbon Financing สินเชื่อ EXIM Green Start เพิ่มสภาพคล่องให้ธุรกิจสีเขียว ผลักดันให้ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) 
 
นอกจากนี้ EXIM BANK ได้สานพลังกับเครือข่ายพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ นำพาธุรกิจไทยขยายการค้าการลงทุนไปตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ทำให้ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2566 EXIM BANK มียอดคงค้างสินเชื่อโครงการระหว่างประเทศทั้งสิ้น 49,299 ล้านบาท เมื่อจำแนกเป็นรายตลาดที่สำคัญในปี 2566 มีสินเชื่อคงค้างในกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม) และ ตลาดใหม่ (New Frontiers) 40,675 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 23.16% ของสินเชื่อคงค้างทั้งหมด 
 
ท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังมีความไม่แน่นอนสูงและสถานการณ์ความไม่สงบในหลายประเทศ EXIM BANK ยังเร่งเสริมสร้างความมั่นใจและภูมิคุ้มกันความเสี่ยงให้แก่ผู้ส่งออกและนักลงทุนไทยผ่านบริการประกันการส่งออกและการลงทุน โดย ณ สิ้นปี 2566 EXIM BANK มีปริมาณธุรกิจด้านการรับประกันการส่งออกและการลงทุนเท่ากับ 179,557 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.03% จากปีก่อน สูงสุดเป็นประวัติการณ์
 
การมุ่งสนับสนุนผู้ประกอบการทั้งด้านสินเชื่อและประกันของ EXIM BANK ส่งผลให้ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2566 มีจำนวนลูกค้า 5,826 ราย เป็นลูกค้า SMEs 82.49% คิดเป็น 22% ของผู้ส่งออก SMEs ไทย นอกจากนี้ EXIM BANK ยังสนับสนุนผู้ประกอบการอย่างครบวงจร ผ่านการบ่มเพาะ ให้ความรู้ จับคู่ทางธุรกิจ และให้คำปรึกษาทางการเงิน โดย ณ สิ้นปี 2566 EXIM BANK ได้ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการสะสมกว่า 19,100 ราย สะท้อนการอยู่เคียงข้าง SMEs ไม่ทิ้งคนตัวเล็ก ดูแลช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยแข่งขันได้ในเวทีโลกภายใต้มาตรฐานการค้าโลกและกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้น 
 
ขณะเดียวกัน EXIM BANK ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทางการเงินเพื่อความยั่งยืน โดยมีสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จำนวน 8,157 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อรวม (NPL Ratio) ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2566 เท่ากับ 4.65% และมีค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Expected Credit Loss) จำนวน 15,556 ล้านบาท ซึ่งอยู่ในระดับที่แข็งแกร่ง คิดเป็นอัตราส่วนค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Coverage Ratio) 190.70% ส่งผลให้ ณ สิ้นปี 2566 EXIM BANK มีกำไรจากการดำเนินงาน 3,210 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.27% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันกับปีก่อน และมีกำไรสุทธิเท่ากับ 456 ล้านบาท 
 
สำหรับในปี 2567 EXIM BANK ยังคงเดินหน้าตอกย้ำบทบาทการเป็น Green Development Bank โดยมีแผนพัฒนาเครื่องมือทางการเงินใหม่ ๆ หลายด้าน เช่น Blue Bond สนับสนุนธุรกิจที่อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ผลิตภัณฑ์สนับสนุนการลดคาร์บอน Scope ที่ 1-2-3 (การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง ทางอ้อมที่เกิดจากการใช้พลังงาน และทางอ้อมอื่น ๆ จากการดำเนินงานขององค์กร) และเดินหน้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2573
 
รวมทั้งขยายขอบเขตการให้บริการ อาทิ วาณิชธนกิจ (Investment Banking) ให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนอื่นนอกเหนือจากสินเชื่อเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลากหลายมากขึ้น ขณะเดียวกัน ยังเร่งยกระดับประสิทธิภาพองค์กร ด้วยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล การปรับปรุงระบบงาน และการปรับโครงสร้างองค์กรโดยจัดแบ่งฝ่ายงานการตลาดตามความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น อันสะท้อนให้เห็นว่า EXIM BANK เป็นมากกว่าธนาคาร (Beyond Banking) ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนไปกับสังคมและสิ่งแวดล้อม
 
“ท่ามกลางปัจจัยท้าทายจากโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว EXIM BANK ยังเดินหน้าบทบาทที่เป็นมากกว่าธนาคาร ช่วยเหลือผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะ SMEs ให้ปรับตัวและแข่งขันได้ในเวทีโลก ควบคู่กับการกระตุ้นการส่งออกและการลงทุนของผู้ประกอบการไทยที่จะช่วยสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจที่ขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน ขยายพอร์ตสินเชื่อให้เป็นสีเขียวเพิ่มมากขึ้น ผลักดันการพัฒนานวัตกรรมและเศรษฐกิจดิจิทัล ต่อยอดการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยสู่อนาคต ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกอย่างยั่งยืน” ดร.รักษ์ กล่าว
 
Dr. Rak Vorrakitpokatorn, President of Export-Import Bank of Thailand (EXIM Thailand), announced EXIM Thailand’s operating results in 2023. As of the end of 2023, EXIM Thailand recorded new loan approvals of 70,628 million baht, of which 10,792 million baht went to SMEs, and total outstanding loans of 175,604 million baht, a 7,273 million baht or 4.32% year-on-year growth which was the highest since the Bank’s start of business operation in 1994. Two-thirds of the total outstanding loans were outstanding loans for investment amounting to 120,970 million baht, up by 0.6% from a year earlier. This has highlighted EXIM Thailand’s role as the “Green Development Bank” aiming to strengthen Thai economy along with uplifting infrastructure and industrial development of Thailand and Asia-Pacific for sustainable growth with environmental, social, and governance (ESG) concerns taken into account.
 
With commitment to supporting national development under the ESG principles, as of the end of 2023, EXIM Thailand’s outstanding loans for eco-friendly businesses surged to 62,278 million baht, representing 35.46% of its total outstanding loans and a year-on-year growth of as high as 33.65%, with 12,644 million baht of which going to green SMEs. The Bank has developed green finance tools with fund raising through issuance of SME Green Bond worth 3,500 million baht and with development of financial products or innovations through Solar D-Carbon Financing and EXIM Green Start schemes to boost green businesses’ liquidity with a view to propelling Thailand to achieve the goal of net zero emissions. 
 
Furthermore, EXIM Thailand has synergized with its domestic and international business alliances to facilitate Thai entrepreneurs involvement in global trade and investment activities beyond Thailand’s borders. As of the end of December 2023, the Bank recorded total outstanding loans of 49,299 million baht for international projects. Classified by principal market, EXIM Thailand’s outstanding loans to the CLMV (Cambodia, Lao PDR, Myanmar and Vietnam) and new frontiers in 2023 amounted to 40,675 million baht, representing 23.16% of the Bank’s total outstanding loans. 
 
In the backdrop of the current global economic uncertainties and tensions in several countries, EXIM Thailand has vigorously strengthened Thai exporters and investors’ confidence and immunity against risks with offering of export credit and investment insurance facilities. As of the end of 2023, the Bank’s total insurance business turnover amounted to 179,557 million baht, a record year-on-year growth of 6.03%.  
 
EXIM Thailand’s ongoing supports for Thai entrepreneurs in terms of both credit and insurance facilities have resulted in the increase in the number of customers to 5,826, of whom 82.49% (22% of all Thai SME exporters) were SMEs as of the end of December 2023. Besides, the Bank has sought to support entrepreneurs on a full-fledged basis by making available entrepreneur incubation, knowledge development, business matching, and financial advisory services. As of the end of 2023, entrepreneurs with potential enhancement by EXIM Thailand was in the accumulated number of over 19,100. This has reflected EXIM Thailand’s strong determination to work alongside SMEs aiming to leave no little people and vulnerable individuals behind Thai entrepreneurs would then be empowered to well compete in the global trade area amidst new trade standards and stricter regulations.
Meanwhile, EXIM Thailand has attached high importance to sustainable financial management. The Bank recorded total NPL amount of 8,157 million baht with NPL ratio of 4.65% as of the end of December 2023, and set aside allowance for expected credit loss of 15,556 million baht, hence NPL coverage ratio of 190.70%, which is a strong financial position. The Bank accordingly posed an operating profit of 3,210 million baht, up by 17.27% year-on-year, and a net profit of 456 million baht as of the end of 2023.  
 
For 2024, EXIM Thailand will keep moving forward with focus on its role as the Green Development Bank. The Bank has planned to develop new financial tools in various areas like issuance of the Blue Bond to support businesses that care for ocean resources and launch of products supporting reduction of greenhouse gas emission scopes 1-2-3 (direct emission from owned assets, indirect emission from energy used, and other indirect emissions from business operation respectively) gearing up toward carbon neutrality by 2030. It will also expand the scope of services to investment banking so that customers would be able to access other funding sources besides loans in order to better respond to their diverse needs. At the same time, operational efficiency will further be boosted across the organization through development of digital technology system, work process streamlining, and reorganization with expertise-based division of marketing department. These initiatives reflect EXIM Thailand’s role beyond banking to propel Thai economy toward a balanced and sustainable growth alongside the society and the environment.     
 
“In the face of multiple challenges of the rapidly changing world today, EXIM Thailand will remain steadfast in our beyond banking role to assist Thai entrepreneurs, particularly SMEs, in adapting to and competing on the global front while stimulating export and investment of Thai entrepreneurs. This would help build the business ecosystem conducive to sustainable development, realignment of loan portfolios to go greener, development of digital innovation and economy, and development of Thai industries of the future, as well as national development of Thailand and Asia-Pacific on a sustainable basis,” added Dr. Rak. 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
Thai SMEs Go Inter

EXIM BANK ลงนาม MOU กับองค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง สนับสนุนการค้าและการลงทุนไทย-ฮ่องกง
EXIM BANK แนะ 5 Digital Trends ที่ผู้ประกอบการยุคใหม่ไม่ควรพลาดในปีมังกร
EXIM BANK ชี้โอกาส “ตลาดส่งออก” ปีมังกรยังเปิดกว้าง
สภาหอการค้าไทยจับมือหอการค้ากัมพูชา ตั้งเป้ามูลค่าการค้าระหว่างกัน 2 หมื่นล้านดอลล่าร์สหรัฐ ภายในปี 2028
EXIM BANK ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมและสถาบันการเงินภาครัฐ สนับสนุน SMEs ไม่มีหลักประกัน เข้าถึงแหล่งเงินทุน
‘ภูมิธรรม’ ลงนาม FTA ไทย – ศรีลังกา ฉลอง FTA ฉบับที่ 15 ของไทย
กกร. ยกทัพเอกชนไทยสานต่อความสัมพันธ์เอกชนซาอุฯ พร้อมเปิดงาน Thailand Mega Fair 2023
หอการค้าไทยร่วมกับหอการค้าและอุตสาหกรรมเวียดนาม (VCCI) ต้อนรับ นายเวือง ดิ่งห์ เหวะ (H.E Mr. Vuong Dinh Hue)
ไทยถกสหรัฐฯ ดันเร่งต่ออายุโครงการ GSP ขอปลดพ้นบัญชีประเทศที่ต้องจับตามอง ด้านทรัพย์สินทางปัญญา
กรมเจรจาฯ นำทีมไทยลุยเจรจา FTA ไทย – EFTA รอบที่ 5 ปักหมุดสรุปผลไตรมาสแรก ปี 2567
เปิดนับหนึ่งเจรจา FTA ไทย-อียู สร้างแต้มต่อ “สินค้า-บริการ-ลงทุน” ไทยกับ 27 ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป เดินหน้าสร้างเงิน สร้างอนาคตประเทศ
EXIM BANK จับมือสภาหอฯ ส.อ.ท. สรท. และ CMMU นำผู้ประกอบการ “TOP X” รุ่น 1 ศึกษาดูงานระบบนิเวศการค้าระหว่างประเทศและสร้างเครือข่ายธุรกิจตลาดเวียดนาม
เจ๋ง! “จุรินทร์” ประธานแถลงข่าวดึงทัพนักธุรกิจจีนทั่วโลก ประชุมงาน WCEC ร่วม 4,000 คน วันที่ 24-26 มิ.ย.นี้ ที่ไทย
EXIM BANK ต้อนรับและร่วมบรรยายหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
EXIM BANK เปิด “คลินิก EXIM เพื่อคนตัวเล็ก”
ดีพร้อม - เมืองนานาโอะ จับมือลงนาม MOU ผลักดันการสร้างเครือข่ายธุรกิจ
DITP ดันธุรกิจบริการออกแบบ เปิดให้ชม 12 ผลงานที่คว้ารางวัล DEmark ทั่วกรุง
“พาณิชย์-DITP”ชี้ช่องผู้ส่งออกอาหารสัตว์ไทย จับมือ ET Pet ทำตลาดในไต้หวัน
EXIM BANK และ บสย. ขยายความร่วมมือโครงการ The S1 กับ SME D Bank และไอแบงก์
“พาณิชย์-DITP” สานต่อ NEA BizTalk Series ปี 2 เดินหน้าติดอาวุธผู้ประกอบการ ก้าวทันการค้าโลก
“พาณิชย์-DITP” ชี้เป้าส่งออก “อาหารและผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง” เจาะตลาดฟิลิปปินส์
กรุงไทยผนึก BJC หนุนร้านโชห่วยพลิกโฉม “ร้านโดนใจ” ด้วยสินเชื่อ ให้ร้านเล็กเติบโตอย่างยั่งยืน
EXIM BANK หารือ Amazon เตรียมพร้อม SMEs ไทยก้าวสู่ตลาดการค้าออนไลน์ระดับโลก
‘สินิตย์’ เผย ครบรอบ 1 ปี RCEP ช่วยการค้าไทยกับสมาชิกขยายตัว 7%
“พาณิชย์-DITP”เผยเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ มีโอกาสส่งออกเกาหลีใต้
‘ไทย-ศรีลังกา’ เร่งเครื่องเจรจา FTA รอบ 3 ตั้งเป้าสำเร็จภายใน 2 ปี
‘อาเซียน’ เปิดบ้านต้อนรับ ‘ติมอร์-เลสเต’ สมาชิกใหม่ลำดับที่ 11 ‘กรมเจรจาฯ’ แนะผู้ประกอบการไทยเตรียมใช้โอกาสขยายการค้าและการลงทุน
EXIM BANK สานพลังทีมไทยแลนด์และพันธมิตรในญี่ปุ่นส่งเสริมการค้าการลงทุนไทย-ญี่ปุ่น
“พาณิชย์-DITP” จัดจับคู่เจรจาธุรกิจ ดันสินค้าไทยขายในห้าง Lulu Hypermarket
EXIM BANK ร่วมบรรยายหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
สภาหอฯ ตอกย้ำความสำเร็จขยายผลการค้าไทย–ซาอุฯ ผ่านงาน “Thai – Saudi Business Forum”
พาณิชย์จับมือสยามพิวรรธน์ จัด DEmark Show 2022
“พาณิชย์-DITP”เผยเฟอร์นิเจอร์-ของตกแต่งบ้าน แนวคิด BCG ไทย สุดฮอตในงานแฟร์อิตาลี
รมต.อนุชา ลงพื้นที่ จ.ยะลา ติดตามความสำเร็จกองทุนหมู่บ้าน
Passion Gen จับมือสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ประกาศความพร้อมจัดงาน Passion Awards
EXIM Stakeholders Day “สานพลังพันธมิตร เดินเกมเปลี่ยนประเทศไทย”
EXIM BANK และ TNSC หารือแนวทางสนับสนุนผู้ประกอบการไทย
กรุงไทยเปิดตัวแอปฯ “Krungthai Business” ติดปีกธุรกิจเติบโตยั่งยืน ใช้งานง่าย ครบจบในแอปฯ เดียว
ทุเรียนภูเขาไฟemail : iconminfo@gmail.com / Copyright © 2016 All Rights Reserved.
IconM