ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ค้นหาบทความ / Article Search

dot


The45thBIMS2024
WorkshopPhotography
UranusV-Reflection
Thainess Capital
Comme c’est bon
nawarat
IconM
THE THAI REAL ESTATE ASSOCIATION
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
AREA
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
สมาคมการผังเมืองไทย
icons
Realist
Smart Living
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สมาคมธนาคารไทย
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
ธนาคารแห่งประเทศไทย
TAT
ATTA
Tourism Council of Thailand (TCT)
The Royal Automobile Association of Thailand under Royal Patronage
The Thailand Automotive Institute (TAI)
MotorExpo2023
BIMS2023
MotorExpo2022
BIMS2022
Motor Show 2019
MotorExpo2020
MotorExpo2019
MotorExpo2018
Food4Change
มูลนิธิสุขภาพไทย
Thaicityfarm
Thai Green Market
Center Market
Sustainable Agriculture
Agri-nature Foundation
Sustainable Agriculture Foundation (Thailand)
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมหม่อนไหม
กรมส่งเสริมอุสาหกรรม
Thai Textile
SACICT
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มูลนิธิก้าวไกลในเอเชีย
IconM
IconM News : G+
Oknation-lumnamsiam
Tarot Life Coach


เร่งเจาะตลาดผู้สูงวัย ขุมทรัพย์หมื่นล้าน
เร่งเจาะตลาดผู้สูงวัย ขุมทรัพย์หมื่นล้าน
โดย ฐานเศรษฐกิจ - 9 กุมภาพันธ์ 2562
 
 
แม้ว่างานสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อ “ROAD to Silver Age เจาะขุมทรัพย์หมื่นล้าน” ซึ่งจัดโดยหนังสือพิมพ์ ฐานเศรษฐกิจ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา จะปิดฉากลงแล้ว แต่เนื้อหาที่ถูกสะท้อนผ่านมุมมองของวิทยากรแต่ละท่าน เต็มเปี่ยมไปด้วยสาระที่ภาครัฐ ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินนโยบาย และแผนการดำเนินธุรกิจ รวมถึงชีวิตประจำวัน
 
เร่งเจาะตลาดผู้สูงวัย ขุมทรัพย์หมื่นล้าน
 
ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ ผู้อำนวยการสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หนึ่งในวิทยากรที่เข้าร่วมงานสัมมนา ได้สะท้อนให้เห็นถึงภาพโครงสร้างการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ พร้อมชี้ช่องทางการเจาะตลาดสินค้าและบริการสำหรับผู้สูงวัย 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ 
1. กลุ่มข้าราชการบำนาญ ซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มพรีเมียม มีกำลังซื้อสม่ำเสมอ มีสวัสดิการด้านสุขภาพทั้งครอบครัว ที่จะสามารถจับจ่ายได้ 
2. กลุ่มคนที่อยู่ในระบบประกันสังคม กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่พอมีกำลังจับจ่ายอยู่บ้าง 
3. กลุ่มแรงงานนอกระบบที่มีความคุ้มครองทางสังคมน้อย

ต้องยอมรับว่าแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ซึ่งสัดส่วนประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานปรับลดลง ขณะที่สัดส่วนประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นและก้าวสู่สังคมสูงวัยในอนาคต ประกอบกับความก้าวหน้าทางการแพทย์และระบบสาธารณสุขทำให้คนไทยมีอายุยืนยาวเฉลี่ย 77 ปี ส่งผลให้โครงสร้างของประชากรไทยเปลี่ยนแปลงอย่างมาก 

คาดว่าในปี 2579 จะมีสัดส่วนผู้สูงอายุเกือบ 1 ใน 3 ของประเทศ และผู้ที่จะได้รับผลกระทบจะอยู่ในช่วงอายุ 40 – 50 ปีในปัจจุบันที่จะเป็นผู้สูงอายุในอนาคต ส่งผลต่อโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งในด้านบวกและด้านลบ

ภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของประชากรทั้งในกลุ่มผู้สูงอายุยากจนถูกทอดทิ้ง ผู้มีรายได้ปานกลางและกลุ่มผู้มีศักยภาพทางการเงินสูง โดยเฉพาะกลุ่มสูงวัยที่มีศักยภาพ ที่มีอายุระหว่าง 55-70 ปี มีรายได้ตั้งแต่ 45,000 บาทต่อเดือนขึ้นไปประมาณ 3.5 แสนคนจากจำนวนประชากรของประเทศ ซึ่งกลุ่มนี้ยังมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 10% ต่อปี

ดังนั้นโอกาสทางเศรษฐกิจจากการมีส่วนร่วมของประชากรวัยสูงอายุที่กำลังจะเพิ่มขึ้น จึงเป็นเรื่องสำคัญในการกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศทั้งโครงสร้างการผลิตจะต้องเปลี่ยนไปสู่เศรษฐกิจการสร้างมูลค่าที่เน้นนวัตกรรม จากการใช้แรงงานจำนวนมาก หรือการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและภาคบริการ รวมถึงการพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีผลิตภาพสูงขึ้นและเชื่อมโยงประชากรในวัยแรงงาน (GEN Y) เพื่อบริหารจัดการพลังของประเทศให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมไทยในระยะยาว
 
 
เร่งเจาะตลาดผู้สูงวัย ขุมทรัพย์หมื่นล้านดร.นฤมล ชี้!“สังคมสูงวัย”ซุกปัญหา แต่ซ่อนโอกาส
ศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง กล่าวปาฐกถาถึงนโยบายของรัฐบาลในการรองรับสังคมผู้สูงอายุ ตอนหนึ่งว่า
 
เคยทำการศึกษาเรื่อง “ประกันสังคมของผู้สูงวัย” ตั้งแต่เรียนปริญญาเอกที่สหรัฐอเมริกา เมื่อกลับมาได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับสำนักงานประกันสังคม โดยได้ศึกษากองทุนประกันสังคมของไทย ซึ่งต้องมีการแก้ไขในหลายเรื่องเพื่อไม่ให้เงินของกองทุนหมด เพราะหากหมดแล้ว อาจจะเป็นภาระกับภาษีและงบประมาณในอนาคต
 
ซึ่งปัญหาของสังคมผู้สูงวัยที่จะตามมา คือ ภาระของรัฐ เพราะแรงงานที่จะเข้ามาในระบบจะน้อยลง เม็ดเงินภาษีที่จะนำไปลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ก็จะน้อยลง รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องนำมารองรับกับสังคมสูงอายุ และส่วนอื่นๆ ที่จะต้องดูแลอีก

ผู้ช่วย รมต.ประจำกระทรวงการคลัง กล่าวอีกว่า อยากให้มองปัญหาสังคมผู้สูงอายุทั้งภาพใหญ่ เพราะไม่ใช่แค่การแก้ปัญหาคนสูงอายุ แต่จะเป็นปัญหาประชากรทั้งระบบ ตั้งแต่เกิด ที่ต้องดูแลตั้งแต่ในครรภ์ การดูแลในช่วง 6 ขวบปีแรก ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในเรื่องโภชนาการ วินัย ความรู้ หลักสูตรการเรียนการสอนก็ต้องเปลี่ยนไป ดังนั้น เดือนหน้าจะมีการเลือกตั้ง ขอให้ดูว่าพรรคใดมีนโยบายเกี่ยวกับผู้สูงวัย เพื่อให้รัฐบาลเข้าดูแลเรื่องนี้ตั้งแต่ในครรภ์

ดร.นฤมล กล่าวอีกว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีการศึกษาวิจัย พบว่า อีก 2 ปี จะมีผู้สูงอายุ 17% ของประชากร ซึ่งจะเป็น 3 กลุ่ม คือ
1. ผู้สูงอายุติดบ้าน มีประมาณ 1.9 ล้านคน
2. ผู้สูงอายุติดเตียง ประมาณ 2 แสนคน
3. ผู้สูงอายุติดสังคม ประมาณ 8 ล้านกว่าคน
 
ซึ่งนโยบายของรัฐบาลต้องให้ความสำคัญกับทั้ง 3 กลุ่ม และเจ้าของกิจการอาจคิดค้นสินค้าและนวัตกรรมมารองรับ เพื่อให้ค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้สูงอายุราคาถูกลงด้วยเทคโนโลยี
 
อย่างเช่น โรคติดบ้าน อาจจะเป็นโรคซึมเศร้าตามมา ก็ต้องมีผลิตภัณฑ์ บริการใด ให้กระตุ้นสมอง ช่วยให้อยากอยู่ในสังคมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 
เช่นเดียวกับผู้สูงอายุติดเตียงก็มีสินค้าและบริการมาช่วยดูแลเพื่อลดค่าใช้จ่าย
 
ส่วนที่ผู้สูงอายุติดสังคมอาจจะมีผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับ 8 ล้านคน ให้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ เพราะเขามีกำลังทรัพย์ในการใช้จ่ายได้

เร่งเจาะตลาดผู้สูงวัย ขุมทรัพย์หมื่นล้าน‘ไทย’ขึ้นแท่น”สังคมสูงวัย” 3 แสนคนกำลังซื้อศักยภาพ
“หมอบุญ” ชี้! ไทยขึ้นแท่น “สังคมผู้สูงวัย” อันดับ 2 ของเอเชีย โอกาสธุกิจเฮลธ์แคร์-ที่อยู่อาศัย

นพ.บุญ วนาสิน ประธานกรรมการ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวในหัวข้อ “ส่องโอกาสและธุรกิจ Silver Age” ภายในงานสัมนา : Road to Silver Age เจาะขุมทรัพย์หมื่นล้าน ที่จัดโดยหนังสือพิมพ์ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า
 
ปัจจุบัน การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการใช้ชีวิตของกลุ่มคนผู้สูงอายุเป็นสิ่งสำคัญ หลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากขณะนี้ ไทยกำลังขึ้นแท่นเป็นอันดับ 2 ของเอเชีย ที่มีประชากรสูงวัยมากที่สุด พบประชากรไทยสัดส่วนประมาณ 20% เป็นคนที่มีอายุเกิน 60 ปี 

แต่อย่างไรก็ตาม กลุ่มคนดังกล่าวยังมีบทบาทในเชิงการเติบโตของเศรษฐกิจ เนื่องจากมีกำลังซื้อมหาศาล ยกตัวอย่างเช่น ในประเทศญี่ปุ่น เกาหลี มีเงินสะพัดหมุนเวียน 30% จากกำลังซื้อของคนเหล่านี้ แตกต่างจากคนช่วงวัย 25-50 ปี ที่มักจะก่อหนี้มากกว่า
 
ฉะนั้น ถือเป็นโอกาสในการทำธุรกิจเพื่อตอบสนองกลุ่มคนดังกล่าว โดยเฉพาะธุรกิจการแพทย์และกลุ่มที่อยู่อาศัยที่จะตอบโจทย์การใช้ชีวิต หลังจากคาดว่า ด้วยจำนวนประชากรสูงวัยที่จะเพิ่มมากขึ้นทั่วโลกในช่วง 5 ปีข้างหน้า ทำให้การแพทย์จะมีบทบาทมากในการสนับสนุนการใช้ชีวิตและรักษาอาการเจ็บป่วย

ขณะเดียวกัน เรื่องนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาททางการแพทย์มากขึ้น เป็นเรื่องที่น่าสนใจ เพราะสามารถลดค่าใช้จ่าย ลดทอนเวลา และเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้รับบริการได้ ผู้ประกอบการใดสามารถปรับตัวได้ทัน และเลือกนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ จะถือเป็นโอกาสอย่างยิ่งในการทำธุรกิจ เช่น บริการถามตอบอาการเจ็บป่วยผ่านโทรศัพท์ ใช้ AI เสริมบริการทางการแพทย์ เป็นต้น

“คนสูงวัยที่มีกำลังซื้อในไทย ถือเป็นโอกาส เพราะปัจจุบันมีธุรกิจการแพทย์ หรือ ซัพพลายที่อยู่อาศัยเฉพาะกลุ่ม แทบรองรับไม่เพียงพอ ฉะนั้น ยังมีดีมานด์มหาศาลที่เป็นโอกาสและเป็นช่องว่างในการทำธุรกิจ”

ทั้งนี้ เบื้องต้น มีความเป็นห่วงสถานการณ์ในไทย เพราะจากการสำรวจ พบขณะนี้มีประชากรไทยเพียง 4% หรือประมาณ 3 แสนคน ที่มีการเตรียมพร้อมทางการเงิน มีเงินเก็บเกิน 7 แสนบาท สำหรับการวางแผนการใช้ชีวิตหลังช่วงวัยเกษียณ
 
โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ชายสูงวัย ที่ส่วนใหญ่แทบไม่มีการเตรียมความพร้อม บั้นปลายชีวิตต้องอยู่คนเดียว ไร้คนดูแล และมีเงินทองไม่เพียงพอสำหรับการซื้อบริการดูแลรักษาสุขภาพตนเอง
 
เร่งเจาะตลาดผู้สูงวัย ขุมทรัพย์หมื่นล้าน
กลุ่มแอคทีฟ ซีเนียร์ มองหาประสบการณ์ในการท่องเที่ยวมากกว่าสถานที่
ททท.ชี้ไทยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มแอคทีฟ ซีเนียร์ คิดเป็นสัดส่วน29%ชี้เทรนด์ มองหาประสบการณ์ในการท่องเที่ยว มากกว่าสถานที่

นายศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร รองผู้ว่าการด้านดิจิทัล วิจัย และพัฒนา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) กล่าวในเวทีสัมมนาของหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ หัวข้อ “ส่องโอกาสและธุรกิจ Silver Age” ว่า
 
ททท.แบ่งกลุ่มในการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยไม่ได้มองเรื่องจีโอ กราฟฟิก หรือ แบ่งตามช่วงอายุ เป็นหลักอย่างในอดีต แต่จะแบ่งจากไลฟ์สไตล์ กิจกรรมที่สอดรับกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของนักท่องเที่ยว 

โดยในกลุ่มซิลเวอร์เอจ เราโฟกัสที่กลุ่มแอคทีฟ ซีเนียร์ ทั่วโลก ซึ่งสินค้าหลักที่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ มองหาคือประสบการณ์ที่จะได้รับจากการเดินทางมาท่องเที่ยว ยิ่งกว่าการมองหาสถานที่ที่ไป ดังนั้นขอให้มีไอเดีย รู้จักพฤติกรรมก็สามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจได้จากนักท่องเที่ยวกลุ่มแอคทีฟ ซีเนียร์

ไทยมีนักท่องเที่ยวกลุ่มแอคทีฟ ซีเนียร์ อยู่ที่ 7 ล้านคน เฉลี่ยนักเที่ยวมาไทยที่ 30 กว่าล้านคน คิดเป็นสัดส่วนกว่า 29 % โดย 1 ใน 5 เป็นนักท่องเที่ยวจากเอเชียเหนือ ได้แก่ จีน เกาหลี ญี่ปุ่น ตามมาด้วยอาเซียน และยุโรป ที่เกษียณแล้ว เลือกที่จะมาซื้อบ้าน และใช้ชีวิตอยู่ในไทย จากค่าครองชีพที่ถูกกว่า

กลุ่มแอคทีฟ ซีเนียร์ มองหาประสบการณ์ในการท่องเที่ยว เพราะไปแสวงหาแรงบันดาลใจ หนีความจำเจ การไปแสวงหาเอกลักษณ์ท้องถิ่นที่สถานที่นั่นๆ ไม่เพียงตลาดต่างชาติเท่านั้น คนไทย ซึ่งเป็นกลุ่มตลาดที่สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว เรามองว่าเป็น “กลุ่มเก๋ายกก๋วนชวนเที่ยวไทย” ที่ส่วนใหญ่มาเที่ยวพร้อมกัน 4 คน ชอบพักโรงแรม 4-5 ดาว นิยมจองล่วงหน้าเฉลี่ย 16 วัน ชอบโปรโมชั่นอย่าง “โปรไฟไหม้”

แนวโน้มการท่องเที่ยวในกลุ่มแอคทีฟ ซีเนียร์ ยังเติบโตต่อเนื่อง ซึ่งเราควรให้ความสำคัญในการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับ

ความสำคัญของการท่องเที่ยวปัจจุบันไทยมีรายได้ทั้งคนไทยและต่างชาติ อยู่ที่ 3 ล้านล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 20% ของจีดีพีแล้ว และองค์การการท่องเที่ยวโลก คาดการณ์ว่าไทยจะมีนักเที่ยวถึง 50 ล้านคนในอีก3ปีข้างหน้า ซึ่งไทยไม่ได้มองเรื่องจำนวนนักท่องเที่ยว แต่มองเรื่องคุณภาพ ในการขยายรายได้จากนักท่องเที่ยวเป็นหลัก ดังจะเห็นว่าวันนี้ไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวติดอันดับ 10 ของโลก ขณะที่ในแง่ของรายได้อยู่ในอันดับ 4 ของโลก

แต่สิ่งที่เป็นปัจจัยท้าทาย คือ เรื่องของสิ่งแวดล้อม และเซฟตี้แอนด์ซีเคียวริตี้ ที่ยังต้องแก้ไข รวมถึงเรื่องของสุขอนามัย ทั้งๆที่ไทยได้รับการโหวตในเรื่องสตรีทฟู้ด
 
ที่มา :
 

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
มีสุขกาย / Wellness

บริษัทกลุ่มบริษัทบีทีเอส ร่วมกับ กทม. – สสส. ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมงานนิทรรศการ The Air We Share แบ่งปันความรู้เรื่องฝุ่น PM 2.5
“งูสวัดสกัดได้...งูไม่สวัสดี” ภายใต้โครงการ Gen ยัง Active 50+
ซีพีแรม ชวนคนไทย “ลดมัน เพื่อสุขภาพ” บริโภคอย่างไรให้สมดุล ห่างไกลโรค
เปิดแล้ว "ตลาดสุขภาพดี วิถีคนเมือง" ครั้งที่ 3 ณ ลานคนเมือง
กรุงไทยชี้ การแพทย์จีโนมิกส์ จะนำไทยสู่ Medical Hub เต็มรูปแบบ
เบนท์ลีย์ มอเตอร์ส เปิดตัว AZURE ที่สุดแห่งความสะดวกสบายแบบเหนือระดับภายในห้องโดยสาร
กรุงไทยชี้ การยกระดับ 3 อุตสาหกรรมการแพทย์สำคัญ จะนำไทยสู่ Medical Hub
รพ.พระรามเก้า เปิดตัว “แอนติบอดี ค็อกเทล” ยาใหม่ที่พลิกแนวทางการรักษาผู้ป่วยโควิด
‘THG’ ผนึกความร่วมมือกับ ‘ศูนย์วิจัยยาเสพติด วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาฯ’
“ออโรร่า วิสดอม” ทุ่ม 3,000 ล้านบาท ผุดโรงงานผลิตถุงมือยางในไทย
รพ.ธนบุรี บำรุงเมือง เบิกฤกษ์ตลาดธุรกิจสุขภาพต้อนรับปีหนูทอง
ประกันภัยไทยวิวัฒน์ เปิดตัว “ Active Bonus ยิ่งแอคทีฟ ก็ยิ่งได้”
สสส. สนับสนุนให้คนเดินและปั่น เพิ่มการมีกิจกรรมทางกาย ลดภาวะเนือยนิ่ง
101 True Digital Park จัดงานเทศกาล "101 สุขเกินร้อย"
Amazing Thailand Health and Wellness Trade Meet 2018
“ครูก้อยท้องแล้วจ้า ปลื้มมากได้ลูกสาว ด้วยฝีมือหมอ”
ตลาดสินค้าเพื่อสุขภาพและการออกกำลังกายไทย ทะยานสู่ 2แสนล้าน โตต่อเนื่อง 5 ปี ไม่น้อยกว่าปีละ 5%
4 คำควรรู้ ของนักกินสายสุขภาพ
ยาอะไรบ้างต้องเก็บยาในตู้เย็น
สมุนไพรกับยาแผนปัจจุบัน..กินด้วยกันดีมั้ย?
เราเป็นในสิ่งที่เรากิน
นวดอย่างไรให้ถูกต้อง
คนอายุยืนที่สุดในโลก "ลี ชิง ยุน" อายุ 256 ปี
พลังลมปราณเพื่อฟื้นฟูสุขภาพและบำบัดโรค article
ร่างกายมหัศจรรย์
ไปยิมเพื่ออะไร??email : iconminfo@gmail.com / Copyright © 2016 All Rights Reserved.
IconM