dot dot
dot
สมัครสมาชิก / Subscribe
อีเมล :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
ค้นหาบทความ / Article Search

dot


Motor Show 2019
MotorExpo2018
nawarat
IconM News : G+
Oknation-lumnamsiam
IconM
The Royal Automobile Association of Thailand under Royal Patronage
The Thailand Automotive Institute (TAI)
IconM
THE THAI REAL ESTATE ASSOCIATION
สมาคมการผังเมืองไทย
AREA
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
สมาคมธนาคารไทย
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
TAT
ATTA
Tourism Council of Thailand (TCT)
Comme c’est bon
Food4Change
มูลนิธิสุขภาพไทย
Thaicityfarm
Thai Green Market
Center Market
Sustainable Agriculture
Agri-nature Foundation
Sustainable Agriculture Foundation (Thailand)
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมหม่อนไหม
กรมส่งเสริมอุสาหกรรม
Thai Textile
SACICT
icons
Realist
Smart Living
มูลนิธิก้าวไกลในเอเชีย
Thainess Capital
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Tarot Life Coach


‘กรมเจรจาฯ’ จัดให้ความรู้เกษตรกรใช้ประโยชน์จาก FTA ประสบความสำเร็จ
‘กรมเจรจาฯ’ จัดให้ความรู้เกษตรกรใช้ประโยชน์จาก FTA ประสบความสำเร็จ
โชว์ผลงานจับคู่ธุรกิจให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้ทันที

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศร่วมมือกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ ลงพื้นที่และจัดสัมมนาให้ความรู้เกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพร ยางพารา กล้วยหอมทอง มะม่วง ใช้ประโยชน์จากเอฟทีเอ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประสบความสำเร็จ เกษตรกรขานรับดียิ่ง สามารถจับคู่ธุรกิจให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้ทันที

‘กรมเจรจาฯ’ จัดให้ความรู้เกษตรกรใช้ประโยชน์จาก FTA ประสบความสำเร็จ

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ กรมฯ ได้ดำเนินโครงการ “เพิ่มศักยภาพเกษตรกรในยุคการค้าเสรี” ครั้งที่ 1 ร่วมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยได้ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรในจังหวัดอุดรธานี เช่น สมุนไพร ยางพารา กล้วยหอมทอง และมะม่วง เป็นต้น
 
ซึ่งได้แลกเปลี่ยนข้อมูลการผลิต แปรรูปผลิตภัณฑ์ ช่องทางการเข้าสู่ตลาด และใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี หรือ เอฟทีเอ เพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร และให้ความรู้กับกลุ่มเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 5 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู เลย และบึงกาฬ โดยมีการจัดสัมมนา เรื่อง “ชี้ช่องทางรวยของสินค้าเกษตรจากเอฟทีเอ” ให้กับเกษตรกรกว่า 130 คน ณ จังหวัดอุดรธานี
 
นางอรมน กล่าวว่า การลงพื้นครั้งนี้ พบว่าเกษตรกรกลุ่มต่างๆ มีองค์ความรู้ด้านสินค้าเกษตร และเห็นความสำคัญของการแปรรูปผลผลิตเกษตรเพื่อให้เป็นที่ต้องการของตลาด แต่ประสบปัญหาเรื่องที่เกษตรกรยังมีช่องทางการจำหน่ายไม่มากนัก ซึ่งกรมฯ ได้แนะนำช่องทางการจำหน่ายโดยใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี หรือเอฟทีเอ ที่ไทยทำกับประเทศคู่ค้า เช่น อาเซียน จีน ญี่ปุน เกาหลี
 
รวมทั้งได้ให้คำแนะนำเรื่องมาตรฐาน กฎระเบียบทางการค้าของประเทศคู่ค้า ตลอดจนช่องทางการเข้าสู่ตลาดในประเทศ ผ่านตลาดประชารัฐ ตลาดต้องชม ตลาดธงเขียว และการค้าออนไลน์
 
นอกจากนี้ ยังประสบความสำเร็จในการจับคู่ธุรกิจให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในทันที ซึ่งเป็นการจับคู่ระหว่างกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทอง อำเภอหนองวัวซอ ที่ผลผลิตไม่พอกับความต้องการของตลาด กับกลุ่มวิสาหกิจกล้วยหอมทองจากจังหวัดหนองบัวลำภู ที่มีผลผลิตมาก แต่ไม่มีตลาดรองรับ 
 
นางอรมน กล่าวเสริมว่า การดำเนินโครงการดังกล่าว กรมฯ ให้ความสำคัญกับการลงพื้นที่พบปะเกษตรกรผู้ผลิต เนื่องจากได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความเห็น รับฟังข้อมูล ทราบความต้องการหรือปัญหาจากเกษตรกรโดยตรง
 
ซึ่งในครั้งนี้ กรมฯ ได้ลงพื้นที่พบกลุ่มเกษตรกร 4 กลุ่ม ได้แก่
 
(1) กลุ่มสมุนไพรบ้านนาเมือง อำเภอน้ำโสม ซึ่งเป็นแหล่งปลูกขมิ้นชันที่มีสารสรรพคุณยาเข้มข้นเฉพาะถิ่นและรอขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรในชุมชน โดยในพื้นที่กลุ่มมีการปลูกพืชสมุนไพรกว่า 1,500 ชนิด ที่สามารถนำมาต่อยอดพัฒนาเป็นยา อาหารเพื่อสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ความงามได้
 
(2) กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ยางพาราบ้านโนนบก ซึ่งปลูกยางพารา 200,000 ไร่ มีโรงงานแปรรูป และร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพารา เช่น ถุงมือผ้าเคลือบยางพารา หมอนขิดยางพารา และหมอนยางพารา
 
(3) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทอง อำเภอหนองวัวซอ ซึ่งเดิมเกษตรกรเน้นการปลูกมะม่วง แต่ภายหลังหันมาปลูกกล้วยหอมทองส่งขาย เนื่องจากมีต้นทุนต่ำและใช้สารเคมีน้อยกว่า มีการนำผลผลิตที่ไม่ได้มาตรฐานมาแปรรูปเป็นทองม้วนกล้วยหอมทอง รวมถึงการปลูกพริกอินทรีย์ในสวนกล้วยหอมทอง และสามารถจำหน่ายให้กับซูเปอร์มาร์เก็ตของไทยทำให้เกษตรกรมีรายได้เสริมมากกว่า 100,000 บาทต่อเดือน
 
(4) วิสาหกิจชุมชุมชนคนรักมะม่วง อำเภอหนองวัวซอ เป็นกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ ที่มีความเข้มแข็ง มีความชำนาญด้านการส่งออกมะม่วงน้ำดอกไม้ มะม่วงแก้วไป สปป.ลาว เวียดนาม จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี พร้อมกำลังพัฒนามะม่วงแปรรูป เช่น มะม่วงแช่แข็ง มะม่วงดอง บิงซูมะม่วง หวังเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนจากมะม่วงที่ไม่ได้คุณภาพส่งออก แต่ยังต้องการให้ช่วยพัฒนาผลิตถุงห่อมะม่วง ที่ปัจจุบันมีต้นทุนสูงเพราะต้องนำเข้า ซึ่งในเบื้องต้น กรมฯ ได้หารือกับโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร ได้รับทราบว่า ไทยมีการพัฒนาวิจัยถุงห่อมะม่วงขายในเชิงพาณิชย์แล้ว โดยกรมฯ จะประสานกับกลุ่มเกษตรกรหนองวัวซอเรื่องนี้ต่อไป
 
ทั้งนี้ กรมฯ มีแผนที่จะดำเนินการจัดกิจกรรมร่วมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในการลงพื้นที่ให้ความรู้แก่เกษตรกย่างต่อเนื่องต่อไป และครั้งต่อไปจะจัดให้เกษตรกรในพื้นที่ภาคกลาง ณ จังหวัดปราจีนบุรี ในช่วงเดือนมกราคม 2562
 
‘กรมเจรจาฯ’ จัดให้ความรู้เกษตรกรใช้ประโยชน์จาก FTA ประสบความสำเร็จ    ‘กรมเจรจาฯ’ จัดให้ความรู้เกษตรกรใช้ประโยชน์จาก FTA ประสบความสำเร็จ
 
‘กรมเจรจาฯ’ จัดให้ความรู้เกษตรกรใช้ประโยชน์จาก FTA ประสบความสำเร็จ    ‘กรมเจรจาฯ’ จัดให้ความรู้เกษตรกรใช้ประโยชน์จาก FTA ประสบความสำเร็จ
 
‘กรมเจรจาฯ’ จัดให้ความรู้เกษตรกรใช้ประโยชน์จาก FTA ประสบความสำเร็จ   ‘กรมเจรจาฯ’ จัดให้ความรู้เกษตรกรใช้ประโยชน์จาก FTA ประสบความสำเร็จ
 
‘กรมเจรจาฯ’ จัดให้ความรู้เกษตรกรใช้ประโยชน์จาก FTA ประสบความสำเร็จ   ‘กรมเจรจาฯ’ จัดให้ความรู้เกษตรกรใช้ประโยชน์จาก FTA ประสบความสำเร็จ
 
‘กรมเจรจาฯ’ จัดให้ความรู้เกษตรกรใช้ประโยชน์จาก FTA ประสบความสำเร็จ   ‘กรมเจรจาฯ’ จัดให้ความรู้เกษตรกรใช้ประโยชน์จาก FTA ประสบความสำเร็จ
 
 
 
 
 
 


ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดFarm2Food

ปลื้มเกษตรกรภาคเหนือตอนล่างใช้ประโยชน์จาก FTA
ขยายตลาดสินค้าเกษตรไทยสู่ตลาดโลกด้วยเอฟทีเอ
ผนึกกำลังพันธมิตร บุกแม่ฮ่องสอน เสริมเกษตรกร เตรียมตลาดการค้าเสรี
เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา สู่ โคก หนอง นาโมเดล ภาคอีสานอย่างยั่งยืน
CITY FARM @SHENZHEN
596 ACRES : PLATFORM ต้นแบบ LAND SHARING กลางนครนิวยอร์ก
เทศกาลสวนผักคนเมือง 2019 ครั้งที่ 5
เปิดศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ จ.กำแพงเพชร เรียนรู้ "โคกหนองนาโมเดล"
‘บิ๊กตู่’สาธุ! ‘แซมดิน-โพธิรักษ์’ ขอให้แข็งแรง เป็นนายกฯอีก 2-3 สมัย
10 ปีเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด กับการรวมตัวครั้งสำคัญ
ถอดรหัส ๙ วิธีฟื้นฟูชาติ จากพระมหาชนก
เศรษฐกิจพอเพียง มุมมองจากฐานรากที่ต่างกันemail : iconminfo@gmail.com / Copyright © 2016 All Rights Reserved.
IconM