ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ค้นหาบทความ / Article Search

dot


The45thBIMS2024
WorkshopPhotography
UranusV-Reflection
Thainess Capital
Comme c’est bon
nawarat
IconM
THE THAI REAL ESTATE ASSOCIATION
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
AREA
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
สมาคมการผังเมืองไทย
icons
Realist
Smart Living
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สมาคมธนาคารไทย
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
ธนาคารแห่งประเทศไทย
TAT
ATTA
Tourism Council of Thailand (TCT)
The Royal Automobile Association of Thailand under Royal Patronage
The Thailand Automotive Institute (TAI)
MotorExpo2023
BIMS2023
MotorExpo2022
BIMS2022
Motor Show 2019
MotorExpo2020
MotorExpo2019
MotorExpo2018
Food4Change
มูลนิธิสุขภาพไทย
Thaicityfarm
Thai Green Market
Center Market
Sustainable Agriculture
Agri-nature Foundation
Sustainable Agriculture Foundation (Thailand)
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมหม่อนไหม
กรมส่งเสริมอุสาหกรรม
Thai Textile
SACICT
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มูลนิธิก้าวไกลในเอเชีย
IconM
IconM News : G+
Oknation-lumnamsiam
Tarot Life Coach


กระทรวงศึกษาธิการจับมือ สคช. ยกระดับเกษตรกรไทยผ่านอาชีวะเกษตร
กระทรวงศึกษาธิการจับมือ สคช. ยกระดับเกษตรกรไทยผ่านอาชีวะเกษตร
เซ็น MOU 4 ภาค ขับเคลื่อนแบบมืออาชีพ พัฒนาอาชีพ "ชลกร" สู่ระดับสากล
 
(10 กุมภาพันธ์ 2564) กระทรวงศึกษาธิการจับมือสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ยกระดับเกษตรกรไทย ผ่านอาชีวะเกษตรเซ็น MOU 4 ภาค สร้างโอกาสและขีดความสามารถในการเป็นเกษตรกรมืออาชีพ พร้อมเดินหน้าพัฒนาอาชีพ "ชลกร" สู่ระดับสากล
 
กระทรวงศึกษาธิการจับมือ สคช. ยกระดับเกษตรกรไทยผ่านอาชีวะเกษตร             
 
ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะกำกับวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมง พร้อมด้วยนายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) ในฐานะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นประธานการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร (สอก.) 4 ภาค 
 
โดยมี ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ นายทองอาบ บุญอาจ รักษาราชการแทน ผอ.สอก.ภาคกลาง นายประจักษ์ ทาสี ผอ.สอก.ภาคเหนือ นายพรณรงค์ วรศิลป์ ผอ.สอก.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และนายวิศวะ คงแก้ว ผอ.สอก.ภาคใต้ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อร่วมกันยกระดับบุคลากรในอาชีพด้านการเกษตร รวมทั้งผู้ที่อยู่ในคุณวุฒิการศึกษา หรือกลุ่มที่ฝึกอบรมร่วมกับ สอก. ให้มีโอกาสได้เข้าสู่การประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ มี สคช. ให้การการันตีเป็นมืออาชีพ เพื่อช่วยเพิ่มทักษะ ความเชี่ยวชาญ สร้างโอกาส และเสริมสร้างขีดความสามารถในอาชีพได้ และสามารถพัฒนาตัวเองจากเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรตัวใหญ่ได้ด้วยการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ
 
กระทรวงศึกษาธิการจับมือ สคช. ยกระดับเกษตรกรไทยผ่านอาชีวะเกษตรดร.คุณหญิงกัลยา กล่าวว่า
 
เป็นแนวทางที่ดีที่ สคช. มาร่วมส่งเสริมให้วิถีเกษตรก้าวไกล โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต ที่จะมีส่วนช่วยพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม อาชีพหลักของประเทศ พร้อมเข้าสู่การวัดระดับตัวเอง ได้รับการการันตีจากหน่วยงานภาครัฐ ที่จะสามารถช่วยต่อยอดในอาชีพได้ในอนาคตต่อไป รวมทั้งเป็นแนวทางการต่อยอดความร่วมมือในการจัดทำมาตรฐานอาชีพที่จะเกิดขึ้นใหม่ในอนาคต เพื่อรองรับกำลังคนในอาชีพใหม่มาพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ 

กระทรวงศึกษาธิการต้องการที่จะยกระดับมาตรฐานบุคลากรด้านการเกษตรให้เป็นมืออาชีพ ตามนโยบายที่ต้องการจะยกระดับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี เพื่อสร้างผู้ประกอบการภาคการเกษตรให้สอดคล้องกับสังคมโลกในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะการเตรียมผลักดันและพัฒนาอาชีพ “ชลกร” ให้มีมาตรฐานในระดับสากล
 
โดยใช้เกณฑ์การประเมินสมรรถนะของบุคลากรตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ภายใต้เป้าหมายที่จะช่วยเหลือเกษตรกรรุ่นใหม่ ให้มีอาชีพ รายได้ ช่วยแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน ที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายที่ต้องการปฏิรูปการศึกษาโดยเน้นไปสู่ตัวผู้เรียนโดยตรง
 
นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) กล่าวว่า
 
อาชีพด้านการเกษตร เป็นอาชีพเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ การบูรณาการความร่วมมือในครั้งนี้ จะสามารถนำไปสู่การพัฒนากำลังคนด้านการเกษตรได้พร้อมกันทั้ง 4 ภาค ซึ่งสถาบันฯ พร้อมผลักดันให้เกิดการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาคน ผลิตนวัตกรรมด้านการเกษตรใหม่ๆ หรือสมาร์ทฟาร์ม สอดรับการปรับเปลี่ยนของโลกอนาคต
 
ซึ่ง สอก. มีความพร้อมให้การศึกษา ขณะที่ สคช. ก็มีมาตรฐานพร้อมพัฒนาทักษะและให้การการันตีด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมสนับสนุนคนในอาชีพให้เกิดการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong Learning
 
ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กล่าวว่า สคช. ไม่เพียงให้การการันตียกระดับบุคคลด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ แต่ยังหาช่องทางในการต่อยอดในอาชีพให้กับคน ทั้งการอบรม สอนแนวทางทำการตลาด
 
รวมทั้งส่งเสริมแหล่งเงินทุนด้วยความร่วมมือกับธนาคารออมสิน และ SME D Bank ที่พร้อมพิจารณาให้สินเชื่อเพื่อมืออาชีพ ช่วยให้เกษตรกรตัวเล็กมีโอกาสเติบโตในธุรกิจเป็นเกษตรกรตัวใหญ่ได้ 
 
สำหรับบันทึกข้อตกลงทั้ง 5 ฝ่าย มีหัวใจสำคัญคือการร่วมมือกันยกระดับมาตรฐานอาชีพของบุคลากรผู้ประกอบอาชีพด้านการเกษตรที่เข้ามาศึกษาและฝึกอบรม ผลักดันให้มีการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
 
รวมไปถึงการผลักดันให้มีการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น Upskill และ Reskill จากเกษตรกร สู่ผู้ประกอบการเกษตรตามมาตรฐานอาชีพ เพื่อสร้างโอกาสและขีดความสามารถในการเป็นเกษตรกรให้เป็นมืออาชีพต่อไป
 
กระทรวงศึกษาธิการจับมือ สคช. ยกระดับเกษตรกรไทยผ่านอาชีวะเกษตร
 
กระทรวงศึกษาธิการจับมือ สคช. ยกระดับเกษตรกรไทยผ่านอาชีวะเกษตร
 
กระทรวงศึกษาธิการจับมือ สคช. ยกระดับเกษตรกรไทยผ่านอาชีวะเกษตร
 
 
 


ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
Farm2Food

แม็คโคร บุกสวนทั่วไทย รับซื้อผลไม้ฤดูกาล กว่า 7,750 ตัน
รองนายกวิษณุ คุณหญิงกัลยา เปิดงาน “จากศาสตร์พระราชา ผสานศาสตร์สากล สู่การพัฒนาชีวิตยั่งยืน”
“ครูกัลยา” ปล่อยคาราวานแจกกล้าไม้ ๔๗,๐๐๐ กล้า ๔๗ วิทยาลัยเกษตรฯ ทั่วประเทศ
‘พาณิชย์’ ระดมความเห็นการจัดตั้งกองทุนเอฟทีเอ เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
‘กรมเจรจาฯ’ เผย เอฟทีเอช่วยดันส่งออกสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปไทย
‘วีรศักดิ์’ เตรียมทัพพาณิชย์ลงพื้นที่อีสานใต้ ช่วยเกษตรกร SME
แม็คโครร่วมมือกับสถาบันโภชนาการมหิดล
แทรกเตอร์อัจฉริยะขับเคลื่อนแบบไร้คนขับ
ปลื้มเกษตรกรภาคเหนือตอนล่างใช้ประโยชน์จาก FTA
ขยายตลาดสินค้าเกษตรไทยสู่ตลาดโลกด้วยเอฟทีเอ
ผนึกกำลังพันธมิตร บุกแม่ฮ่องสอน เสริมเกษตรกร เตรียมตลาดการค้าเสรี
เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา สู่ โคก หนอง นาโมเดล ภาคอีสานอย่างยั่งยืน
CITY FARM @SHENZHEN
596 ACRES : PLATFORM ต้นแบบ LAND SHARING กลางนครนิวยอร์ก
เทศกาลสวนผักคนเมือง 2019 ครั้งที่ 5
‘กรมเจรจาฯ’ จัดให้ความรู้เกษตรกรใช้ประโยชน์จาก FTA ประสบความสำเร็จ
เปิดศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ จ.กำแพงเพชร เรียนรู้ "โคกหนองนาโมเดล"
‘บิ๊กตู่’สาธุ! ‘แซมดิน-โพธิรักษ์’ ขอให้แข็งแรง เป็นนายกฯอีก 2-3 สมัย
10 ปีเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด กับการรวมตัวครั้งสำคัญ
ถอดรหัส ๙ วิธีฟื้นฟูชาติ จากพระมหาชนก
เศรษฐกิจพอเพียง มุมมองจากฐานรากที่ต่างกันemail : iconminfo@gmail.com / Copyright © 2016 All Rights Reserved.
IconM